ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 897 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းဢၼ်လူႉသဵင်ႈတၢႆသမ်ႉ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 30 ၵေႃႉ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 28 September 2020 (လိူၼ်သိပ်းမႂ်ႇ 12 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 20:00 မူင်း ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီလႄႈ ၽၢႆႇလဵၼ်ႈႁႅင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 897 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းပဵၼ်ဢၼ်လူႉသဵင်ႈတၢႆသမ်ႉ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 30 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

မေႃယႃၶဝ် ဢဝ်တူဝ်ယၢင်ႇၼမ်ႉမုၵ်ႈသႂ် 5,597 ဢၼ် ၵူတ်ႇထတ်းၸႅတ်ႈတူၺ်းလႄႈ ၸင်ႇထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ထႅင်ႈ 897 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီလႄႈ ၽၢႆႇလဵၼ်ႁႅင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 28 September 2020 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 17 : 00 မူင်းၼၼ်ႉသေ သၢႆငၢႆငဝ်းလၢႆး ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ဢၼ်တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 27 September 2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 20 : 00 မူင်း 743 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸႃႇတိ ၼႂ်းတိူင်းတႃႈၵုင်ႈ 473 ၵေႃႉ၊ မိူင်းရၶႅင်ႇ 190 ၵေႃႉ၊ တိူင်းဢေႇရႃႇဝတီႇ 5 ၵေႃႉ၊ တိူင်းမၢၼ်းတလေး 10 ၵေႃႉ၊ တိူင်းပႃႇၵိူဝ် 25 ၵေႃႉ၊ တိူင်းၸႄႈၵႅင်း 7 ၵေႃႉ၊ မိူင်းမွၼ်း 14 ၵေႃႉ၊ ၼေႇပျီႇတေႃႇ 11 ၵေႃႉ၊ မိူင်းၶၢင် 4 ၵေႃႉ၊ တိူင်းမၵူၺ်း 1 ၵေႃႉ၊ တိူင်းတၼိၼ်းတႃႇယီႇ 1 ၵေႃႉ လႄႈ မိူင်းၶျၢင်း 2 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 28 September 2020 (လိူၼ်သိပ်းမႂ်ႇ 12 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 20:00 မူင်း ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ႁူမ်ႈတင်းသဵင်ႈမီး 11,631 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းပဵၼ်ဢၼ်လူႉသဵင်ႈတၢႆ မီး 256 ၵေႃႉ လႄႈ ၵူၼ်းပဵၼ်ဢၼ်ယူတ်းယႃၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းသေ လႆႈလူင်းႁူင်းယႃသမ်ႉ မီး 3,073 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 28 September 2020 ၼႆႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ၶွမ်ႇမတီႇ ၽၢႆႇႁႄႉၵင်ႈၵုမ်းထိင်း လႄႈ ယူတ်းယႃၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ မၢႆမီႈပၵ်းပိူင် လွင်ႈတေလႆႈႁဵတ်းသၢင်ႈၸွမ်း တွၼ်ႈတႃႇၵႅတ်ႇၶႄ ႁႄႉၵင်ႈၵုမ်းထိင်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် Coronavirus Disease 2019 ဢမ်ႇၼၼ် COVID-19 ၼၼ်ႉ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် သိုပ်ႇတိူဝ်းထႅင်ႈ တေႃႇထိုင် ဝၼ်းထီႉ 31 October 2020 ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၶွမ်ႇမတီႇ ၽၢႆႇႁႄႉၵင်ႈၵုမ်းထိင်း လႄႈ ယူတ်းယႃၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၼၼ်ႉ လၢတ်ႈဝႆႉဝႃႈ လွင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 တိတ်းၸပ်းၽႄႈလၢမ်းၼႆႉ တိုၵ်ႉလူဝ်ႇသိုပ်ႇႁဵတ်းသၢင်ႈၵုမ်းထိင်း လႄႈ တွၼ်ႈတႃႇၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈၵုမ်းထိင်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႆသေ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမၢႆမီႈပၵ်းပိူင် ႁႂ်ႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ႁဵတ်းသၢင်ႈၸွမ်း တေႃႇထိုင် ဝၼ်းထီႉ 31 September 2020 ၼၼ်ႉ ၸမ်တေမူတ်းသဵင်ႈယဝ်ႉလႄႈ ၸင်ႇလႆႈၶိုၼ်းသိုပ်ႇတိူဝ်းထႅင်ႈ တေႃႇထိုင် ဝၼ်းထီႉ 31 October 2020 ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 28 September 2020 သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ 7 Day ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉ ဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်း လၢတ်ႈဝႃႈ ၶိူင်ႈၵူတ်ႇထတ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း (Test kit) ဢၼ်ၵူတ်ႇထတ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ႁူႉလႆႈဝႆႉၼၼ်ႉ တင်ႈတႄႇမိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 29 September 2020  တေၵူတ်ႇထတ်းၵႂႃႇ ၸွမ်းႁူင်းယႃၸႄႈဝဵင်း / ၸႄႈတွၼ်ႈ ယဝ်ႉလႄႈ ၸၢင်ႈတေထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၼမ်မႃးလိူဝ်ၵဝ်ႇထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ၊ ၶိူင်ႈၵူတ်ႇထတ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း (Test kit) ၼႆႉ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ လႆႈသင်ႇသိုဝ်ႉဝႆႉၼွၵ်ႈမိူင်း တႃႇ 2 သႅၼ်သေ ယၢမ်းၽွင်းတေႃႈလဵဝ်ၵေႃႈ ႁွတ်ႈၽႅဝ်ဝႆႉ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ယဝ်ႉလႄႈ သင်ဝႃႈႁဝ်းၶႃႈ ၵူတ်ႇထတ်းလႆႈဝႆးသေ ထူပ်းႁၼ်ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၸိူင်ႉၼႆ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ တေယူတ်းယႃလႆႈဝႆး၊ ၵူၼ်းပဵၼ်ဢၼ်ယူတ်းယႃၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၵေႃႈ တေတိူဝ်းၼမ်မႃး ၼႆယဝ်ႉ။

တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈၼႆႉ 29 September 2020 (လိူၼ်သိပ်းမႂ်ႇ 13 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10 : 40 မူင်း ၸွမ်းၼင်ႇၶေႃႈမုၼ်း – www.worldometers.info/coronavirus/ ဢွၵ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၽႄႈလၢမ်းၸွတ်ႇတူဝ်ႈၵႂႃႇ (213) မိူင်း (213 countries and territories)၊ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 တူဝ်ႈတင်းလုမ်ႈၾႃႉ ႁူမ်ႈတင်းသဵင်ႈ မီး (33,549,873) ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ မီး (1,006,379) ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းဢၼ်ယူတ်းယႃသေ ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်းသမ်ႉ မီး (24,878,124) ၵေႃႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း