ၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ ၸၢမ်းယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင် 2 လုၵ်ႈ ပဵၼ်လွင်ႈၶဵင်ႇတႃႉ ဢၢမ်းၼၢတ်ႈ ၵျူဝ်း ပၢႆႇတႅၼ်ႇ

ၽွင်းယၢမ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမႂ်ႇ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ တိုၵ်ႉႁႃလၢႆးတၢင်း တႃႇတေဢုပ်ႇဢူဝ်း ၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇယူႇၼႆႉ ၶိမ်း ၵျွင်း-ဢိုၼ်း ၸၢမ်းပိုတ်းယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင် 2 လုၵ်ႈ ပဵၼ်ပွၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ၼႂ်းပီႊ 2021။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 24 March 2021 (လိူၼ်သီႇမႂ်ႇ 12 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ The Washington Post ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉဝႃႈ မိူဝ်ႈၼႂ်းဝူင်ႈပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ မီးလွင်ႈၸၢမ်းပိုတ်းယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင် 2 လုၵ်ႈ ၵူၺ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈသႅၼ်းမၢၵ်ႇ ဢၼ်တိတ်းၸပ်း ႁူဝ်ၼိဝ်းၶလီးယႃး ဝႃႈၼႆ။

လွင်ႈၸၢမ်းပိုတ်းယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင် ၶွင်မိူင်းၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ တေလႆႈဝႃႈ ပဵၼ်ပွၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ၼႂ်းပီႊ 2021 လႄႈ ပဵၼ်ပွၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ဝၢႆးသေ ၵျူဝ်း ပၢႆႇတႅၼ်ႇ ၶိုၼ်ႈပဵၼ်ၸွမ်းၸိုင်ႈ မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၵေႃႉမႂ်ႇ၊ ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ လွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈ ၶိမ်း ၵျွင်း-ဢိုၼ်းၼႆႉ ႁိၵ်ႈႁွင်ႉႁႂ်ႈၵူႈမိူင်းမိူင်းသူၼ်ၸႂ်လႄႈ ၼႄၾၢင်ႁၢင်ႈၶဵင်ႇတႃႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမႂ်ႇ မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၵျူဝ်း ပၢႆႇတႅၼ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

လွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်ၼႆႉ ယင်းလႆႈပဵၼ်ၵႂႃႇၼႂ်းၽွင်းယၢမ်းၸမ်ၸမ်ၵၼ် ဝၢႆးသေ  Antony Blinken ၽွင်းလူင် ၽၢႆႇတိတ်းတေႃႇၼွၵ်ႈမိူင်း လႄႈ Lloyd Austin ၽွင်းလူင် ၽၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄ မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၵႂႃႇတီႈ မိူင်းၵျုႇပၢၼ်ႇ လႄႈ မိူင်းၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း ဢၼ်ပဵၼ် မိူင်းဢူၺ်းလီၸမ်ၸႂ် ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇသုတ်း ၼႂ်းဢေးသျုးၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

လွင်ႈတူင်ႉၼိုင်ၵၢၼ်သိုၵ်း ၶွင်တပ်ႉသိုၵ်းၶွမ်ႇမိဝ်ႇၼိတ်ႉ ၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇၼႆႉ လႆႈပဵၼ်ၵႂႃႇ ၼႂ်းၽွင်းယၢမ်း ဢၼ်ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ တိုၵ်ႉတေထတ်းသၢင် ပေႃႇလသီႇ တႃႇတေၸႂ်ႉတိုဝ်းတေႃႇ ၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ ႁူမ်ႈပႃးတင်း လွင်ႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းၵၢၼ်ႁပ်ႉမိုဝ်း ၽေးမၢၵ်ႇလူင်ၼိဝ်းၶလီးယႃး ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ တေမီးၶေႃႈတႅၵ်ႇလႅင်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃး ထႅင်ႈဝူင်ႈသွင်ဝူင်ႈတၢင်းၼႃႈၼႆႉ ၵူၺ်းၵႃႈ ပေႃႇလသီႇ တိုၼ်းတေဢမ်ႇမိူၼ် ပၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵဝ်ႇ တူဝ်ႇၼႄႇ ထရမ်ႉ လႄႈ ပၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ပႃးရၵ်ႉၶ် ဢူဝ်ႇပႃးမႃး (Barack Obama) ဝႃႈၼႆ။

ယူႇတီႈ ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇ ၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၵေႃႈ တိုၼ်းဢွၵ်ႇမႃးပၼ်ၾၢင်ႉဝႆႉဝႃႈ ၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ တိုၼ်းတေမီးလွင်ႈ ပိုတ်းယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်ဢမ်ႇႁၢင်ႉ ယွၼ်ႉ ၶိမ်း ယူဝ်း-ၵျွင်း ယၢမ်ႈလႆႈ ဢွၵ်ႇမႃးပၼ်ၾၢင်ႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၵျူဝ်း ပၢႆႇတႅၼ်ႇဝႃႈ “သင်ၶႂ်ႈယူႇၵတ်းယဵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 4 ပီႊၵေႃႈ ယႃႇႁဵတ်းၶိတ်ႈႁဵတ်းပၢႆႇ လူၺ်ႈၽိုၵ်းၽွၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်း ၸွမ်းၵၼ်တင်း ၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း ဢၼ်တေပဵၼ် ၽွၼ်းႁၢႆႉၸႃႉတေႃႇ ၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ” ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း