ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID – 19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ (1) ၵေႃႉ ႁူမ်ႈ (151) ၵေႃႉယဝ်ႉ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 1 May 2020 (လိူၼ်ႁူၵ်းမႂ်ႇ 10 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 07 : 00 မူင်း ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ လႄႈ ၽၢႆႇလဵၼ်ႈႁႅင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID – 19 တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ (1) ၵေႃႉ လႄႈ ႁူမ်ႈၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID – 19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မီး (151) ၵေႃႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID – 19 ထႅင်ႈ ၼႆႉ ပဵၼ်ၽူႈယိင်း ဢႃႇယု (25) ပီႊ ယူႇသဝ်းၼႂ်း ၸႄႈဝဵင်းဢိၼ်းၸဵင်ႇ တိူင်းတႃႈၵုင်ႈ သေ ပဵၼ်ၵူၼ်းဢၼ်ထုၵ်ႇလူလွမ်ပႂ်ႉတူၺ်းဝႆႉ တီႈႁူင်းယႃဢိၼ်းၸဵင်ႇ ဝႃႈ ၸွင်ႇတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID – 19 ဝႃႈၼႆ၊ ဝၢႆးသေၵူတ်ႇထတ်းႁူႉဝႃႈ တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID – 19 ယဝ်ႉ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် ၶိုၼ်းဢဝ်တူဝ်မၼ်းၼၢင်း သူင်ႇယူတ်းယႃဝႆႉတီႈ ႁူင်းယႃတွင်ႇဢူၵ်ႉၵလႃႇပ ၼႆယဝ်ႉ။

မေႃယႃၶဝ် ဢဝ်တူဝ်ႇယၢင်ႇၼမ်ႉမုၵ်ႈသႂ် ၵူၼ်းဢၼ်မီးလွင်ႈထၢင်ႇထိူမ်ဝႃႈ တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID – 19 တႃႇ (237) ၵေႃႉ ၵူတ်ႇထတ်းၸႅတ်ႈတူၺ်းလႄႈ ၸင်ႇထူပ်းႁၼ်ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID – 19 (1) ၵေႃႉ၊ တႃႇ (236) ၵေႃႉတႄႉ ဢမ်ႇထူပ်းႁၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်း ဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်းၼင်ႇႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ လႄႈ ၽၢႆႇလဵၼ်ႈႁႅင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇၼၼ်ႉသေ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID – 19 ၵေႃႉထီႉ (22) တႄႉ ၵူတ်ႇထတ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းထႅင်ႈ (2) ပွၵ်ႈၵေႃႈ ဢမ်ႇထူပ်းႁၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းယဝ်ႉလႄႈ မေႃယႃၶဝ်မၵ်းမၼ်ႈဝႃႈ ႁၢႆလီၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်းယဝ်ႉ။

တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 1 May 2020 (လိူၼ်ႁူၵ်းမႂ်ႇ 10 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11 : 00 မူင်း ႁူမ်ႈၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID – 19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မီး (151) ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းဢၼ်လူႉသဵင်ႈတၢႆ မီး (6) ၵေႃႉ လႄႈ ၵူၼ်းဢၼ်ယူတ်းယႃၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်းသမ်ႉ မီး (28) ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID – 19 ဢၼ်ယူတ်းယႃၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်း (28) ၵေႃႉၼၼ်ႉ တႃႇ (17) ၵေႃႉ လႆႈလူင်းႁူင်းယႃယဝ်ႉသေ မေႃယႃၶဝ် ၶိုၼ်းႁႂ်ႈၸိူဝ်းၶဝ်တင်း (17) ၵေႃႉ ၵဵပ်းတူဝ်ယူႇဝႆႉ တီႈႁိူၼ်းၽႂ်မၼ်းလႄႈ လူလွမ်ပႂ်ႉတူၺ်းပၢႆးယူႇလီၵႂႃႇထႅင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း