ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 880 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းပဵၼ်ဢၼ်လူႉသဵင်ႈတၢႆသမ်ႉ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 24 ၵေႃႉ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 26 September 2020 (လိူၼ်သိပ်းမႂ်ႇ 10 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 20:00 မူင်း ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီလႄႈ ၽၢႆႇလဵၼ်ႈႁႅင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 880 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းပဵၼ်ဢၼ်လူႉသဵင်ႈတၢႆသမ်ႉ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 24 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

မေႃယႃၶဝ် ဢဝ်တူဝ်ယၢင်ႇၼမ်ႉမုၵ်ႈသႂ် 5,816 ဢၼ် ၵူတ်ႇထတ်းၸႅတ်ႈတူၺ်းလႄႈ ၸင်ႇထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ထႅင်ႈ 880 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီလႄႈ ၽၢႆႇလဵၼ်ႁႅင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 26 September 2020 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 15:00 မူင်းၼၼ်ႉသေ သၢႆငၢႆငဝ်းလၢႆးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ဢၼ်တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 25 September 2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 20:00 မူင်း 598 ၵေႃႉၼၼ်ႉ  ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီလႄႈ ၽၢႆႇလဵၼ်ႈႁႅင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၶိုၼ်းမႄးသပ်းၸႅင်ႈၶိုၼ်းဝႃႈ ၼႂ်းၵူၼ်းပဵၼ် 598 ၵေႃႉၼၼ်ႉ  တႃႇၵေႃႉၼိုင်ႈလႆႈသႂ်ႇသၢႆမၢႆသွၼ်ႉၵၼ်ဝႆႉပဵၼ် 2 ၵမ်းလႄႈ ႁူမ်ႈၵူၼ်းပဵၼ် မီး 597 ၵေႃႉၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ၊ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း 597 ၵေႃႉၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸႃႇတိ ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း 2 ၵေႃႉ၊ တိူင်းတႃႈၵုင်ႈ 551 ၵေႃႉ၊ မိူင်းရၶႅင်ႇ 13 ၵေႃႉ၊ တိူင်းပႃႇၵိူဝ် 12 ၵေႃႉ၊ တိူင်းဢေႇရႃႇဝတီႇ 7 ၵေႃႉ၊ မိူင်းမွၼ်း 5 ၵေႃႉ၊ တိူင်းမၢၼ်းတလေး 2 ၵေႃႉ၊ ၼေႇပျီႇတေႃႇ 3 ၵေႃႉ၊ တိူင်းၸႄႈၵႅင်း 1 ၵေႃႉ၊ မိူင်းၶၢင် 1 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ဢၼ်ပဵၼ်ၵူၼ်းၸႃႇတိ ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း 2 ၵေႃႉၼႆႉ တႃႇၵေႃႉၼိုင်ႈ ပဵၼ်ၽူႈယိင်း ဢႃႇယု 28 ပီႊ မၼ်းၼၢင်းလုၵ်ႉတၢင်း ဝဵင်းမၢၼ်းတလေး ပွၵ်ႈမႃးဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 20 September 2020 ၼၼ်ႉသေ ၶဝ်ႈၵဵပ်းတူဝ်ဢွင်ႈတီႈဢၼ်ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် တမ်းဝၢင်းဝႆႉပၼ်ယဝ်ႉ ဢဝ်တူဝ်ယၢင်ႇၼမ်ႉမုၵ်ႈသႂ် ၵူတ်ႇထတ်းၸႅတ်ႈတူၺ်းလႄႈ ၸင်ႇႁူႉဝႃႈ တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ဝႃႈၼႆ၊ ယၢမ်းၽွင်းတေႃႈလဵဝ် မၼ်းၼၢင်း ယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉယူႇတီႈ ႁူင်းယႃၸဝ်ႈၸၢမ်ႇထုၼ်း ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး။

တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 26 September 2020 (လိူၼ်သိပ်းမႂ်ႇ 10 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 20:00 မူင်း ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ႁူမ်ႈတင်းသဵင်ႈမီး 9,991 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းပဵၼ်ဢၼ်လူႉသဵင်ႈတၢႆ မီး 198 ၵေႃႉ လႄႈ ၵူၼ်းပဵၼ်ဢၼ်ယူတ်းယႃၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းသေ လႆႈလူင်းႁူင်းယႃသမ်ႉ မီး 2,681 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တိူဝ်းၶိုၼ်ႈသုင်ႁႅင်းလႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈၵုမ်းထိင်းလႆႈၼၼ်ႉ ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆးၵေႃႈ လႆႈဢွၵ်ႇၶေႃႈၸီႉသင်ႇဝႆႉဝႃႈ ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်ႇတီႈ တၢင်ႇဝၢၼ်ႈတၢင်ႇမိူင်း ဢမ်ႇၼၼ် ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်လုၵ်ႉတီႈ ၸႄႈဝဵင်းၸိူဝ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၼမ်ၼၼ်ႉသေ ၶဝ်ႈမႃးမိူင်းတႆးပေႃးၼႆၸိုင် တေလႆႈပႃးလိၵ်ႈႁပ်ႉႁွင်း ပိုၼ်ႉတီႈဢၼ်ႁဝ်းယူႇသဝ်းၼၼ်ႉလႄႈ တေလႆႈၶဝ်ႈၵဵပ်းတူဝ် ဢွင်ႈတီႈဢၼ်ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် တမ်းဝၢင်းဝႆႉပၼ် တႃႇ 14 ဝၼ်း၊ ဝၢႆးၼၼ်ႉ တေလႆႈမိူဝ်းသိုပ်ႇၵဵပ်းတူဝ်ယူႇတီႈႁိူၼ်းၽႂ်မၼ်းထႅင်ႈ 7 ဝၼ်း ႁူမ်ႈ 21 ဝၼ်း ဝႃႈၼႆ၊ ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေၼၼ်ႉ တင်ႈတႄႇဢဝ် ဝၼ်းထီႉ 24 September 2020 ၵႂႃႇ လၢၼ်ႉၶၢႆတၢင်းၵိၼ်တၢင်းယႅမ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ လၢၼ်ႉၶၢႆၼမ်ႉၼဵင်ႈၸဵမ်း ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉတင်းသဵင်ႈ ၵူၼ်းၵိၼ်တေလႆႈသိုဝ်ႉမိူဝ်းၵိၼ်တီႈႁိူၼ်းၵူၺ်း ၸဝ်ႈလၢၼ်ႉၵေႃႈတိုၼ်းတေဢမ်ႇလႆႈပၼ်ၵူၼ်း မႃးသိုဝ်ႉၵိၼ်ၼၼ်ႉ ၼင်ႈၵိၼ်တီႈၼႂ်းလၢၼ်ႉလႃးလႃး ဝႃႈၼႆ။

တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈၼႆႉ 27 September 2020 (လိူၼ်သိပ်းမႂ်ႇ 11 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11 : 35 မူင်း ၸွမ်းၼင်ႇၶေႃႈမုၼ်း – www.worldometers.info/coronavirus/ ဢွၵ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၽႄႈလၢမ်းၸွတ်ႇတူဝ်ႈၵႂႃႇ (213) မိူင်း (213 countries and territories)၊ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 တူဝ်ႈတင်းလုမ်ႈၾႃႉ ႁူမ်ႈတင်းသဵင်ႈ မီး (33,058,423) ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ မီး (998,745) ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းဢၼ်ယူတ်းယႃသေ ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်းသမ်ႉ မီး (24,409,745) ၵေႃႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း