ၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ မူၼ်ႉမႄးၵႄႈၶႆပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း လွင်ႈၼိဝ်းၶလီးယႃး

ၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ လႆႈမူၼ်ႉမႄးၵႄႈၶႆပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း တေသိုပ်ႇႁဵတ်းၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၼိဝ်းၶလီးယႃးၵႂႃႇထႅင်ႈ ၵွပ်ႈလွင်ႈဢီးသူၼ်းတီႈဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၼႆယူႇ။

ဝၢႆးသေပၢင်ၵုမ်ၸၼ်ႉသုင်ၶွင်ၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ သုတ်းသဵင်ႈၵႂႃႇ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ KCNA လႆႈဢွၵ်ႇမႃးလၢႆးငၢၼ်းဝႃႈ တီႈၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ၼၼ်ႉ မီးတၢင်းႁၼ်ထိုင်မိူၼ်ၵၼ် ႁႂ်ႈမီးလွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈမူၼ်ႉမႄးပိူင်ငဝ်ႈမိုင်းမိူင်း လူၺ်ႈမီးဝႃႈ ၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇၼၼ်ႉ တေသိုပ်ႇၶူင်သၢင်ႈၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇႁႂ်ႈၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉမႃးထႅင်ႈ တႃႇႁႂ်ႈယုမ်ႇယမ်လႆႈဝႃႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်းပေႃးတေယူႇၵႂႃႇလႆႈ လႄႈ ၵႅတ်ႇၶႄပၢင်တိုၵ်းလႆႈၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈၼမ်းၵူဝ်ႇရီးယႃးႁွင်ႇ ၶိမ်း ၵျွင်းဢိုၼ်း ၵေႃႈဝႃႈ မီးလွင်ႈၸမ်ပဵၼ်တႃႇၽိူမ်ႉလွင်ႈၵၢၼ်ႁဵတ်းဢွၵ်ႇၼိဝ်းၶလီးယႃး ႁႂ်ႈဢဵၼ်ႁႅင်းယႂ်ႇမႃး၊ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေတိုၵ်းတေႃးလႆႈလူၺ်ႈမီးၼိဝ်းၶလီးယႃးလၢႆလၢႆမဵဝ်းမႃးလႄႈ တေၸၢင်ႈၸႅၵ်ႇၽႄပၼ်ၵူႈတီႈတီႈလႆႈ ဝႃႈၼႆ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ ၵၢၼ်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉသိုၵ်းၶွင်ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လႄႈ ၵၢၼ်တေႃႉသူင်ႇၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ မႃးၼႂ်းပွတ်းတွၼ်ႈၵူဝ်းရီးယႃးၼႆႉ ပဵၼ်ၵၢၼ်သေႃႇသူၼ်းယူင်းၵဝ်းႁႅင်းတႄႉတႄႉ ဝႃႈၼႆ။

ၽၢႆႇတၢင်းၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်းၵေႃႈဝႃႈ လွင်ႈဢၼ်ၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ မူၼ်ႉမႄးၵႄႈၶႆပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်းၼႆႉ ၼႄႁႂ်ႈႁၼ်ထိုင် လွင်ႈတင်ႈၸႂ်တႄႉတႄႉလႄႈ တေဢမ်ႇယွမ်းၵိုတ်းလိုဝ်ႈၶူင်းၵၢၼ်ၶူင်သၢင်ႈၼဝ်းၶလီးယႃး ၼႆလႄႈ ယင်းသိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ ၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇတေလႆႈႁၼ်တီႈသုတ်းသဵင်ႈယူႇ သင်ဢၢၼ်းၸႂ်ႉၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇၼိဝ်းၶလီးယႃး ဝႃႈၼႆ။

ၽၢႆႇတၢင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇၵေႃႈဝႃႈ ၵၢၼ်ၶူင်သၢင်ႈၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇၼိဝ်းၶလီးယႃး ၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇၼႆႉ ပဵၼ်ၽေးဢၼ်မႃးပူၼ်ႉပႅၼ်တေႃႇ လွင်ႈၵတ်းယဵၼ်ၼိမ်သဝ်း၊ လွင်ႈလွတ်ႈၽေးၵူၼ်းမိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇ ႁူမ်ႈပႃး ၵူၼ်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉၼႆႉ လႄႈ တေဢမ်ႇမီးဝၼ်းယွမ်းယိူၼ်ႉၵၼ်ႈတေႃႇလွင်ႈၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈထတ်းသၢင်ငဝ်းလၢႆးၶဝ်ၵေႃႈဝႃႈ လွင်ႈမူၼ်ႉမႄးၵႄႈၶႆပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်းၼႆႉ ပဵၼ်လွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈဢၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼႄဝႃႈ တေမီးတပ်ႉၼိဝ်းၶလီးယႃးၵႂႃႇလႄႈ တေဢမ်ႇယွမ်းႁႂ်ႈမီးလွင်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းသဵတ်ႈၵႃႈသဵတ်ႈၶၼ်မၼ်းလႆႈယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း