ၵူဝ်ႇယိၼ်ႇလေး ၵေႃႉဢၼ် PNO ၸႂ်ယႂ်ႇၼပ်ႉထိုဝ်ၼၼ်ႉ လူႉလွၼ်ႇလူၺ်ႈတၢင်းပဵၼ် COVID-19

ၵူဝ်ႇယိၼ်ႇလေး ဢႃႇယု 47 ပီႊ ၵေႃႉဢၼ်ယူႇသဝ်းတီႈထမ်ႈၸၢင်ႉ ၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း မီးသိုၵ်းဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈပၼ်မၼ်းၸဝ်ႈၼၼ်ႉ လူႉလွၼ်ႇၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 1 September ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11:00 မူင်းပၢႆ ယွၼ်ႉတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႆယဝ်ႉ။

ၶၢပ်ႈတူဝ်မၼ်းၸဝ်ႈၼၼ်ႉ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် ႁၢင်ႈႁႅၼ်းၶပ်ႉၶိုင် တေဢၢၼ်းသၢင်းၵျူဝ်ႇၽဝ်ၾႆး မိူဝ်ႈဝႃး ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ တီႈဝၢၼ်ႈႁူဝ်တိုဝ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း ဝႃႈၼႆသေတႃႉ ၵူၺ်းၵႃႈ တၵ်ႉၵႃႇၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉလႆႈလႄႈ မီးလွင်ႈထဵင်ၵၼ်ဝႃႈ မၼ်းၸဝ်ႈလွၼ်ႇတေႉႁိုဝ် ဢမ်ႇလွတ်ႇတေႉၼႆယူႇ။

တႃႇတေၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်သၢင်းၵျူဝ်ႇ ၸုတ်ႇၽဝ်ၶၢပ်ႈတူဝ် ၵူဝ်ႇယိၼ်ႇလေးၼႆႉ ၽူႈၵွၼ်းတိူင်းသိုၵ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇ (ယပၶ) ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ၊ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ၊ ၸွမ်းၽွင်းလူင် မိူင်းတႆး၊ ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇၸႄႈဝဵင်း ဢၼ်ယူႇၽၢႆႇတႂ်ႈၵုမ်းၵမ် ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ၊ ၸုမ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်း PNO လႄႈ တၵ်ႉၵႃႇၶဝ် လႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉၵၼ်ယူႇသေတႃႉ ဢမ်ႇတူၵ်းလူင်းၵၼ်လႆႈလႄႈ ပၢင်သၢင်းၵျူဝ်ႇ ၵူဝ်ႇယိၼ်ႇလေးၼႆႉ လႆႈၶိုၼ်းၶၢႆႉ တေၸတ်းႁဵတ်း ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 5 September 2021 ဝၼ်းလိူၼ်ၵဝ်ႈလပ်း ဢၼ်တေထိုင်မႃးၼႆ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈၵူဝ်ႇယိၼ်ႇလေး လူႉလွၼ်ႇၵႂႃႇၼၼ်ႉၵေႃႈ မေႃယႃတီႈႁူင်းယႃ ဝဵင်းႁူဝ်ပူင်းၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇ ၵူတ်ႇထတ်းၸႅတ်ႈတူၺ်းလႄႈ လႆႈႁပ်ႉႁူႉဝႃႈ မၼ်းၸဝ်ႈလႆႈလူႉလွၼ်ႇၵႂႃႇ ယွၼ်ႉတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႆယဝ်ႉ။

ဝၢႆးသေၵူဝ်ႇယိၼ်ႇလေး လူႉလွၼ်ႇၵႂႃႇယဝ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၵႂႃႇဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈပၼ် ၼႂ်းဝၢင်းၵျွင်းမၼ်းၸဝ်ႈယူႇ သေဢမ်ႇၵႃး ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉပဢူဝ်း PNO ၵေႃႈ ၵႂႃႇဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈပၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

ထမ်ႈၸၢင်ႉ တီႈဢၼ် ၵူဝ်ႇယိၼ်ႇလေး ယူႇသဝ်းၼႆႉ မီးၸုမ်းသိုၵ်း ပီႇတူႉၸိတ်ႉပဢူဝ်း ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈဝႆႉတႃႇသေလႄႈ မီးၶၢဝ်ႇဝႃႈ မၼ်းၸဝ်ႈလဵင်ႉဝႆႉ ၽိုၵ်းဝႆႉ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈပီႊ 2020 ၽွင်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 တႄႇတိတ်းၸပ်းၽႄႈလၢမ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆး ၽွင်းလိူၼ်သီႇမူၼ်းၼၼ်ႉ မၼ်းၸဝ်ႈ ဢွၼ်ၸတ်းပၢင်ပွႆးၵိုၼ်းၶွၼ်ႈ ၼႂ်းဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်း၊ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 17 May 2021 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆး ဝၼ်းၵိူတ်ႇမၼ်းၸဝ်ႈ တမ်ႈတီႈၽြႃးလူင် သူၺ်ႇတၵူင်ႇ ႁိမ်းထမ်ႈၸၢင်ႉ ၵူၼ်းဢၼ်ၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ပွႆး ဝၼ်းၵိူတ်ႇမၼ်းၸဝ်ႈၵေႃႈ ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈတေႉတေႉလႄႈ ထိုင်တီႈ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းၶဝ် ၶီၸႂ်ၵူဝ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 တိတ်းၸပ်းၽႄႈလၢမ်းသေ တႅမ်ႈတၢင်ႇပိုၼ်ၽႄႈ ၸီႈၸမ်ႈသမ်ႇမုၵ်ႈၵၼ်ယူႇယဝ်ႉ။

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ The People’s Voice တႄႉ ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ တေသၢင်းၵျူဝ်ႇ ၸုတ်ႇၽဝ်ၶၢပ်ႈတူဝ် ၵူဝ်ႇယိၼ်ႇလေး မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 2 September 2021 ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း