ၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇယိုဝ်းမၢၵ်ႇမိတ်ႉသႆးထႅင်ႈ ၽွင်းဢမေႇရိၵၢၼ် လႄႈ ၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉသိုၵ်းယႂ်ႇလူင်

ဝၢႆးသေ ၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း လႄႈ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လႆႈႁူမ်ႈၵၼ်တႄႇၽိုၵ်းၽွၼ်ႉ ၵၢၼ်သိုၵ်းယႂ်ႇလူင်ၼၼ်ႉ ၽၢႆႇတၢင်းၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇလႆႈယိုဝ်းမၢၵ်ႇမိတ်ႉသႆးထႅင်ႈ 2 လုၵ်ႈ ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းသွင် ၼႂ်းႁွပ်ႈ 3 ဝၼ်း ဝႃႈၼႆ။

ၽၢႆႇတၢင်းၽူႈၼမ်းသိုၵ်းႁူမ်ႈၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း ဢွၵ်ႇသပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇဝႃႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 14 March 2023 (လိူၼ်သီႇလွင်ႈ 9 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2117 ၼီႈ) ၵူဝ်းရီးယႃး ႁွင်ႇ လႆႈယိုဝ်းမၢၵ်ႇမိတ်ႉသႆးပွႆႇတူဝ် 2 လုၵ်ႈ ၵႂႃႇတူၵ်းတီႈၼွၵ်ႈၽင်ႇပၢင်ႇလၢႆႇ ပွတ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇၶွင် ၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ ဝႃႈၼႆ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ ၵၢၼ်ယိုဝ်းမၢၵ်ႇမိတ်းသႆး ၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇပွၵ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ၵၢၼ် သူၼ်းၵဝ်းၼင်ႇႁၢႆႉႁႅင်းလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈတီႈၼႂ်းပၢင်ႇလၢႆႇၵူဝ်းရီးယႃး ဢမ်ႇမီးလွင်ႈမၼ်ႈ ၼိဝ်သဝ်း ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ ၽၢႆႇတၢင်းၽူႈတၢင်လၢတ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵျႃႇပၢၼ်ႇ လႆႈလၢတ်ႈပၼ်ၾၢင်ႉဝႃႈ ၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ တေၸၢင်ႈယိုဝ်းမၢၵ်ႇမိတ်ႉသႆးထႅင်ႈ သေဢမ်ႇၵႃး ယင်းတေၸၢင်ႈၸၢမ်းယိုဝ်းမၢၵ်ႇၼိဝ်းၶလီးယႃးထႅင်ႈလူးၵွၼ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

လွင်ႈၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ လႆႈယိုဝ်းမၢၵ်ႇမိတ်ႉသႆးပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ ပဵၼ်မႃးဝၢႆးသေ ၵူဝ်းရီးယႃး ၸၢၼ်းလႄႈ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လႆႈႁူမ်ႈဢၼ်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်းယႂ်ႇလူင် မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 13 March 2023 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈ လၢႆလၢႆၽၢႆႇဢွၼ်ၵၼ်ၵူဝ်ဝႃႈ ၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇတေၸၢင်ႈယိုဝ်းမၢၵ်ႇ မိတ်ႉသႆးထႅင်ႈ တွၼ်ႈတႃႇတုမ်ႉတွပ်ႇ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇတင်း ၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်းႁူမ်ႈၵၼ် ပဵၼ်ၶၢဝ်းတၢင်း 11 ဝၼ်း တႄႇမိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 13 March 203 ထိုင် ဝၼ်းထီႉ 23 March 2023 ၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း