ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID – 19 တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ (12) ၵေႃႉ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ႁူမ်ႈ (139) ၵေႃႉယဝ်ႉ

ၸွမ်းၼင်ႇႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ လႄႈ ၽၢႆႇလဵၼ်ႈႁႅင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇၼၼ်ႉသေ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 23 April 2020 (လိူၼ်ႁူၵ်းမႂ်ႇ 2 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 20 : 00 မူင်း ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID – 19 တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ (5) ၵေႃႉ၊ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 24 April 2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 09 : 00 မူင်းသမ်ႉ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ (7) ၵေႃႉ လႄႈ ႁူမ်ႈၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID – 19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မီး (139) ၵေႃႉယဝ်ႉ။

မေႃယႃၶဝ် ဢဝ်တူဝ်ယၢင်ႇၼမ်ႉမုၵ်ႈ ၵူၼ်းဢၼ်မီးလွင်ႈထၢင်ႇထိူမ်ဝႃႈ တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID – 19 တႃႇ (329) ၵေႃႉ ၵူတ်ႇထတ်းၸႅတ်ႈတူၺ်း လႄႈ ၸင်ႇထူပ်းႁၼ်ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ထႅင်ႈ (12) ၵေႃႉသေ တႃႇ (317) ၵေႃႉတႄႉ ဢမ်ႇထူပ်းႁၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID – 19  ဝႃႈၼႆ။ ဝၢႆးသေၵူတ်ႇထတ်းႁူႉဝႃႈ တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID – 19 ယဝ်ႉ ၽူႈမီးပုၼ်ႈ ၽွၼ်းၶဝ် ဢဝ်တူဝ်ၵူၼ်းၸိူဝ်းတိတ်းၸပ်း COVID – 19 ထႅင်ႈ (12) ၵေႃႉၼႆႉ သူင်ႇယူတ်းယႃဝႆႉတီႈ ႁူင်းယႃ ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 24 April 2020 (လိူၼ်ႁူၵ်းမႂ်ႇ 3 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 12:00 မူင်း ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID – 19 ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး မီး (6) ၵေႃႉသေ ႁူမ်ႈၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID – 19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မီး (139) ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းဢၼ်လႆႈလူႉသဵင်ႈတၢႆ မီး (5) ၵေႃႉ လႄႈ ၵူၼ်းဢၼ်ယူတ်းယႃၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းသမ်ႉ မီး (9) ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID – 19 ဢၼ်ယူတ်းယႃၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်း  (9) ၵေႃႉ ၼၼ်ႉတႄႉ ယၢမ်းၽွင်းတေႃႈလဵဝ် ၸိူဝ်းၶဝ်တင်း (9) ၵေႃႉ လႆႈလူင်းႁူင်းယႃယဝ်ႉသေ မေႃယႃၶဝ်ၶိုၼ်းႁႂ်ႈၸိူဝ်းၶဝ် ၵဵပ်းတူဝ်ယူႇဝႆႉတီႈႁိူၼ်းၽႂ်မၼ်းလႄႈ လူလွမ်ပႂ်ႉတူၺ်းပၢႆးယူႇလီၵႂႃႇထႅင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း