ၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇၸၢမ်းယိုဝ်းမၢၵ်ႇမိတ်ႉသႆးသႅၼ်းယိုဝ်းၸမ်ထႅင်ႈ

ၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇၸၢမ်းယိုဝ်းမၢၵ်ႇမိၼ်ႉသႆးသႅၼ်းယိုဝ်းၸမ် ၶဝ်ႈၵႂႃႇတီႈၼႂ်းပၢင်ႇလၢႆႇ ပွတ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇ ထပ်းၵၼ် 2 ဝၼ်း လႄႈ သမ်ႉပဵၼ်မိူဝ်ႈဢၼ်ၵႅမ်ၸွမ်ၸိုင်ႈ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၵႂႃႇတီႈ ၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း ဝႃႈၼႆ။

တပ်ႉသိုၵ်းၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်းလၢတ်ႈဝႃႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 29 September 2022 ၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ လႆႈၸၢမ်းယိုဝ်းမၢၵ်ႇမိတ်ႉသႆးသႅၼ်းယိုဝ်းၸမ် ၶဝ်ႈၵႂႃႇတီႈၼႂ်း ပၢင်ႇလၢႆႇပွတ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇ ႁိုဝ် ပၢင်ႇလၢႆႇၵျႃႇပၢၼ်ႇထႅင်ႈလႄႈ တေလႆႈဝႃႈ ပဵၼ်ၵၢၼ်ၸၢမ်းယိုဝ်း မၢၵ်ႇမိတ်ႉသႆးထပ်းၵၼ် 2 ဝၼ်း မိူဝ်ႈဢၼ်ၵႅမ်ၸွမ်ၸိုင်ႈ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ Kamala Harris ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၵႂႃႇတီႈ ၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်းသေ ၼပ်ႉသွၼ်ႇဝႃႈ ၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ လႆႈၸမ်းယိုဝ်းမၢၵ်ႇမိတ်ႉသႆး 3 ပွၵ်ႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းဢၼ်ဢမ်ႇပႆႇမီးၼိုင်ႈဝူင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ဢွၼ်တၢင်းၼႆႉၵေႃႈ ၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း လႄႈ ၵျႃႇပၢၼ်ႇ လႆႈဢွၵ်ႇမႃးယိုၼ်ယၼ် လၢတ်ႈဝႃႈ ၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ လႆႈၸၢမ်းယိုဝ်းမၢၵ်ႇမိတ်ႉသႆးသႅၼ်းယိုဝ်းၸမ် မိူဝ်ႈၼႂ်းဝၼ်းဢႃး တိတ်း 1 လုၵ်ႈ၊ မိူဝ်ႈဝၼ်းပုတ်ႉၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈၸၢမ်းယိုဝ်းထႅင်ႈ 2 လုၵ်ႈသေ ၽၢႆႇတၢင်းသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇတပ်ႉသိုၵ်းၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်းၵေႃႈ လႆႈဢွၵ်ႇမႃးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပၼ်ၾၢင်ႉဝႃႈ ၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ တေၸၢင်ႈမီးၵၢၼ်ၸၢမ်းယိုဝ်းမၢၵ်ႇၼိဝ်းၶလီးယႃး ထႅင်ႈ ၼႂ်းဢမ်ႇႁိုင်သင်ၼႆႉ ဝၢႆးသေလႆႈၸၢမ်းယိုဝ်းၵႂႃႇပွၵ်ႈလိုၼ်းသုတ်း မိူဝ်ႈပီႊ 2017 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

 

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း