ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 869 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းဢၼ်လူႉသဵင်ႈတၢႆသမ်ႉ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 17 ၵေႃႉ

ၸွမ်းၼင်ႇႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီလႄႈ ၽၢႆႇလဵၼ်ႈႁႅင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇၼၼ်ႉသေ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 23 September 2020 (လိူၼ်သိပ်းမႂ်ႇ 7 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 20 : 00 မူင်း ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 334 ၵေႃႉ၊ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 24 September 2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 08 : 00 မူင်းသမ်ႉ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 535 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

မေႃယႃၶဝ် ဢဝ်တူဝ်ယၢင်ႇၼမ်ႉမုၵ်ႈသႂ် 5,872 ဢၼ် ၵူတ်ႇထတ်းၸႅတ်ႈတူၺ်းလႄႈ ၸင်ႇထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ထႅင်ႈ 869 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီလႄႈ ၽၢႆႇလဵၼ်ႁႅင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 23 September 2020 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 16 : 30 မူင်း ၼၼ်ႉသေ ၵူၼ်းပဵၼ်ဢၼ်လူႉသဵင်ႈတၢႆ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 13 ၵေႃႉ၊ ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 20 : 00 မူင်း တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 1 ၵေႃႉ၊ မိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 08 : 00 မူင်းသမ်ႉ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 3 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈ 17 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

သၢႆငၢႆငဝ်းလၢႆးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ဢၼ်တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 22 September 2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 20 : 00 မူင်း 273 ၵေႃႉ လႄႈ ဢၼ်တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 23 September 2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 08 : 00 မူင်း 216 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈ 489 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီလႄႈ ၽၢႆႇလဵၼ်ႈႁႅင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၶိုၼ်းမႄးသပ်းၸႅင်ႈၶိုၼ်းဝႃႈ ၼႂ်းၵူၼ်းပဵၼ် 489 ၵေႃႉၼၼ်ႉၵေႃႉၼိုင်ႈ လႆႈသႂ်ႇသၢႆမၢႆသွၼ်ႉၵၼ်ဝႆႉပဵၼ် 2 ၵမ်းလႄႈ ႁူမ်ႈၵူၼ်းပဵၼ် မီး 488 ၵေႃႉၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ၊ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း 488 ၵေႃႉၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸႃႇတိ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း 1 ၵေႃႉ၊ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းပၢင်လွင်း မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း 1 ၵေႃႉ၊ တိူင်းတႃႈၵုင်ႈ 336 ၵေႃႉ၊ မိူင်းရၶႅင်ႇ 40 ၵေႃႉ၊ တိူင်းဢေႇရႃႇဝတီႇ 12 ၵေႃႉ၊ တိူင်းမၢၼ်းတလေး 16 ၵေႃႉ၊ ၼေႇပျီႇတေႃႇ 3 ၵေႃႉ၊ တိူင်းပႃႇၵိူဝ် 42 ၵေႃႉ၊ တိူင်းၸႄႈၵႅင်း 1 ၵေႃႉ၊ မိူင်းမွၼ်း 30 ၵေႃႉ၊ မိူင်းယၢင်း 3 ၵေႃႉ လႄႈ မိူင်းၶၢင် 2 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

တွၵ်ႇတိူဝ်ႇသဝၼ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ မိူင်းတႆး လၢတ်ႈဝႃႈ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ဢၼ်ပဵၼ်ၵူၼ်းၸႃႇတိ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းပၢင်လွင်း မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၽူႈယိင်း ဢႃႇယု 25 ပီႊ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 10 September 2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈၼၼ်ႉ မၼ်းၼၢင်းလုၵ်ႉတီႈ ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ ၶီႇလူတ်ႉၵႃး ပွၵ်ႈမႃးႁွတ်ႈၽႅဝ်ၶိုၼ်း ဝဵင်းပၢင်လွင်း မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 11 September 2020 သေ ၵူၼ်းဢၼ်ၶီႇလူတ်ႉၵႃး မႃးၸွမ်းၵၼ်တင်းမၼ်းၼၢင်း ႁူမ်ႈပႃးတင်းၵူၼ်းႁေႃႈလူတ်ႉၵႃး မီး 6 ၵေႃႉလႄႈ ယၢမ်းၽွင်းတေႃႈလဵဝ် ႁဝ်းၶႃႈလႆႈၵပ်းသိုပ်ႇပွင်ႇလႅင်းတီႈ ၸိူဝ်းၶဝ်တင်း 6 ၵေႃႉယဝ်ႉဝႃႈ တေႁႂ်ႈၵဵပ်းတူဝ်လႄႈ ဢဝ်တူဝ်ႇယၢင်ႇၼမ်ႉမုၵ်ႈသႂ် ၵူတ်ႇထတ်းၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီလႄႈ ၽၢႆႇလဵၼ်ႈႁႅင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၵေႃႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ဢၼ်ပဵၼ်ၵူၼ်းၸႃႇတိ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းပၢင်လွင်း မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼႆႉ ဢမ်ႇယၢမ်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉယူႇႁိမ်းၸမ် ၵူၼ်းပဵၼ်ဢွၼ်တၢင်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ လႄႈ ဢမ်ႇႁူႉဝႃႈတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 မႃးတီႈလႂ် ၼႆယဝ်ႉ။ ယၢမ်းၽွင်းတေႃႇလဵဝ် မၼ်းၼၢင်း ယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉယူႇတီႈ ႁူင်းယႃၸဝ်ႈၸၢမ်ႇထုၼ်း ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ဢၼ်ပဵၼ်ၵူၼ်းၸႃႇတိ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼၼ်ႉသမ်ႉ ပဵၼ်ပေႃႈလုၵ်ႈၵၼ်တင်း ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၽူႈၸၢႆး ဢႃႇယု 67 ပီႊ ဢၼ်လူႉသဵင်ႈတၢႆၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 20 September 2020 တီႈ ႁူင်းယႃၸဝ်ႈၸၢမ်ႇထုၼ်း ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီးၼၼ်ႉသေ ယၢမ်းၽွင်းတေႃႈလဵဝ် မၼ်းၸၢႆး ယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉယူႇတီႈ ႁူင်းယႃၸဝ်ႈၸၢမ်ႇထုၼ်း ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း မိူၼ်ၵၼ်။

တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 24 September 2020 (လိူၼ်သိပ်းမႂ်ႇ 8 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 08 : 00 မူင်း ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ႁူမ်ႈတင်းသဵင်ႈမီး 7,827 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းပဵၼ်ဢၼ်လူႉသဵင်ႈတၢႆ မီး 133 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းပဵၼ်ဢၼ်ယူတ်းယႃၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းသေ လႆႈလူင်းႁူင်းယႃသမ်ႉ မီး 2,085 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း