ၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ ဢမ်ႇႁၢၼ်ႉၸႂ် လွင်ႈၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း လႄႈ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၽိုၵ်းသိုၵ်းၸွမ်းၵၼ်

ၶိမ်း ယူဝ်း−ၵျွင်း လၢတ်ႈဝႃႈ သင်ၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း လႄႈ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ တိုၵ်ႉတေမီးလွင်ႈ ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်းၸွမ်းၵၼ်ယူႇၼႆ ၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇၵႃႈတေလႆႈသိုပ်ႇႁဵတ်းဢွၵ်ႇၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ ဢၼ်ၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉလိူဝ်သေၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 11 August 2021 (လိူၼ်ၵဝ်ႈမႂ်ႇ 4 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ VOA ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉဝႃႈ ပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်းၸွမ်းၵၼ် ၶွင်တပ်ႉသိုၵ်း ၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း လႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၼၼ်ႉ ယိူင်းဢၢၼ်းတေၸႂ်ႉတိုဝ်း ၶိူင်ႈၶွမ်ႇၽိဝ်ႇတိူဝ်ႇတင်းၼမ် သၢင်ႈၶိုၼ်ႈမႃး ႁႂ်ႈပဵၼ်မိူၼ်ပၢင်တိုၵ်းဢၼ်တႄႉမၼ်း ၼႆသေတႃႉ၊ ၵူၺ်းၵႃႈလွင်ႈၼႆႉ လႆႈထုၵ်ႇလူတ်းယွမ်းလူင်းၵႂႃႇ ယွၼ်ႉလွင်ႈၽႄႈလၢမ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 လႄႈ တႃႇႁႂ်ႈလူတ်းယွမ်းလႆႈ လွင်ႈၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်း ၼႂ်းၵႄႈၵၢင် ၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ လႄႈ ၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း ယွၼ်ႉသွင်မိူင်းၼႆႉ တိုၵ်ႉႁႃးၶိုၼ်းမီး လွင်ႈၵပ်းသိုပ်ႇဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ပႆႇႁိုင်သင် ဝႃႈၼႆ။

ၵူၺ်းဢမ်ႇဝႃႈ ၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း လႄႈ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ တေလူတ်းယွမ်း လွင်ႈၽိုၵ်းၽွၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်း လူင်းၵႂႃႇၵႃႈႁိုဝ်ၵေႃႈယဝ်ႉ၊ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းဢင်းၵၢၼ်းၼႆႉ ၶိမ်း ယူဝ်း−ၵျွင်း ၼွင်ႉယိင်း ၽူႈၼမ်းသုင်သုတ်း ၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ ဢွၵ်ႇမႃးလၢတ်ႈတီႈ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Korean Central News Agency  ဝႆႉဝႃႈ လွင်ႈႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်တင်းသွင်မိူင်း မႃးၽိုၵ်းၽွၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်းၼၼ်ႉ တေၸၢင်ႈပဵၼ် ၽေးၶဵၼ်တေႃႇၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ လႄႈ လွင်ႈၸမ်ၸႂ်တၢင်းၵၢၼ်သိုၵ်း ၸွမ်းသၢပ်ႇသမုတ်ႇတရႃႇ ၵူဝ်းရီးယႃးၵေႃႈ တိုၼ်းလူတ်းယွမ်းလူင်းၵႂႃႇဢမ်ႇႁၢင်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

AFP

လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ ယင်းလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ တေသိုပ်ႇႁိပ်ႈၼႅတ်ႈႁဵတ်းဢွၵ်ႇၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ ဢၼ်ၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉလိူဝ်သေ ဢၼ်မီးဝႆႉယူႇယၢမ်းလဵဝ် ၼႆႉထႅင်ႈလၢႆပုၼ်ႈ တွၼ်ႈတႃႇႁႄႉၵင်ႈၽေးၶဵၼ် ၶွင်ၸိုင်ႈမိူင်း ဢၼ်တေၸၢင်ႈလုၵ်ႉမႃးတီႈ မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း Yonhap News Agency ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉဝႃႈ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းဢင်းၵၢၼ်း ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းၼႆႉ ယူႇတီႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း ၶတ်းၸႂ်ၵပ်းသိုပ်ႇၸူး ၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ ယူႇသေတႃႉ ၵူၺ်းၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈတွပ်ႇႁပ်ႉသင်သေလွင်ႈ၊ ၼႆႉလႅပ်ႈတေပဵၼ် ၵၢၼ်ၼႄၾၢင်ႁၢင်ႈတေႃႇ ၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း ဢၼ်တေမီးလွင်ႈၽိုၵ်းၽွၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်းၸွမ်း ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း