ၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ သင်ႇယိုဝ်းတၢႆလႆႈ ၵူၼ်းၵူႈၵေႃႉ ဢၼ်ယူႇႁၢင်ႇၵႆလႅၼ်လိၼ် 1 ၵီႇလူဝ်ႇမီႇတိူဝ်ႇ

ၼင်ႇႁိုဝ် တေၵုမ်းထိင်းလႆႈ လွင်ႈၽႄႈလၢမ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် ၸိူဝ်ႉၽၼ်းမႂ်ႇ Coronavirus 2019 ၼႆသေ ၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ သင်ႇပိုတ်းယိုဝ်း ၵူၼ်းဢၼ်ႁၢင်ႇၵႆလႅၼ်လိၼ် 1 ၵီႇလူဝ်ႇမီႇတိူဝ်ႇၼၼ်ႉလႆႈ လူၺ်ႈဢမ်ႇမီး တၢင်းၽိတ်းသင်။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 01 September 2020 (လိူၼ်ၵဝ်ႈမႂ်ႇ 14 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Radio Free Asia (RFA) ဢၢင်ႈဢိင် ၶၢဝ်ႇမိူင်းၵူဝ်းရီးႁွင်ႇသေ ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉဝႃႈ ၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ ဢွၵ်ႇပၵ်းပိူင်မႂ်ႇ ၸႂ်ႉတိုဝ်းပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ၵႂႃႇ မိူဝ်ႈယၢမ်းတဵင်ႈၶိုၼ်း ဝၼ်းထီႉ 27 August 2020 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉဝႃႈ လႆႈၸီႉသင်ႇႁႂ်ႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈ လႄႈ ၽၢႆႇသိုၵ်းပႂ်ႉလႅၼ်လိၼ် ႁႂ်ႈပိုတ်းယိုဝ်းလႆႈ ၵူၼ်းဢၼ်ယူႇႁၢင်ႇၵႆလႅၼ်လိၼ် မိူင်းၶႄႇ လႄႈ မိူင်းၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ တိတ်းၸပ်းၵၼ် မွၵ်ႈ1 ၵီႇလူဝ်ႇမီႇတိူဝ်ႇ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵူႈၵေႃႉ ၼင်ႇႁိုဝ် တေၵုမ်းထိင်းလႆႈ ၵူၼ်းဢၼ်တေ ၸၢင်ႈတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 လၵ်ႉၶဝ်ႈမိူင်းၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ပၵ်းပိူင်ဢၼ်ၼႆႉ ၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ ဢဝ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် ဢၼ်တၢင်းယၢဝ်းၵႆ မီး 1,287 ၵီႇလူဝ်ႇမီႇတိူဝ်ႇၼၼ်ႉ တင်းမူတ်း လႄႈ တေသိုပ်ႇၸႂ်ႉတိုဝ်းပၵ်းပိူင်ၼႆႉၵႂႃႇ တေႃႇၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ပေႃးတေလူတ်းယွမ်းႁၢႆၵႂႃႇ ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉၼႆႉသေ ယၢမ်းလဵဝ် ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ တိုၵ်ႉသူင်ႇၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ်ၽၢႆႇသိုၵ်း မၢၵ်ႇၵွင်ႈၸိုၼ်းယၢမ်း ၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် လႄႈ ဢမ်ႇဝႃႈၽႂ်ၵေႃႉလႂ် တေႁဵတ်းသင်ၵေႃႈယဝ်ႉ သင်ဝႃႈ ယူႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸွမ်းၼင်ႇမၵ်းမၼ်ႈ ဝႆႉၼၼ်ႉၸိုင် ပိုတ်းယိုဝ်းတၢႆလႆႈ လူၺ်ႈဢမ်ႇမီးတၢင်းၽိတ်းသင် ၼႆယဝ်ႉ။

တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈ မီးလွင်ႈၽႄႈလၢမ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 တီႈမိူင်းၶႄႇႁၢဝ်ႈႁႅင်းၼၼ်ႉ ၶႄႇ လႄႈ ၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ လႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်းလႅၼ်လိၼ် ၵိုတ်းယိုတ်းၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆတေႃႇၵၼ် ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈသေ ၵူၺ်းၵႃႈ ယွၼ်ႉလွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉ မိူင်းၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ ဢမ်ႇၵုမ်ႇထူၼ်ႈလႄႈ ယင်းတိုၵ်ႉမီးၵူၼ်းလၵ်ႉဢဝ် ၵုၼ်ႇၵႃႉတၢင်းၶၢႆ တီႈမိူင်းၶႄႇ ၶဝ်ႈၵႂႃႇၶၢႆၼႂ်းမိူင်းၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

RFA ယင်းဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉထႅင်ႈဝႃႈ တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈ ၶႄႇ လႄႈ ၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ ပိၵ်ႉဢိုတ်းလႅၼ်လိၼ်မႃးၼႆႉ ယွၼ်ႉၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ဢၼ်ပႂ်ႉၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် မီးလွင်ႈၵိၼ်သူးၵိၼ်လၢပ်ႈ ပွႆႇႁႂ်ႈမီးၵူၼ်းလၵ်ႉၶဝ်ႈဢွၵ်ႇမိူင်း လႄႈ ထိုင်တီႈ ၽူႈၼမ်းသုင်သုတ်း မိူင်းၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ ၶိမ်း ၵျွင်း-ဢိုၼ်း လႆႈသူင်ႇၸုမ်းသိုၵ်းၶိုၵ်ႉတွၼ်း ၶဝ်ႈၵႂႃႇၸတ်းပွင်ၵၢၼ် ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် ၵူႈပိုၼ်ႉတီႈ ဝႃႈၼႆ။

တေႃႇထိုင် ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇဢၢင်ႈဝႃႈ ၵူႈမိူင်းမိူင်း ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉၼႆႉ ၵိုတ်းမိူင်းၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ မိူင်းလဵဝ် ဢၼ်ဢမ်ႇမီး ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 သေၵေႃႉၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ၽၢႆႇတၢင်း မိူင်းၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ လႆႈႁပ်ႉၶၢဝ်ႇဝႃႈ မီးၽူႈၶဵၼ်မိူင်းႁိမ်းႁွမ်း ၶတ်းၸႂ်ပွႆႇၸိူဝ်ႉမႅင်းၶဝ်ႈမႃး ၼႂ်းမိူင်း ၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇယူႇ မိူၼ်ၵၼ်ၼႆယဝ်ႉ။

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ဢႃႇယုယႂ်ႇ မိူင်းၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်ထုၵ်ႇလိုပ်ႈဢွၵ်ႇ ပုၼ်ႈၽွၼ်းမေႃယႃၼၼ်ႉ လၢတ်ႈၼႄဝႃႈ မိူဝ်ႈၼႂ်းလိူၼ်ထူၼ်ႈႁူၵ်း June 2020 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 လႆႈၽႄႈလၢမ်း ၼႂ်းလၢႆလၢႆဝဵင်း မိူင်းၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ ထိုင်တီႈလႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်းဝဵင်း ႁၢမ်ႈၵူၼ်းမိူင်းဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈႁိူၼ်းယေး ဢွၵ်ႇၼွၵ်ႇပိုၼ်ႉတီႈ မႃးယဝ်ႉပွၵ်ႈၼိုင်ႈမိူၼ်ၵၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း