ၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၵေႃႉဢွၼ်တၢင်းသုတ်း

ယွၼ်ႉၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ၵေႃႉဢွၼ်တၢင်းသုတ်းသေ ၽူႈၼမ်းသုင်သုတ်း ၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပဵၼ်ငဝ်းလၢႆးၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ လႄႈ ပိၵ်ႉဢိုတ်းဝဵင်းဝႆႉ။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 26 July 2020 (တု-လိူၼ်ပႅတ်ႇမႂ်ႇ 7 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ KCNA ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ၶိမ်း ၵျွင်းဢိုၼ်း ၽူႈၼမ်းသုင်သုတ်း မိူင်းၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ လႆႈႁွင်ႉၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽၢႆႇၵဵဝ်ႇၶွင်ႈတင်းမူတ်း ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ ယွၼ်ႉၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း Coronavirus 2019 ဢမ်ႇၼၼ် COVID-19 ပဵၼ်ၵေႃႉဢွၼ်တၢင်းသုတ်းသေ လႆႈသိုပ်ႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၸႂ်ႉၶေႃႈသင်ႇငဝ်းလၢႆးၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ ၼင်ႇႁိုဝ် တေၵုမ်းၵမ်လႆႈ လွင်ႈၽႄႈလၢမ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ၼႆယဝ်ႉ။

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ လၢတ်ႈဝႃႈ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ၵေႃႉဢွၼ်တၢင်းသုတ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်း မိူင်းၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ ဢၼ်ပၢႆႈၵႂႃႇယူႇတီႈ မိူင်းၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း မိူဝ်ႈ 3 ပီႊ ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉသေ၊ လၵ်ႉၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ် ၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းမိူင်းၵူဝ်းရီးႁွင်ႇၶိုၼ်း မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 19 July 2020 ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်း ပၢႆးယူႇလီၼၼ်ႉ လႆႈႁူႉဝႃႈတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ လႆႈသင်ႇၵဵပ်းတူဝ် ၵူၼ်းၸိူဝ်းမီးလွင်ႈယူႇၸမ်တုမ်ႉတိူဝ်ႉတင်းမူတ်း ဢိၵ်ႇတင်း သင်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်းဝဵင်းၵႄးသွင်းပႃး ဝႃႈၼႆ။

တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈ မီးလွင်ႈၽႄႈလၢမ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 တီႈဝဵင်းဝူႇႁၢၼ်ႇ ၸႄႈမိူင်းႁူဝ်ပိူၺ်ႇ ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ မိူဝ်ႈပၢႆပီႊ 2019 ပူၼ်ႉမႃး မိူင်းၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ ပဵၼ်မိူင်းဢၼ်မီးလႅၼ်လိၼ်တိတ်းၸပ်းၵၼ် တင်းမိူင်းၶႄႇ ၼႆသေတႃႉ ဢွၼ်ၼႃႈၼႆႉ မိူင်းၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ ဢမ်ႇတွၼ်ႉမီးၵူတ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းမႃး သေပွၵ်ႈ ဢိင်ၼိူဝ် ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် ဢၼ်တိတ်းၸပ်းၵၼ် တင်းမိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉၵေႃႈ မီးလွင်ႈၵူတ်ႇထတ်း ၵူၼ်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇမိူင်းၼႅၼ်ႈၼႃ ၼႆယဝ်ႉ။

ထႅင်ႈတွၼ်ႈၼိုင်ႈၵေႃႈ ယူႇတီႈၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇလၢႆလၢႆၽၢႆႇ လၢမ်းၶၢတ်ႈၵၼ်ဝႆႉဝႃႈ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် မိူင်းၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ လႅပ်ႈတေမီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ဝႆႉၽွင်ႈယူႇ လွင်ႈဝႃႈ ၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ ၵုမ်းၵမ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းလႆႈလီ ထိုင်တီႈဢမ်ႇမီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း သေၵေႃႉၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵႂႃႇလႆႈယၢပ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 27 July 2020 (တု−လိူၼ်ပႅတ်ႇမႂ်ႇ 8 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၽႄႈလၢမ်းၸွတ်ႇတူဝ်ႈၵႂႃႇ (213) မိူင်း (213 countries and territories)၊ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတင်းပဵၼ် COVID-19 တင်းလုမ်ႈၾႃႉ ႁူမ်ႈတင်းသဵင်ႈမီး (16,430,566) ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆမီး (652,434) ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းဢၼ်ယူတ်းယႃသေ ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်း သမ်ႉမီး (10,056,288) ၵေႃႉ ၸွမ်းၼင်ႇၶေႃႈမုၼ်း − www.worldometers.info/coronavirus/ ဝၼ်းထီႉ 27  July 2020 ၶၢဝ်းယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 14:50 မူင်း။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း