ၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ ဢွၵ်ႇမၢႆမီႈႁၢမ်ႈၵူၼ်းမိူင်းလုတ်ႇလႅၼ်းယႃႈ ၼႂ်းဢွင်ႈတီႈၵူၼ်းၼမ်ၸႂ်ႉတိုဝ်း

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၸိုင်ႈမိူင်းၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ KCNA လၢတ်ႈဝႃႈ ယိူင်းဢၢၼ်းတႃႇႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း လႆႈယူႇၼႂ်းဢွင်ႇတီႈဢၼ်မူတ်းသႂ်ႇ လႄႈ သုတ်ႇလူမ်းဢၼ်မူတ်းသႂ်ႇ ၼႆသေ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 4 November 2020 (လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းလွင်ႈ 4 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၼႆႉ သၽႃးၵူၼ်းမိူင်း ၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ လႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်သေ ဢွၵ်ႇမၢႆမီႈႁၢမ်ႈၵူၼ်းမိူင်း လုတ်ႇလႅၼ်းယႃႈ ၼႂ်းဢွင်ႇတီႈ ၵူၼ်းၼမ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ။ 

ၽၢႆႇၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈမၢႆမီႈမိူင်းၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ လၢတ်ႈလွင်ႈလႆႈႁဵတ်းဢွၵ်ႇမၢႆမီႈ ႁၢမ်ႈလုတ်ႇလႅၼ်းယႃ လႄႈ ၵုမ်းထိင်း လွင်ႈႁဵတ်းဢွၵ်ႇလႅၼ်းယႃႈၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ယွၼ်ႉတူၺ်းတႃႇလွင်ႈပၢႆးမၢၵ်ႈမီး လႄႈ တႃႇပၢႆးယူႇလီၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းၼႆႉၵူၺ်းဝႃႈၼႆ။

မၢႆမီႈဢၼ်ႁဵတ်းဢွၵ်ႇ ႁၢမ်ႈၵူၼ်းမိူင်းလုတ်ႇလႅၼ်းယႃႈ ၼႂ်းဢွင်ႇတီႈၵူၼ်းၼမ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းၼၼ်ႉ တေပဵၼ်မိူၼ်ၼင်ႇ ႁူင်းႁဵၼ်း လႄႈ ဢွင်ႈတီႈဢၼ်ပၼ်တၢင်းႁူႉၵူၼ်းတင်းၼမ် ဢၼ်ၵဵဝ်ႇတင်းပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ၊ ႁူင်းတူၺ်းငဝ်းတူင်ႉ၊ ဢွင်ႈတီႈဢၼ်ၵဵဝ်ႇတင်းယႃႈယႃ ပၼ်ယႃႈယႃ လႄႈ ႁူင်းယႃၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းၼႆႉဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်းၼင်ႇၶေႃႈမုၼ်းၸုမ်းပၢႆးယူႇလီလုမ်ႈၾႃႉ မိူဝ်ႈပီႊ 2013 ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းလုတ်ႇလႅၼ်းယႃႈ ၼႂ်းမိူင်းၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇၼႆႉ ၼမ်ႁႅင်းဝႆႉယူႇသေ ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းၸၢႆးၼႂ်းမိူင်းၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ မွၵ်ႈ 43.9 % ၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းလုတ်ႇလႅၼ်းယႃႈ ဝႃႈၼႆ။

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Reuters လၢတ်ႈဝႃႈ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် မိူင်းၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ ၶိမ်ႇၵျွင်ႊဢိုၼ်း  (Kim Jong Un) ၵေႃႈ ပဵၼ်ဢၼ်ၵူၼ်းတင်းၼမ်ႁူႉၸၵ်းဝႃႈ ပႃးၼႂ်းၵူၼ်းလုတ်ႇလႅၼ်းယႃႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း