ၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း ၸၢမ်းပိုတ်းယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင် ၼႂ်းႁိူဝ်းလမ်ၼမ်ႉ ဝၼ်းလဵဝ်ၵၼ်တင်း ၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ

ၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း ပဵၼ်မိူင်းဢွၼ်တၢင်းသုတ်း တီႈဢမ်ႇၸႂ်ႉၶိူင်ႈမၢၵ်ႇယၢမ်းၼိဝ်းၶလီးယႃးသေ ပိုတ်းယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်ဢွၵ်ႇ ၼႂ်းႁိူဝ်းလမ်ၼမ်ႉလႆႈဢွင်ႇမၢၼ်၊ ဝၢႆးသေၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ တိုၵ်ႉပိုတ်းယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင် ၶႅၼ်ႈၵၼ်လၢႆၸူဝ်ႈမူင်းဢွၼ်ႇၵူၺ်း။

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 15 September 2021 (လိူၼ်သိပ်းမႂ်ႇ 10 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ AFP ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉဝႃႈ ၸွမ်ၸိုင်ႈ မိူင်းၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း Moon Jae-in လႆႈဢွၵ်ႇမႃးယိၼ်းလီႁူမ်ၸူမ်းၸွမ်း လွင်ႈလႆႈၸၢမ်းပိုတ်းယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင် ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈႁိူဝ်းလမ်ၼမ်ႉ (SLBM) သေ ပိုတ်းယိုဝ်းဢွၵ်ႇမႃး ပဵၼ်ဢၼ်ဢွင်ႇမၢၼ်ၵႂႃႇလီငၢမ်း ပဵၼ်မိူင်းဢွၼ်ႇတၢင်းသုတ်း ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ တီႈဢမ်ႇၸႂ်ႉႁႅင်းၶိူင်ႈမၢၵ်ႇယၢမ်း ၼိဝ်းၶလီးယႃးသေ ပိုတ်းယိုဝ်းတႂ်ႈၼမ်ႉဢွၵ်ႇမႃးလႆႈ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူင်းဢၼ်ႁဵတ်းဢွၵ်ႇမၢၵ်ႇလူင် လႄႈ ပိုတ်းယိုဝ်းတႂ်ႈၼမ်ႉၶိုၼ်ႈမႃးလႆႈၼၼ်ႉ ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉၼႆႉ မီးဝႆႉယူႇ 7 ၸိုင်ႈမိူင်း မိူၼ်ၼင်ႇ မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ၊ မိူင်းၶႄႇ၊ မိူင်းရၢတ်ႉသျုး၊ မိူင်းၾရင်ႇသဵတ်ႇ၊ မိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး လႄႈ မိူင်းၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ ၵူၺ်းမိူင်းၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈၸႂ်ႉဝႆႉၶိူင်ႈမၢၵ်ႇၼိဝ်းၶလီးယႃးလွၼ်ႉလွၼ်ႉသေ ၸင်ႇပိုတ်းယိုဝ်းဢွၵ်ႇမႃးလႆႈ၊  ၵူၺ်းၵႃႈ ဢၼ်ၵူဝ်းရီးၸၢၼ်း ၸၢမ်းႁဵတ်းၼႆႉသမ်ႉ တိုၼ်းဢမ်ႇပႃးၶိူင်ႈမၢၵ်ႇ ၼိဝ်းၶလီးယႃးသေ ပဵၼ်ဢၼ်ဢွင်ႇမၢၼ်ၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

Photo Credit: KCNA

လၢႆးငၢၼ်းၶၢဝ်ႇ ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉဝႃႈ ၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း ၸၢမ်းပိုတ်းယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်ပွၵ်ႈၼႆႉ လႆႈပဵၼ်ၵႂႃႇ ဝၢႆးသေ ၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ ပိုတ်းယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇၼႂ်းၼမ်ႉသမုတ်ႉတရႃႇ ၵူဝ်းရီးယႃး-ၵျုႇပၢၼ်ႇ ၶၢဝ်းတၢင်း လၢႆၸူဝ်ႈမူင်းဢွၼ်ႇၵူၺ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်ၸိုင်ႈ မိူင်းၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း လၢတ်ႈဝႃႈ လွင်ႈလႆႈပူၵ်းပွင်ႁဵတ်းဢွၵ်ႇ မၢၵ်ႇလူင်ၼႆႉ ပဵၼ်တႃႇႁႄႉၵင်ႈ ၽေးၸိုင်ႈမိူင်း ဢၼ်တေလုၵ်ႉၵူႈတီႈၵူႈတၢင်းသေၶဝ်ႈမႃး၊ ၵူၺ်းၵႃႈ AFP တႄႉလၢတ်ႈဝႃႈ ၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း ၶတ်းၸႂ်ႁဵတ်းဢွၵ်ႇမၢၵ်ႇလူင် တႃႇတုမ်ႉတွပ်ႇၽေးသိုၵ်း ဢၼ်တေၸၢင်ႈလုၵ်ႉတီႈ မိူင်းၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇၶဝ်ႈမႃး ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 13 September 2021 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉၵေႃႈ ၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ လႆႈၸၢမ်းပိုတ်းယိုဝ်းမၢၵ်ႇၼူၾႆး ဢၼ်ယိုဝ်းလႆႈၵႆထိုင် 1,500 ၵီႇလူဝ်ႇမီႇတိူဝ်ႇ ပဵၼ်မၢၵ်ႇသႅၼ်းဢၼ်ယိုဝ်းလႆႈၵႆသေဢမ်ႇၵႃး ၸၢင်ႈယႃႉလူႉ ၶိူင်ႈႁႄႉၵင်ႈမၢၵ်ႇၼူၾႆး ၼႂ်းမိူင်းႁိမ်းႁွမ်းလႆႈပႃးထႅင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ KCNA တႄႉဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉဝႃႈ မၢၵ်ႇဢၼ်လႆႈၸၢမ်းပိုတ်းယိုဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်သႅၼ်းမၢၵ်ႇႁဵတ်းဢွၵ်ႇမႂ်ႇ long-range cruise missile ၸႂ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်း 2 ၸူဝ်ႈမူင်း ၵႂႃႇလႆႈၶၢဝ်းတၢင်းၵႆထိုင် 1,500 ၵီႇလူဝ်ႇမီႇတိူဝ်ႇ လႄႈ မႅၼ်ႈယမ်ၸွမ်းၼင်ႇပဝ်ႉမၢႆမီးဝႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း