ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 1,010 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းပဵၼ်ဢၼ်လူႉသဵင်ႈတၢႆသမ်ႉ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 11 ၵေႃႉ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 1 October 2020 (ဝၼ်းလိူၼ်သိပ်းမူၼ်း ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 20:00 မူင်း ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီလႄႈ ၽၢႆႇလဵၼ်ႈႁႅင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 1,010 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းပဵၼ်ဢၼ်လူႉသဵင်ႈတၢႆသမ်ႉ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 11 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

မေႃယႃၶဝ် ၵူတ်ႇထတ်းၸႅတ်ႈတူၺ်း 5,352 ၵေႃႉသေ ၸင်ႇထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ထႅင်ႈ 1,010 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ လႄႈ ၽၢႆႇလဵၼ်ႈႁႅင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 1 October 2020 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 17 : 30 မူင်း ၼၼ်ႉသေ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ဢၼ်တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 30 September 2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 20 : 00 မူင်း 946 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸႃႇတိ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ 1 ၵေႃႉ၊ ၼႂ်းၸႄႈပၢင်းတရ မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း 1 ၵေႃႉ၊ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းဢွင်ႇပၢၼ်း မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း 1 ၵေႃႉ၊ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းယွင်ႁူၺ်ႈ မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း 1 ၵေႃႉ၊ တိူင်းတႃႈၵုင်ႈ 786 ၵေႃႉ၊ တိူင်းမၢၼ်းတလေး 7 ၵေႃႉ၊ မိူင်းၶၢင် 6 ၵေႃႉ၊ မိူင်းရၶႅင်ႇ 25 ၵေႃႉ၊ တိူင်းပႃႇၵိူဝ် 21 ၵေႃႉ၊ တိူင်းဢေႇရႃႇဝတီႇ 68 ၵေႃႉ၊ မိူင်းမွၼ်း 3 ၵေႃႉ၊ တိူင်းတၼိၼ်းတႃႇယီႇ 5 ၵေႃႉ၊ မိူင်းယၢင်း 1 ၵေႃႉ၊ ၼေႇပျီႇတေႃႇ 1 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ဢၼ်ပဵၼ်ၵူၼ်းၸႃႇတိ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းပၢင်းတရ မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း 1 ၵေႃႉ၊ ၸႄႈဝဵင်းဢွင်ႇပၢၼ်း မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း 1 ၵေႃႉ ဢိၵ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းယွင်ႁူၺ်ႈ မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း 1 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈ 3 ၵေႃႉၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်း ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈသေ ပွၵ်ႈမႃးမိူင်းတႆး လႄႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းဢၼ်ထုၵ်ႇၵဵပ်းတူဝ် ဢွင်ႈတီႈဢၼ်ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် တမ်းဝၢင်းဝႆႉပၼ်ၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ယၢမ်းၽွင်းတေႃႈလဵဝ် ၸိူဝ်းၶဝ်တင်း 3 ၵေႃႉ ယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉယူႇတီႈ ႁူင်းယႃၸဝ်ႈၸၢမ်ႇထုၼ်း ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။

တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 1 October  2020 (ဝၼ်းလိူၼ်သိပ်းမူၼ်း ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 20:00 မူင်း ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ႁူမ်ႈတင်းသဵင်ႈမီး 14,383 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းပဵၼ်ဢၼ်လူႉသဵင်ႈတၢႆ မီး 321 ၵေႃႉ လႄႈ ၵူၼ်းပဵၼ်ဢၼ်ယူတ်းယႃၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းသေ လႆႈလူင်းႁူင်းယႃသမ်ႉ မီး 4,156 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တိူဝ်းၶိုၼ်ႈသုင်ႁႅင်းလႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈၵုမ်းထိင်းလႆႈၼၼ်ႉ ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆးၵေႃႈ လႆႈဢွၵ်ႇၶေႃႈၸီႉသင်ႇဝႆႉဝႃႈ ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်ႇတီႈ တၢင်ႇဝၢၼ်ႈတၢင်ႇမိူင်း ဢမ်ႇၼၼ် ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်လုၵ်ႉတီႈ ၸႄႈဝဵင်းၸိူဝ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၼမ်ၼၼ်ႉသေ ၶဝ်ႈမႃးမိူင်းတႆးပေႃးၼႆၸိုင် တေလႆႈပႃးလိၵ်ႈႁပ်ႉႁွင်း ပိုၼ်ႉတီႈဢၼ်ႁဝ်းယူႇသဝ်းၼၼ်ႉလႄႈ တေလႆႈၶဝ်ႈၵဵပ်းတူဝ် ဢွင်ႈတီႈဢၼ်ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် တမ်းဝၢင်းဝႆႉပၼ် တႃႇ 14 ဝၼ်း၊ ဝၢႆးၼၼ်ႉ တေလႆႈမိူဝ်းသိုပ်ႇၵဵပ်းတူဝ်ယူႇတီႈႁိူၼ်းၽႂ်မၼ်းထႅင်ႈ 7 ဝၼ်း ႁူမ်ႈ 21 ဝၼ်း ဝႃႈၼႆ၊ တင်ႈတႄႇဢဝ် ဝၼ်းထီႉ 24 September 2020 ၵႂႃ လၢၼ်ႉၶၢႆတၢင်းၵိၼ်တၢင်းယႅမ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ လၢၼ်ႉၶၢႆၼမ်ႉၼဵင်ႈၸဵမ်းတင်းသဵင်ႈ ၵူၼ်းၵိၼ်တေလႆႈသိုဝ်ႉမိူဝ်းၵိၼ်တီႈႁိူၼ်းၵူၺ်း ၸဝ်ႈလၢၼ်ႉၵေႃႈတိုၼ်းတေဢမ်ႇလႆႈပၼ်ၵူၼ်း မႃးသိုဝ်ႉၵိၼ်ၼၼ်ႉ ၼင်ႈၵိၼ်တီႈၼႂ်းလၢၼ်ႉလႃးလႃး ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 1 October 2020 ၼႆႉၵေႃႈ ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၸီႉသင်ႇဝႃႈ ၵူၼ်းႁေႃႈလူတ်ႉၵႃးတေႃႉတၢင်ႇၵုၼ်ႇ၊ ၵူၼ်းႁေႃႈလူတ်ႉၵႃးတေႃႉတၢင်ႇၵူၼ်း လႄႈ ၵူၼ်းၸွမ်းလူတ်ႉၵႃးၶဝ် ပေႃးတေၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းမိူင်းတႆးၼႆ တေလႆႈပႃးဝႂ် ၽိုၼ်လိၵ်ႈၵမ်ႉထႅမ် ၽၢႆႇပႃးယူႇလီ ဢၼ်ၵူတ်ႇထတ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းသွင်ဝူင်ႈယဝ်ႉသေ ဢမ်ႇမီးၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼၼ်ႉၵွၼ်ႇ ၸင်ႇတေပၼ်ၶဝ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ၼႆယဝ်ႉ။ ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ လၢၼ်ႇၵူတ်ႇထတ်းပၢႆးယူႇလီ သဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း ဢၼ်တေၶဝ်ႈၼႂ်းမိူင်းတႆး မိူၼ်ၼင်ႇ ဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ၊ ဝဵင်းပၢင်လွင်း မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း၊ ဝဵင်းယႂႃႇငၼ်ႇ မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း လႄႈ ဝဵင်းၵၢတ်ႇလေႃႉ မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ တေၵူတ်ႇထတ်းၵႂႃႇၼႅၼ်ႈၼႅၼ်ႈၼႃၼႃ ၼႆယဝ်ႉ။

တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 2 October 2020 (လိူၼ်သိပ်းလွင်ႈ 1 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 13 : 13 မူင်း ၸွမ်းၼင်ႇၶေႃႈမုၼ်း – www.worldometers.info/coronavirus/ ဢွၵ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၽႄႈလၢမ်းၸွတ်ႇတူဝ်ႈၵႂႃႇ (213) မိူင်း (213 countries and territories)၊ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 တူဝ်ႈတင်းလုမ်ႈၾႃႉ ႁူမ်ႈတင်းသဵင်ႈ မီး (34,484,731) ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ မီး (1,027,661) ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းဢၼ်ယူတ်းယႃသေ ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်းသမ်ႉ မီး (25,675,090) ၵေႃႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း