ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 795 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းပဵၼ်ဢၼ်လူႉသဵင်ႈတၢႆသမ်ႉ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 28 ၵေႃႉ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 29 September 2020 (လိူၼ်သိပ်းမႂ်ႇ 13 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 20:00 မူင်း ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီလႄႈ ၽၢႆႇလဵၼ်ႈႁႅင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 795 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းပဵၼ်ဢၼ်လူႉသဵင်ႈတၢႆသမ်ႉ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 28 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ဢၼ်တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈၼႆႉ 795 ၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸႃႇတိတီႈလႂ်လၢႆလၢႆ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီလႄႈ ၽၢႆႇလဵၼ်ႈႁႅင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁူဝ်ယွႆႈမၼ်း။

မေႃယႃၶဝ် ဢဝ်တူဝ်ယၢင်ႇၼမ်ႉမုၵ်ႈသႂ် 5,962 ဢၼ် ၵူတ်ႇထတ်းၸႅတ်ႈတူၺ်းလႄႈ ၸင်ႇထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ထႅင်ႈ 795 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ လႄႈ ၽၢႆႇလဵၼ်ႈႁႅင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 29 September 2020 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 17 : 30 မူင်း ၼၼ်ႉသေ သၢႆငၢႆငဝ်းလၢႆးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ဢၼ်တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 28 September 2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 20 : 00 မူင်း ႁူမ်ႈ 897 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီလႄႈ ၽၢႆႇလဵၼ်ႈႁႅင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၶိုၼ်းမႄးသပ်းၸႅင်ႈၶိုၼ်းဝႃႈ ၼႂ်းၵူၼ်းပဵၼ် 897 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈလႆႈသႂ်ႇသၢႆမၢႆသွၼ်ႉၵၼ်ဝႆႉပဵၼ် 2 ၵမ်းလႄႈ ႁူမ်ႈၵူၼ်းပဵၼ် မီး 896 ၵေႃႉၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ၊ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ဢၼ်တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 896 ၵေႃႉၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸႃႇတိ ၼႂ်းတိူင်းတႃႈၵုင်ႈ 704 ၵေႃႉ၊ မိူင်းရၶႅင်ႇ 46 ၵေႃႉ၊ တိူင်းဢေႇရႃႇဝတီႇ 29 ၵေႃႉ၊ တိူင်းမၢၼ်းတလေး 17 ၵေႃႉ၊ တိူင်းပႃႇၵိူဝ် 60 ၵေႃႉ၊ မိူင်းမွၼ်း 11 ၵေႃႉ၊ ၼေႇပျီႇတေႃႇ 8 ၵေႃႉ၊ မိူင်းယၢင်း 2 ၵေႃႉ၊ တိူင်းမၵူၺ်း 3 ၵေႃႉ လႄႈ မိူင်းၶျၢင်း 16 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 29 September 2020 (လိူၼ်သိပ်းမႂ်ႇ 13 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 20:00 မူင်း ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ႁူမ်ႈတင်းသဵင်ႈမီး 12,425 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းပဵၼ်ဢၼ်လူႉသဵင်ႈတၢႆ မီး 284 ၵေႃႉ လႄႈ ၵူၼ်းပဵၼ်ဢၼ်ယူတ်းယႃၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းသေ လႆႈလူင်းႁူင်းယႃသမ်ႉ မီး 3,391 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Mekong News ဢွၵ်ႇဝႆႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 29 September 2020 ဝႃႈ ၵူၼ်းပဵၼ်ၵေႃႉထီႉ (3,413) လႄႈ (4,299) ဢၼ်ပဵၼ်ၵူၼ်းၸႃႇတိ ဝၢၼ်ႈသၢႆးၶၢဝ် ၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဢၼ်ယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉယူႇတီႈ ႁူင်းယႃၸဝ်ႈၸၢမ်ႇထုၼ်း ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီးၼၼ်ႉ ပၢႆးယူႇလီၶိုၼ်းၶႅမ်ႉလႅပ်ႈမႃးသေ ၵူတ်ႇထတ်းၸႅတ်ႈတူၺ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းထႅင်ႈ သွင်ပွၵ်ႈသွင်ၵမ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇထူပ်းႁၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းယဝ်ႉလႄႈ မေႃယႃၶဝ် ပၼ်ၶႂၢင်ႉလူင်းႁူင်းယႃယဝ်ႉ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ၶဝ် 2 ၵေႃႉ တေလႆႈၶိုၼ်းမိူဝ်းၵဵပ်းတူဝ်ယူႇဝႆႉတီႈႁိူၼ်းထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈၼႆႉ 30 September 2020 (လိူၼ်သိပ်းမႂ်ႇ 14 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10 : 30 မူင်း ၸွမ်းၼင်ႇၶေႃႈမုၼ်း – www.worldometers.info/coronavirus/ ဢွၵ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၽႄႈလၢမ်းၸွတ်ႇတူဝ်ႈၵႂႃႇ (213) မိူင်း (213 countries and territories)၊ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 တူဝ်ႈတင်းလုမ်ႈၾႃႉ ႁူမ်ႈတင်းသဵင်ႈ မီး (33,841,729) ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ မီး (1,012,657) ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းဢၼ်ယူတ်းယႃသေ ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်းသမ်ႉ မီး (25,145,067) ၵေႃႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း