ၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 75 ပီႊ ဝၼ်းၵေႃႇတင်ႈ ပႃႇတီႇႁႅင်းၵၢၼ်

ပၢင်ပွႆးၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 75 ပီႊတဵမ် ဝၼ်းၵေႃႇတင်ႈ ပႃႇတီႇႁႅင်းၵၢၼ် မိူင်းၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ ပီႊၼႆႉ ပႅၵ်ႇပိူင်ႈၵၼ်တင်းၵူႈပီႊပီႊ ယွၼ်ႉၸတ်းႁဵတ်း ၼႂ်းၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း လႄႈ ပဵၼ်တီႈၵူႈမိူင်းမိူင်း ပၵ်းတႃပႂ်ႉတူၺ်း။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 10 October 2020 (လိူၼ်သိပ်းလွင်ႈ 9 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ AFP ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ မိူင်းၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးၶွပ်ႈၶူပ်ႇ ဝၼ်းၵေႃႇတင်ႈ ပႃႇတီႇႁႅင်းၵၢၼ် ဢၼ်ပဵၼ်ပႃႇတီႇလဵဝ် ၼႂ်းမိူင်းၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ ၶွပ်ႈၶူပ်ႇတဵမ် 75 ပီႊၼၼ်ႉသေ ယူႇတီႈမိူင်းၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ ယင်းလႆႈထၢႆႇငဝ်းႁၢင်ႈသဵင် ဢွၵ်ႇၼႄတၢင်း KCTV ၽွင်းယၢမ်း ပိုတ်ႇပၢင်ပွႆး ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းပေႃးလႆႈႁၼ်ၵူႈတီႈ ၼႆယဝ်ႉ။

Photo – KCNA

ၼႂ်းပၢင်ပွႆးၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 75 ပီႊ တီႈမိူင်းၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇပီႊၼႆႉ ၵူႈမိူင်းမိူင်းၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပၵ်းတႃ ပႂ်ႉတူၺ်းၸွမ်းဝႆႉယူႇ လွင်ႈဝႃႈ ၽူႈၼမ်းမိူင်းၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ ၶိမ်း ၵျွင်း-ဢိုၼ်း တေဢဝ်ၶိူင်ႈယိပ်း ၵွင်ႈၵၢင်ႇဢၼ်လႂ် သႅၼ်းမဵဝ်းၸိူင်ႉႁိုဝ် ဢွၵ်ႇမႃးၼႄ ၵူၼ်းတင်းလုမ်ႈၾႃႉ ႁႂ်ႈလႆႈႁၼ်ၵၼ်ၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈၽွင်းယၢမ်း ပိုတ်ႇပၢင်ပွႆးယဝ်ႉၼၼ်ႉ ၶိမ်း ၵျွင်း-ဢိုၼ်းၵေႃႈ လႆႈဢဝ်ၶိူင်ႈယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ဢၼ်ႁဵတ်းဢွၵ်ႇမႂ်ႇ ၼႂ်းပီႊ 2020 မၢၵ်ႇလူင် (Intercontinental ballistic missile-ICBM) ဢၼ်ယိုဝ်းလႆႈတၢင်းၵႆ ဢမ်ႇယွမ်းၼိုင်ႈမိုၼ်ႇ ၵီႇလူဝ်ႇမီးတိူဝ်ႇၼၼ်ႉသေ ၼႄၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇယူႇ၊ မၢၵ်ႇလူင်ဢၼ်ႁဵတ်းဢွၵ်ႇမႂ်ႇၼႆႉ တီႈပၢႆမၢၵ်ႇလူင်ၼၼ်ႉ ၶႂ်ႈသႂ်ႇမၢၵ်ႇမႅင်း ၼိဝ်းၶလီးယႃးၵေႃႈလႆႈ ဢမ်ႇၼၼ် တေသႂ်ႇမၢၵ်ႇမႅင်း တၢင်ႇၸိူဝ်ႉတၢင်ႇပိူင် တႃႇတေႃႇသူႈၽူႈၶဵၼ် ၵူႈလၢႆးတၢင်းၼၼ်ႉၵေႃႈလႆႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ ၶိမ်း ၵျွင်း-ဢိုၼ်း ယင်းယွမ်းၼွမ်းထိုင် ၵူၼ်းမိူင်းၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇတင်းသဵင်ႈ တီႈဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းတုၵ်ႉၶၵိၼ်းၸႂ် မိူဝ်ႈၽွင်းယၢမ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းၼႆႉ လႄႈ ထႅင်ႈၽၢႆႇၼိုင်ႈတၢင်းၼိုင်ႈၵေႃႈ ၼွၵ်ႈမိူင်းတိုၵ်ႉပၼ်တၢမ်ႇ ပိၵ်ႉဢိုတ်း ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး မိူင်းၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇဝႆႉၼၼ်ႉသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈလွင်ႈၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း လႆႈထူပ်းတၢင်း ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတင်းၼမ် ၼႆယဝ်ႉ။

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း