ၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း သူင်ႇလၢဝ်ပွမ်ၽၢႆႇသိုၵ်း ပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်း

ၼင်ႇႁိုဝ် ဝၢၼ်ႈမိူင်းပေႃးတေမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈလႆႈလီၼႆသေ ၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း လႆႈသူင်ႇလၢဝ်ပွမ်ၽၢႆႇသိုၵ်း ၶိုၼ်ႈၵၢင်ႁၢဝ် ပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်း။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 21 July 2020 (တု-လိူၼ်ပႅတ်ႇမႂ်ႇ 2 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ AFP ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ မိူင်းၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း လႆႈသူင်ႇလၢဝ်ပွမ်ၽၢႆႇသိုၵ်း ၶိုၼ်ႈၵႂႃႇၼိူဝ်ၵၢင်ႁၢဝ် မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 20 July 2020 ပူၼ်ႉမႃး ၼင်ႇႁိုဝ် ဝၢၼ်ႈမိူင်းပေႃးတေမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ႁႄႉၵင်ႈလႆႈ ၽေးသိုၵ်းတၢင်ႇၸၢတ်ႈ ဢၼ်တေၸၢင်ႈမႃး တၢင်းၵၢင်ႁၢဝ် ယွၼ်ႉဝႃႈ ၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ တိုၵ်ႉမီးလွင်ႈလွၵ်ႇငိုတ်ႈ တေၸႂ်ႉႁႅင်းသိုၵ်းတေႃႇ ၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း ဢမ်ႇထၢတ်ႇဢမ်ႇဝၢႆး ဝႃႈၼႆ။

လၢဝ်ပွမ်လုၵ်ႈၽၢႆႇသိုၵ်းၼႆႉ ၶွမ်ႇပၼီႇ SpaceX ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ပဵၼ်ၽူႈၶူင်သၢင်ႈတင်းမူတ်းသေ တေလႆႈႁၼ်ဝႃႈ ၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း မီးလွင်ႈၶိုပ်ႈၼႃႈ ၽၢႆႇၽႅၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်း ႁႂ်ႈၶိုၵ်ႉတွၼ်းလိူဝ်ၵဝ်ႇလၢႆဢၼ် လၢႆလွင်ႈ တွၼ်ႈတႃႇလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၸိုင်ႈမိူင်း ၼႆယဝ်ႉ။

လၢဝ်ပွမ်လုၵ်ႈၼႆႉ လုၵ်ႉတီႈၸႄႈမိူင်း Florida State ၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇသေ သူင်ႇၶိုၼ်ႈၵၢင်ႁၢဝ်၊ ယူႇတီႈ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ သူင်ႇလၢဝ်ပွမ်ၶိုၼ်ႈၵၢင်ႁၢဝ် မီးဝႆႉယူႇလၢႆလၢႆမိူင်း၊ ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉသမ်ႉ မိူင်းၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း ပဵၼ်မိူင်းထီႉ 10 တီႈမီးလၢဝ်ပွမ် တွၼ်ႈတႃႇတိတ်းတေႃႇၵပ်းသိုပ်ႇ ၽၢႆႇသိုၵ်းၵမ်းသိုဝ်ႈ လႄႈ မီးလွင်ႈၵဵပ်းၶေႃႈမုၼ်းၽၢႆႇသိုၵ်း ဢၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်းလႆႈလီ ၼႆယဝ်ႉ။

တွၼ်ႈတႃႇ လၢဝ်ပွမ်ၽၢႆႇသိုၵ်း မိူင်းၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်းလုၵ်ႈၼႆႉ ပေႃးတေထိုင်ပိုၼ်ႉတီႈ တႃႇႁႂ်ႈၵုမ်းၵမ် ႁဵတ်းၵၢၼ်လႆႈၼၼ်ႉ တေလႆႈမိၼ်ၶိုၼ်ႈၵၢင်ႁၢဝ် ၶၢဝ်းတၢင်းၵႆ 36,000 ၵီႇလူဝ်ႇမီႇတိူဝ်ႇ ၸႂ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်း မွၵ်ႈ 2 ဝူင်ႈ လႄႈ သိုၵ်းမိူင်းၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း တေၶဝ်ႈၵုမ်းၵမ် ႁဵၼ်းၵၢၼ်လႆႈတဵမ်ထူၼ်ႈ ၼႂ်းလၢဝ်ပွမ်လုၵ်ႈၼႆႉ ၼႂ်းလိူၼ် October 2020 ၼႆႉ ဝၢႆးသေ ၶွမ်ႇပၼီႇမီးလွင်ႈၸၢမ်းၸႂ်ႉတိုဝ်းတူၺ်း ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်းၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ မိူင်းၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း ၶတ်းၸႂ်ပူၵ်းပွင်ႁႂ်ႈမီး ၽႅၼ်ၵၢၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း ၽၢႆႇသိုၵ်းၼႆႉၵေႃႈ ယွၼ်ႉမီးပၼ်ႁႃၵၢၼ်မိူင်း၊ ၵၢၼ်သိုၵ်းၵၼ်တင်း မိူင်းၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ ဢၼ်ဢမ်ႇယဝ်ႉဢမ်ႇဝၢႆး၊ ပူၼ်ႉမႃးပႆႇႁိုင် မိူဝ်ႈၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 16 June 2020 ၼႆႉ ၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ မီးလွင်ႈပွႆႇမၢၵ်ႇယႃႉလူႉပႅတ်ႈ လုမ်းၵပ်းသၢၼ် 2 မိူင်း ဢၼ်မီးဝႆႉတီႈလႅၼ်လိၼ် ႁဵတ်းႁႂ်ႈပၼ်ႁႃၼႂ်းၵႄႈၵၢင် 2 မိူင်း ယိုင်ႈၶႅၼ်းလုၵ်ႉမႆႈႁႅင်းလိူဝ်သေၵဝ်ႇထႅင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ထႅင်ႈၽၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ ယွၼ်ႉမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လႄႈ မိူင်းၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်းၼႆႉ ပဵၼ်မိူင်းဢူၺ်းလီၵၼ်သေ ယၢမ်းလဵဝ် သိုၵ်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ဢၼ်ၵႂႃႇဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈ ပၵ်းဝႆႉတီႈမိူင်းၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း မီး 28,500 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း