ၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇယိုဝ်းမၢၵ်ႇမိတ်ႉသႆး ၽွင်းၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၼႄၶိူင်ႈယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 19 October 2021 (လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းမႂ်ႇ 14 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၼႆႉ ၽူႈပွင်ၵၢၼ်သိုၵ်း မိူင်းၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း လၢတ်ႈဝႃႈ ၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ လႆႈယူႇတၢင်းၽင်ႇပၢင်ႇလၢႆႇပွတ်းဢွၵ်ႇသေ ပိုတ်းယိုဝ်းမၢၵ်ႇမိတ်ႉသႆး (Missile) လုၵ်ႈၼိုင်ႈယူႇဝႃႈၼႆ။

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၸိုင်ႈမိူင်းၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်းတႄႉ လၢႆးငၢၼ်းလၢတ်ႈဝႃႈ ၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ လႆႈပိုတ်းယိုသ်းမၢၵ်ႇမိတ်ႉသႆး (Missile) ၼႆႉ ပဵၼ်ၽွင်း ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၸၼ်ႉသုင်ၽၢႆႇၵူတ်ႇထတ်း မိူင်းၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လႄႈ မိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇ ၶဝ်တေဢၢင်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် လွင်ႈမိူင်းၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ ဢၼ်တိုၵ်ႉမီးလွင်ႈၶွင်ႉၶမ်ဝႆႉယူႇၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 19 October 2021 ၼႆႉ ယူႇတီႈ တူဝ်တႅၼ်း ၸဝ်ႈၶွမ်ႇပၼီႇ ၽၢႆႇၶိူင်ႈယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်း ၼွၵ်ႈမိူင်းၵူႈမိူင်းမိူင်း မွၵ်ႈ 100 ၵေႃႉ ႁွတ်ႈၽႅဝ်တီႈ မိူင်းၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်းသေ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်း ပၢင်ပွႆးၼႄၶိူင်ႈယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ လႄႈ ၶိူင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းတၢင်းၵၢင်ႁၢဝ် ၵူႈမိူင်းမိူင်း တီႈဝဵင်းလူင်သူဝ်းလ် မိူင်းၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ပွႆးၼႄၶိူင်ႈယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၼႆႉၵေႃႈ တေလႆႈဝႃႈ ပဵၼ်ပၢင်ပွႆးဢၼ်ယႂ်ႇသုတ်း တႃႇမိူင်းၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်းသေ တေမီးႁိူဝ်းမိၼ်ၽၢႆႇတိုၵ်းယိုဝ်း၊ ႁိူဝ်းမိၼ်မႅင်းမီႈ ဢၼ်တိုၵ်းယိုဝ်းလႆႈ၊ ႁိူဝ်းမိၼ်တရူၼ်း ႁူမ်ႈပႃး ၶိူင်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၼ်ႉသုင် မဵဝ်းဢၼ်ၸႂ်ႉတၢင်းၵၢင်ႁၢဝ် ၸိူဝ်းၼႆႉဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း