ၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း ႁဵတ်းဢွၵ်ႇၶိူင်ႈၵူတ်ႇထတ်းလႆႈ COVID-19 လႄႈ ၶႆႈဝတ်း ၼႂ်းၶိူင်ႈလဵဝ်

ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇၽၢႆႇၶူင်သၢင်ႈၶိူင်ႈၸႂ်ႉၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ မိူင်းၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ ၶၢဝ်းၵတ်းပီႊၼႆႉ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 တေၸၢင်ႈၽႄႈလၢမ်းလိူဝ်ႁႅင်း ယွၼ်ႉၵူၼ်းမိူင်း တေဢွၼ်ၵၼ်ယူႇၼႂ်းဢွင်ႈတီႈပိၵ်ႉ(Indoors) ၵမ်ႉပႃႈၼမ် ဝႃႈၼႆလႄႈ ယူႇတီႈၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ မိူင်းၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း လႆႈၶူင်သၢင်ႈႁဵတ်းဢွၵ်ႇ ၶိူင်ႈၵူတ်ႇထတ်းဢၼ်လဵဝ် ၵူတ်ႇထတ်းလႆႈတၢင်းပဵၼ် သွင်မဵဝ်း ဢၼ်ပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်ၵႃႇလလူင် COVID-19  လႄႈ ၶႆႈဝတ်း ဝႃႈၼႆ။

ယိူင်းဢၢၼ်းယႃႇႁႂ်ႈတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၽႄႈလၢမ်းၼႂ်းမိူင်း လႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ် ႁူင်းယႃၼႂ်းမိူင်း ၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း ပေႃးတေဢမ်ႇလႆႈတေႃႇသူႈၵူၼ်းပဵၼ်တင်းၼမ် လႄႈ တႃႇႁႂ်ႈလူတ်းယွမ်းၵၢၼ် ၼၵ်းၼႃႇ ၽွင်းၶၢဝ်းၵတ်းဝႃႈၼႆသေ ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ၸင်ႇလႆႈၶူင်သၢင်ႈႁဵတ်းဢွၵ်ႇ ၶိူင်ႈဢၼ် ၵူတ်ႇထတ်းလႆႈ တၢင်းပဵၼ် COVID-19 လႄႈ ၶႆႈဝတ်း ၼႂ်းဢၼ်လဵဝ်ၼႆႉသေ ယၢမ်းလဵဝ်ၵေႃႈ ဢွင်ႇမၢၼ်ယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇယဝ်ႉလႄႈ ၸႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းတၢင်းပဵၼ်လႆႈယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 4 November 2020 (လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းလွင်ႈ 4 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၼႆႉ ၽၢႆႇၵုမ်းထိင်း လႄႈ ႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် မိူင်းၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း လၢႆးငၼ်းလၢတ်ႈဝႃႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 24 ၸူဝ်ႈမူင်းၼႆႉ ၵူၼ်းပဵၼ်တၢင်းပဵၼ် COVID-19 ဢၼ်တိူဝ်းၶိုၼ်ႈ မီးယူႇ 118 ၵေႃႉသေ ၵမ်ႈပႃႈၼမ် ပဵၼ်ၵူၼ်းၼႂ်းဝဵင်းလူင်သူဝ်းလ် သေ ႁူမ်ႈၵူၼ်းပဵၼ် ၼႂ်းမိူင်းၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း တင်းသဵင်ႈ မီး 26,925 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈပႃးၵူၼ်းလူႉတၢႆ 474 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈလိူၼ်ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ တႃႇႁႂ်ႈပူၵ်းပွင်ၶိုၼ်း ပၢႆးမၢၵ်ႇမီးဢၼ်တူၵ်းယွမ်းလူင်းၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆလႄႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း ၶိုၼ်းလႆႈပၼ်ၶႂၢင်ႉၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃးမိူၼ်ၵဝ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ မိူင်းၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈၵေႃႈ လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ AP ဝႃႈ ပႅၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ႁဵတ်းၶိူင်ႈတိတ်းၸွမ်းၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ ၸွမ်းတူၺ်းၵူၼ်းမိူင်း တႃႇၵုမ်းထိင်း လွင်ႈၽႄႈလၢမ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ဝႃႈၼႆၵေႃႈ ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉတႄႉ လၢႆးၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇၵုမ်းထိင်းလႆႈယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

ၶိူင်ႈၵူတ်ႇထတ်းမႂ်ႇ ဢၼ်ၵူတ်ႇထတ်းလႆႈ တၢင်းပဵၼ် COVID-19 လႄႈ ၶႆႈဝတ်း ဢၼ်မိူင်း ၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း ႁဵတ်းဢွၵ်ႇၼႆႉၵေႃႈ တေလႆႈဢဝ် ၼမ်ႉမုၵ်ႈသႂ်သေ ၵူတ်ႇထတ်းၼႂ်းႁွင်ႈလႅပ်ႇ မိူၼ်ၶိူင်ႈ PCR  ဢၼ်ၵူတ်ႇထတ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼၼ်ႉၵူၺ်းဝႃႈၼႆ။

ယင်းသိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ ယွၼ်ႉၾၢင်ႁၢင်ႈ ၵူၼ်းပဵၼ်တၢင်းပဵၼ် COVID-19 လႄႈ ၶႆႈဝတ်း ၼႆႉ ၶႂ်ႈငၢႆးငၢႆးၵၼ်သေ ၸႅၵ်ႇၽႄယၢပ်ႇလႆႈဝႃႈ ပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်ဢၼ်လႂ်တႄႉတႄႉလႄႈ ၶိူင်ႈမႂ်ႇ ဢၼ်ႁဵတ်းဢွၵ်ႇၼႆႉၵေႃႈ ၸႂ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်း 3 ထိုင် 6 ၸူဝ်ႈမူင်းသေ ႁူႉလႆႈဝႃႈ ပဵၼ် COVID-19 ႁိုဝ် ပဵၼ် ၶႆႈဝတ်းၼႆလႄႈ တႃႇၵူၼ်းပဵၼ်ၵေႃႈ တေငၢႆႈငႅမ်ႈလူမ်ၸႂ်သေဢမ်ႇၵႃး တႃႇမေႃႇယႃ ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ၶဝ်ၵေႃႈ ၵၢၼ်တေဢမ်ႇၼၵ်းၼႃႇမႃးလိူဝ်ၵဝ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း