ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 284 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းပဵၼ်ဢၼ်လူႉသဵင်ႈတၢႆသမ်ႉ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 8 ၵေႃႉ

ၸွမ်းၼင်ႇႁွင်ႈၵၢၼ် ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီလႄႈ ၽၢႆႇလဵၼ်ႈႁႅင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇၼၼ်ႉသေ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 14 September 2020 (လိူၼ်ၵဝ်ႈလွင်ႈ 12 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 20 : 00 မူင်း ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 180 ၵေႃႉ၊ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 15 September 2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 08 : 00 မူင်းသမ်ႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 104 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

မေႃယႃၶဝ် ဢဝ်တူဝ်ယၢင်ႇၼမ်ႉမုၵ်ႈသႂ် 4,458 ဢၼ် ၵူတ်ႇထတ်းၸႅတ်ႈတူၺ်းလႄႈ ၸင်ႇထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ထႅင်ႈ 284 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 14 September 2020 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 15 : 30 မူင်းၼၼ်ႉ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီလႄႈ ၽၢႆႇလဵၼ်ႈႁႅင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ၵူၼ်းပဵၼ်ဢၼ်လူႉသဵင်ႈတၢႆ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 2 ၵေႃႉ၊ ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 20 : 00 မူင်းသမ်ႉ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 6 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈ 8 ၵေႃႉ၊  ပဵၼ်ၵူၼ်းပဵၼ် ၵေႃႉထီႉ (2,504) ၽူႈၸၢႆး ဢႃႇယု 70 ပီႊ ဢၼ်ယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉယူႇတီႈ ႁူင်းယႃမျွၵ်ႉဢူၵ်ႉၵလႃႇပ တိူင်းတႃႈၵုင်ႈ၊ ၵူၼ်းပဵၼ်ၵေႃႉထီႉ (1,987) ၽူႈၸၢႆး ဢႃႇယု 72 ပီႊ ဢၼ်ယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉယူႇတီႈ ႁူင်းယႃဝေႇပႃႇၵီႇ တိူင်းတႃႈၵုင်ႈ၊ ၵူၼ်းပဵၼ်ၵေႃႉထီႉ (2,848) ၽူႈယိင်း ဢႃႇယု 59 ပီႊ ဢၼ်ယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉယူႇတီႈ ႁူင်းယႃမျွၵ်ႉဢူၵ်ႉၵလႃႇပ တိူင်းတႃႈၵုင်ႈ၊ ၵူၼ်းပဵၼ်ၵေႃႉထီႉ (2,827) ၽူႈၸၢႆး ဢႃႇယု 66 ပီႊ ဢၼ်ယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉယူႇတီႈ ႁူင်းယႃဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ၊ ၵူၼ်းပဵၼ်ၵေႃႉထီႉ (2,828) ၽူႈယိင်း ဢႃႇယု 84 ပီႊ ဢၼ်ယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉယူႇတီႈ ႁူင်းယႃဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ၊ ၵူၼ်းပဵၼ်ၵေႃႉထီႉ (2,308) ၽူႈၸၢႆး ဢႃႇယု 67 ပီႊ ဢၼ်ယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉယူႇတီႈ ႁူင်းယႃၽွင်ႇၵျီး တိူင်းတႃႈၵုင်ႈ၊ ၵူၼ်းပဵၼ်ၵေႃႉထီႉ (1,351) ၽူႈယိင်း ဢႃႇယု 50 ပီႊ ဢၼ်ယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉယူႇတီႈ ႁူင်းယႃတွင်ႇဢူၵ်ႉၵလႃႇပ တိူင်းတႃႈၵုင်ႈ လႄႈ ၵူၼ်းပဵၼ်ၵေႃႉထီႉ (2,847) ၽူႈၸၢႆး ဢႃႇယု 80 ပီႊ ဢၼ်ယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉယူႇတီႈ ႁူင်းယႃမျွၵ်ႉဢူၵ်ႉၵလႃႇပ တိူင်းတႃႈၵုင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းပဵၼ်ဢၼ်လႆႈလူႉသဵင်ႈတၢႆၵႂႃႇတင်းသဵင်ႈၼႆႉ မီးတၢင်းပဵၼ်ယဵဝ်ႈဝၢၼ်၊ လိူတ်ႈသုင် ဢိၵ်ႇ တၢင်းပဵၼ်မၢၵ်ႇႁူဝ်ၸႂ်ပႃး ဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်းၼင်ႇႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီလႄႈ ၽၢႆႇလဵၼ်ႈႁႅင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 14 September 2020 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 15 : 30 မူင်းၼၼ်ႉသေ သၢႆငၢႆငဝ်းလၢႆး ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ဢၼ်တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ ဝၼ်းထီႉ 13 September 2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 20 : 00 မူင်း 136 ၵေႃႉ လႄႈ ဢၼ်တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ ဝၼ်းထီႉ 14 September 2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 08 : 00 မူင်း 83 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈ219 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸႃႇတိ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း 1 ၵေႃႉ၊ မိူင်းယၢင်း 1 ၵေႃႉ၊ မိူင်းရၶႅင်ႇ 5 ၵေႃႉ၊ တိူင်းၸႄႈၵႅင်း 3 ၵေႃႉ၊ တိူင်းမၢၼ်းတလေး 6 ၵေႃႉ၊ တိူင်းဢေႇရႃႇဝတီႇ 7 ၵေႃႉ၊ တိူင်းတႃႈၵုင်ႈ 187 ၵေႃႉ ဢိၵ်ႇ ၼေႇပျီႇတေႃႇ 9 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈၼႆႉ 15 September 2020 (လိူၼ်ၵဝ်ႈလွင်ႈ 13 ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 08 : 00 မူင်း ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ႁူမ်ႈတင်းသဵင်ႈ မီး 3,299  ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းဢၼ်လႆႈလူႉသဵင်ႈတၢႆ မီး 32 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းပဵၼ်ဢၼ်ယူတ်းယႃၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်းသေ လႆႈလူင်းႁူင်းယႃယဝ်ႉသမ်ႉ မီး 790 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း