ၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ ၸၢမ်းမၢၵ်ႇၼူၾႆးဢၼ်ႁဵတ်းဢွၵ်ႇမႂ်ႇ ၸၢင်ႈယႃႉလူႉလႆႈၶိူင်ႈႁႄႉၵင်ႈမိူင်းႁိမ်းႁွမ်း

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 13 September 2021 (လိူၼ်သိပ်းမႂ်ႇ 8 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၼၼ်ႉ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ VOA ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉဝႃႈ ၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ ၸၢမ်းယိုဝ်းမၢၵ်ႇၼူၾႆးလႄႈ ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇလၢမ်းၶၢတ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်မၢၵ်ႇဢၼ်ယိုဝ်းလႆႈၵႆသေ ၸၢင်ႈယႃႉလူႉ ၶိူင်ႈႁႄႉၵင်ႈမၢၵ်ႇၼူၾႆး ၼႂ်းမိူင်းႁိမ်းႁွမ်းၼၼ်ႉလႆႈ ဝႃႈၼႆ။

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ လၢႆးငၢၼ်းလၢတ်ႈဝႃႈ မၢၵ်ႇၼူၾႆးဢၼ်ႁဵတ်းဢွၵ်ႇမႃးမႂ်ႇၼႆႉ ယိုဝ်းလႆႈၵႆထိုင် 1,500 ၵီႇလူဝ်ႇမီႇတိူဝ်ႇ တွၼ်ႈတႃႇတိုၵ်းယိုဝ်း ပဝ်ႉမၢႆဢၼ်ၵႆယၢၼ်ဢွၵ်ႇၵႂႃႇ ၼွၵ်ႈလႅၼ်လိၼ်ၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇသေ လႆႈၸၢမ်းယိုဝ်းမၢၵ်ႇၼူၾႆးၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 11 September 2021 ၼႆႉလႄႈ ဢမ်ႇလႆႈလၢတ်ႈပႃးဝႃႈ မၢၵ်ႇၼူၾႆးဢၼ်ၸၢမ်းတင်းမူတ်း မီးလၢႆလုၵ်ႈ ၼႆယူႇ။

ႁၢင်ႈမၢၵ်ႇၼူၾႆးဢၼ်သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇပွႆႇဢွၵ်ႇမႃးၼႆႉ ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇၶဝ်လၢတ်ႈဝႃႈ မိူၼ်ၵၼ်တင်း မၢၵ်ႇၼူၾႆးထွမ်ႇႁွၵ်ႉ (Tomahawk) ၶွင်တပ်ႉသိုၵ်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ဢၼ်သႂ်ႇႁူဝ်မၢၵ်ႇၼိဝ်းၶရီးယႃးလႆႈလႄႈ ယိုဝ်းလႆႈၵႆထိုင် 1,600 ၵီႇလူဝ်ႇမီႇတိူဝ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။ လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ၵၢၼ်ၸၢမ်းမၢၵ်ႇၼူၾႆးပွၵ်ႈၼႆႉ ပဵၼ် Cruise missile တူင်ႉတူဝ်လႆႈႁင်းၵူၺ်းသေ ယႃႉလူႉလႆႈလွင်ႈၵိတ်ႇၶႂၢင်ဢၼ်ႁႄႉၵင်ႈမၢၵ်ႇၼူၾႆးလႆႈ ၸွမ်းလူၺ်ႈယိုဝ်းလႆႈၵႆထိုင် 1,500 ၵီႇလူဝ်ႇမီႇတိူဝ်ႇၼႆႉ လၢတ်ႈလႆႈဝႃႈ ယိုဝ်းလႆႈပဝ်ႉမၢႆ ၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်းၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး ယိုဝ်းၶဝ်ႈထိုင်လႆႈပႃး မိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇ ၵမ်ႈၽွင်ႈၼႆယူႇ။

ဢၼ်လႆႈၸၢမ်းယိုဝ်းမၢၵ်ႇၼူၾႆးပွၵ်ႈၼႆႉၵေႃႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးလွင်ႈၶဵင်ႇတႃႉတေႃႇ ၸွမ်ၸိုင်ႈ ၵျူဝ်း ပၢႆႇတႅၼ်ႇ ဢၼ်ယၢမ်ႈလၢတ်ႈဝႆႉဝႃႈ တေႁႃသဵၼ်ႈတၢင်းၵူႈလၢႆး ၼင်ႇႁိုဝ်ၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ ပေႃးတေၵိုတ်းယိုတ်း လွင်ႈႁဵတ်းဢွၵ်ႇမၢၵ်ႇၼူၾႆး ဢမ်ႇဝႃႈတေပၼ်တၢမ်ႇတၢင်း ၽွင်းတၢင်၊ ပိၵ်ႉဢိုတ်းပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ၸိူဝ်းၼႆႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

ဢၢင်ႈဢိင်မႃးတီႈ VOA

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း