ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 405 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းပဵၼ်ဢၼ်လူႉသဵင်ႈတၢႆသမ်ႉ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 15 ၵေႃႉ

ၸွမ်းၼင်ႇႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီလႄႈ ၽၢႆႇလဵၼ်ႈႁႅင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇၼၼ်ႉသေ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 17 September 2020 (လိူၼ်သိပ်းမႂ်ႇ 1 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 15 : 00 မူင်း ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 1 ၵေႃႉ၊ ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 20 : 00 မူင်း ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 148 ၵေႃႉ၊ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 18 September 2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 08 : 00 မူင်းသမ်ႉ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 256 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

မေႃယႃၶဝ် ဢဝ်တူဝ်ယၢင်ႇၼမ်ႉမုၵ်ႈသႂ် 5,566 ဢၼ် ၵူတ်ႇထတ်းၸႅတ်ႈတူၺ်းလႄႈ ၸင်ႇထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ထႅင်ႈ 405 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီလႄႈ ၽၢႆႇလဵၼ်ႈႁႅင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇၼၼ်ႉသေ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 17 September 2020 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း   15 : 00 မူင်း ၵူၼ်းပဵၼ်ဢၼ်လူႉသဵင်ႈတၢႆ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 11 ၵေႃႉ၊ ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 20 : 00 မူင်းသမ်ႉ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 3 ၵေႃႉ၊ မိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 08 : 00 မူင်းသမ်ႉ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 1 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈ 15 ၵေႃႉ။

ၵူၼ်းပဵၼ်ဢၼ်လူႉသဵင်ႈတၢႆထႅင်ႈ 15 ၵေႃႉၼႆႉ (1) ပဵၼ်ၵူၼ်းပဵၼ်ၵေႃႉထီႉ (3,714) ၽူႈၸၢႆး ဢႃႇယု 60 ပီႊ ဢၼ်ယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉယူႇတီႈ ႁူင်းယႃဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ၊ (2) ၵူၼ်းပဵၼ်ၵေႃႉထီႉ (3,766) ၽူႈၸၢႆး ဢႃႇယု 65 ပီႊ ဢၼ်ယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉယူႇတီႈ ႁူင်းယႃဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ၊ (3) ၵူၼ်းပဵၼ်ၵေႃႉထီႉ (3,769) ၽူႈၸၢႆး ဢႃႇယု 67 ပီႊ ဢၼ်ယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉယူႇတီႈ ႁူင်းယႃဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ၊ (4) ၵူၼ်းပဵၼ်ၵေႃႉထီႉ (3,770) ၽူႈၸၢႆး ဢႃႇယု 24 ပီႊ ဢၼ်ယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉယူႇတီႈ ႁူင်းယႃဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ၊ (5) ၵူၼ်းပဵၼ်ၵေႃႉထီႉ (3,874) ၽူႈယိင်း ဢႃႇယု 64 ပီႊ ဢၼ်ယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉယူႇတီႈ ႁူင်းယႃတိၼ်ႇၵၼ်းၸုၼ်း တိူင်းတႃႈၵုင်ႈ၊ (6) ၵူၼ်းပဵၼ်ၵေႃႉထီႉ (3,366) ၽူႈၸၢႆး ဢႃႇယု 52 ပီႊ ဢၼ်ယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉယူႇတီႈ ႁူင်းယႃတွင်ႇဢူၵ်ႉၵလႃႇပ တိူင်းတႃႈၵုင်ႈ၊ (7) ၵူၼ်းပဵၼ်ၵေႃႉထီႉ (3,768) ၽူႈယိင်း ဢႃႇယု 60 ပီႊ ဢၼ်ယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉယူႇတီႈ ႁူင်းယႃဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ၊ (8) ၵူၼ်းပဵၼ်ၵေႃႉထီႉ (3,651) ၽူႈယိင်း ဢႃႇယု 80 ပီႊ ဢၼ်ယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉယူႇတီႈ ႁူင်းယႃဝဵင်းမၢၼ်းတလေး၊ (9) ၵူၼ်းပဵၼ်ၵေႃႉထီႉ (3,315) ၽူႈယိင်း ဢႃႇယု 67 ပီႊ ဢၼ်ယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉယူႇတီႈ ႁူင်းယႃတွင်ႇဢူၵ်ႉၵလႃႇပ တိူင်းတႃႈၵုင်ႈ၊ (10) ၵူၼ်းပဵၼ်ၵေႃႉထီႉ (3,352) ၽူႈယိင်း ဢႃႇယု 65 ပီႊ ဢၼ်ယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉယူႇတီႈ ႁူင်းယႃဝေႇပႃႇၵီႇ တိူင်းတႃႈၵုင်ႈ၊ (11) ၵူၼ်းပဵၼ်ၵေႃႉထီႉ (3,708) ၽူႈၸၢႆး ဢႃႇယု 58 ပီႊ ဢၼ်ယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉယူႇတီႈ ႁူင်းယႃဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ၊ (12) ၵူၼ်းပဵၼ်ၵေႃႉထီႉ (3,004) ၽူႈယိင်း ဢႃႇယု 65 ပီႊ ဢၼ်ယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉယူႇတီႈ ႁူင်းယႃတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ၊ (13) ၵူၼ်းပဵၼ်ၵေႃႉထီႉ (3,746) ၽူႈၸၢႆး ဢႃႇယု 42 ပီႊ ဢၼ်ယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉယူႇတီႈ ႁူင်းယႃဝေႇပႃႇၵီႇ တိူင်းတႃႈၵုင်ႈ၊ (14) ၵူၼ်းပဵၼ်ၵေႃႉထီႉ (3,565) ၽူႈယိင်း ဢႃႇယု 67 ပီႊ ဢၼ်ယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉယူႇတီႈ ႁူင်းယႃဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ၊ (15) ၵူၼ်းပဵၼ်ၵေႃႉထီႉ (3,738) ၽူႈၸၢႆး ဢႃႇယု 71 ပီႊ ဢၼ်ယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉယူႇတီႈ ႁူင်းယႃတွင်ႇဢူၵ်ႉၵလႃႇပ တိူင်းတႃႈၵုင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီလႄႈ ၽၢႆႇလဵၼ်ႈႁႅင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 17 September 2020 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 15 : 00 မူင်းၼၼ်ႉသေ သၢႆငၢႆၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ဢၼ်တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ ဝၼ်းထီႉ 16 September 2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 20 : 00 မူင်း 185 ၵေႃႉ လႄႈ ဢၼ်တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ ဝၼ်းထီႉ 17 September 2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 08 : 00 မူင်း 73 ၵေႃႉ ဢိၵ်ႇ ဢၼ်တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ ဝၼ်းထီႉ 17 September 2020 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 15 : 00 မူင်း 1 ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸႃႇတိ ၼႂ်းတိူင်းမၢၼ်းတလေး 10 ၵေႃႉ၊ တိူင်းတႃႈၵုင်ႈ 133 ၵေႃႉ၊ မိူင်းရၶႅင်ႇ 80 ၵေႃႉ၊ မိူင်းမွၼ်း 13 ၵေႃႉ၊ တိူင်းပႃႇၵိူဝ် 1 ၵေႃႉ၊ ၼေႇပျီႇတေႃႇ 5 ၵေႃႉ၊ တိူင်းဢေႇရႃႇဝတီႇ 8 ၵေႃႉ၊ တိူင်းမၵူၺ်း 3 ၵေႃႉ၊ တိူင်းတၼိၼ်းတႃႇယီႇ 1 ၵေႃႉ၊ တိူင်းၸႄႈၵႅင်း 1 ၵေႃႉ ဢိၵ်ႇ မိူင်းၶၢင် 4 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။  

တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈၼႆႉ 18 September 2020 (လိူၼ်သိပ်းမႂ်ႇ 2 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 08 : 00 မူင်း ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ႁူမ်ႈတင်းသဵင်ႈ မီး 4,299 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းဢၼ်လႆႈလူႉသဵင်ႈတၢႆ မီး 61 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းပဵၼ်ဢၼ်ယူတ်းယႃ ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်းသေ လႆႈလူင်းႁူင်းယႃယဝ်ႉသမ်ႉ မီး 944 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း