ၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ ၸၢမ်းမၢၵ်ႇမိတ်ႉသႆး ပွၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ၼႂ်းပီႊ 2022

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 5 January 2022 (လိူၼ်ၵမ်မႂ်ႇ 4 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2116 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း Yonhap လႄႈ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵျႃႇပၢၼ်ႇ Nikkei Asia လၢႆးငၢၼ်းဝႃႈ ၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ ယိုဝ်းမၢၵ်ႇမိတ်ႉသႆး Ballistic missile ၼႆသေ ႁူဝ်ယွႆႈၵၢၼ်ၸၢမ်းယိုဝ်းမၢၵ်ႇမိတ်ႉသႆးၼႆႉတႄႉ ဢမ်ႇပႆႇလႆႈႁူႉၸွမ်း ၵူၺ်းၵႃႈ ယိုဝ်းၵႂႃႇတၢင်းပၢင်ႇလၢႆႇ ပွတ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

သင်ၶၢဝ်ႇလွင်ႈၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇၸၢမ်းမၢၵ်ႇမိတ်ႉသႆးပွၵ်ႈၼႆႉ ယိုၼ်ယၼ်လႆႈဝႃႈ ပဵၼ်လွင်ႈတႄႉၼႆၸိုင် ပဵၼ်ပွၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ၼႂ်းပီႊ 2022 ဢၼ်ၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇၸၢမ်းယိုဝ်းမၢၵ်ႇမိတ်ႉသႆး လႄႈ ပဵၼ်ၵၢၼ်ၸၢမ်းမၢၵ်ႇမိတ်ႉသႆး ၶွပ်ႈၶူပ်ႇသၢမ်လိူၼ်ၵေႃႈဝႃႈလႆႈ၊ ၵွပ်ႈဝႃႈ ဢွၼ်ၼႃႈၸၢမ်းယိုဝ်းမၢၵ်ႇမိတ်ႉသႆးပွၵ်ႈၼႆႉ ၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ လႆႈၸၢမ်းယိုဝ်းမၢၵ်ႇမိတ်ႉသႆး တီႈႁိူဝ်းလမ်ၼမ်ႉယူႇယဝ်ႉ။

လွင်ႈဢၼ်လႆႈလၢမ်းၶၢတ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်လွင်ႈၸၢမ်းယိုဝ်းမၢၵ်ႇမိတ်ႉသႆးၼႆႉ ၵွပ်ႈဝႃႈ Kim Jong Un လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉ မိူဝ်ႈႁၢင်လိူၼ် December 2021  ၼႆႉဝႃႈ “ၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ တေၽိူမ်ႉထႅမ်ၼမ်ႉၵတ်ႉၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်းလႄႈ ၶူင်သၢင်ႈ ၶိူင်ႈယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇႁႂ်ႈၶိုတ်းၵၢပ်ႈၵႂႃႇထႅင်ႈ” ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း