ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ၸွတ်ႇတူဝ်ႈတင်းလုမ်ႈၾႃႉ သုင်ထိုင် 30 လၢၼ်ႉ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 9 လိူၼ်

လွင်ႈၽႄႈလၢမ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၸွတ်ႈတူဝ်ႈတင်းလုမ်ႈၾႃႉ ဢမ်ႇပႆႇမီး ငဝ်းလၢႆး တေလီၶိုၼ်ႈ ယိုင်ႈယူႇ ယိုင်ႈၶႅၼ်းတိူဝ်းၶိုၼ်ႈၼမ်၊ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 24 ၸူဝ်ႈမူင်း တီႈမိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး တိူဝ်းၶိုၼ်ႈ 97,859 ၵေႃႉ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 17 September 2020 (လိူၼ်သိပ်းမႂ်ႇ 1 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ငဝ်းလၢႆး ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၸွတ်ႇတူဝ်ႈတင်းလုမ်ႈၾႃႉ တိုၵ်ႉပဵၼ်ဢၼ် လီလႆႈမႆႈၸႂ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တီႈၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၶၢဝ်းတၢင်း 24 ၸူဝ်ႈမူင်း ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 258 ၵေႃႉ လႄႈ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 7 ၵေႃႉ၊ တီႈၼႂ်းမိူင်း ဢိၼ်းတီးယႃး ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 24 ၸူဝ်ႈမူင်းမိူၼ်ၵၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တိူဝ်းၶိုၼ်ႈ 97,859 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 တီႈၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တိူဝ်းၶိုၼ်ႈၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇၵေႃႉ ၵူႈဝၼ်းဝၼ်းၼႆႉသေ ႁူင်းယႃလၢႆလၢႆပိုၼ်ႉတီႈ ဢၼ်တႃႇတေႁပ်ႉယူတ်းယႃပၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၵုမ်ႇထူၼ်ႈလႆႈယဝ်ႉသေ ယူႇတီႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် လႆႈဢွၼ်ႁိပ်ႈၼႅတ်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈ ႁူင်းယႃၸူဝ်ႈၶၢဝ်း တီႈၼႂ်းတိူင်းတႃႈၵုင်ႈ ဢၼ်ႁပ်ႉၵူၼ်းပဵၼ်လႆႈ 5,000 ၵေႃႉၼၼ်ႉယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ယူႇတီႈ ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ မိူင်းဢိၼ်းတီးယႃးၵေႃႈ လၢတ်ႈဝႃႈ ပေႃးဢဝ်ႁူဝ်ႁုပ်ႈတူဝ်ၼပ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းဢိၼ်းတီးယႃးဝႃႈၼႆၸိုင် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တီႈၼႂ်းမိူင်းဢိၼ်းတီးယႃးၼႆႉ တိုၵ်ႉယူႇၼႂ်းၶၵ်ႉတွၼ်ႈ ဢၼ်တႅမ်ႇဢေႇယူႇ လႄႈ ၵူၼ်းဢၼ်ယူတ်းယႃႁၢႆလီ ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်းၵေႃႈ ပဵၼ်ဢၼ်လီႁၢၼ်ႉၸႂ်ယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 24 ၸူဝ်ႈမူင်း ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တီႈၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 258 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတင်းမူတ်း မီး 3,894 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 7 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆတင်းမူတ်း မီး 46 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းယူတ်းယႃႁၢႆၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်းမီး 908 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 တီႈမိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 24 ၸူဝ်ႈမူင်း တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 97,859 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း 5,115,893 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉတၢႆ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 1,139 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆတင်းမူတ်းမီး 83,230 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းယူတ်းယႃ ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းမီး 4,022,049 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တီႈမိူင်းပရႃႇသီးလ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 37,387 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတင်းမူတ်းမီး 4,421,686 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉတၢႆတိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 967 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းလူႉတၢႆ တင်းမူတ်းမီး 134,174 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းယူတ်းယႃ ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်းမီး 3,720,312 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တီႈၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၼႆႉ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 24 ၸူဝ်ႈမူင်း ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 40,154 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း 6,828,301 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉတၢႆတိူဝ်းၶိုၼ်းထႅင်ႈ 1,151 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းလူႉတၢႆ 201,348 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းယူတ်းယႃ ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်းမီး 4,119,158 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 17 September 2020 (လိူၼ်သိပ်းမႂ်ႇ 1 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၽႄႈလၢမ်းၸွတ်ႇတူဝ်ႈၵႂႃႇ (213) မိူင်း (213 countries and territories)၊ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတင်းပဵၼ် COVID-19 တင်းလုမ်ႈၾႃႉ ႁူမ်ႈတင်းသဵင်ႈမီး (30,042,299) ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆမီး (945,164) ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းဢၼ်ယူတ်းယႃသေ ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်း သမ်ႉမီး (21,808,409) ၵေႃႉ ၸွမ်းၼင်ႇၶေႃႈမုၼ်း − www.worldometers.info/coronavirus/ ဝၼ်းထီႉ 17 September 2020 ၶၢဝ်းယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 13:00 မူင်း။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း