ၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ ဝႃႈ လွင်ႈဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လႄႈ ၵျႃႇပၢၼ်ႇ သၢင်ႈလွင်ႈၸမ်ၸႂ်ၵၼ်ၼႆႉ ယၢင်ႈၸူးသိုၵ်းလုမ်ႈၾႃႉ ပွၵ်ႈၵမ်း 3

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 15 June 2022 (လိူၼ်ၸဵတ်းလွင်ႈ 2 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2116 ၼီႈ) ၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႉ လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇ ၼိူဝ်ဝႅပ်ႉသၢႆႉၶွင် ၽၢႆႇလူလွမ်ပႂ်ႉတူၺ်း လွင်ႈမၼ်ႈၼိမ်သဝ်း ၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ ဝႃႈ ၸွမ်ၽွင်းလူင် ၵျႃႇပၢၼ်ႇ Fumio Kishida လၢတ်ႈတီႈ ၵျူဝ်း ပၢႆႇတႅၼ်ႇ ၼႂ်းပၢင်ၵုမ် မိူဝ်ႈလိူၼ် May ပူၼ်ႉမႃးဝႃႈ ၵျႃႇပၢၼ်ႇ လူဝ်ႇမႄးသၢင်ႈတပ်ႉသိုၵ်းႁႂ်ႈၵႅၼ်ႇၶႅင် ႁႂ်ႈၵႅတ်ႇၶႄတူဝ်ၵဝ်ႇလႆႈ တႃႇႁပ်ႉမိုဝ်း ၽူႈပူၼ်ႉပႅၼ် ၼႆလႄႈ ၵျူဝ်း ပၢႆႇတႅၼ်ႇၵေႃႈ ႁၼ်လီပၼ်ႁႅင်းၸွႆႈထႅမ်ထိုင်တီႈ ဝႃႈၼႆ။

ၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ မီးပဝ်ႉမၢႆ တႃႇၶဝ်ႈဢိူမ်ႈၸမ် ဢိၼ်ႇတူဝ်ႇ−ပႄႈသိၾိၵ်ႇသေ ႁူမ်ႈႁွမ်းၸွမ်းၵျႃႇပၢၼ်ႇ တႃႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ ၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ။ ၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်းသမ်ႉ ဢဝ်တိုဝ်ႉတၢင်းၼႆႉသေ ႁႃၶိူင်ႈယိပ်း မႃးထႅမ်ႁႅင်းတပ်ႉသိုၵ်း ဢမ်ႇထၢတ်ႇဢမ်ႇဝၢႆး တႃႇသၢၼ်ၶတ်း တုမ်ႉတွပ်ႇၶိုၼ်း ၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ ဝႃႈၼႆ။

မိူင်းၸိူဝ်းၵမ်ႉထႅမ် ပၢႆးဝူၼ်ႉဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လႄႈၵျႃႇပၢၼ်ႇၼၼ်ႉ တေႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵျႃႇပၢၼ်ႇ ပဵၼ်မႁႃႇဢၢမ်းၼၢတ်ႈပၢႆးၵၢၼ်သိုၵ်းသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း ပဵၼ်မိူင်းတႂ်ႈဢၢမ်းၼၢတ်ႈဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

လွင်ႈၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ လႆႈဢွၵ်ႇမႃးတုမ်ႉတွပ်ႇၶိုၼ်း 3 ၸိုင်ႈမိူင်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်းၼႆႉ ၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ ၸၢင်ႈတေၸၢမ်း မၢၵ်ႇၼိဝ်းၶလီးယႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်းလိူဝ်ၵဝ်ႇ ၵေႃႈပဵၼ်လႆႈ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း