ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 978 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းပဵၼ်ဢၼ်လူႉသဵင်ႈတၢႆသမ်ႉ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 18 ၵေႃႉ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 3 October 2020 (လိူၼ်သိပ်းလွင်ႈ 2 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 20 : 00 မူင်း ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီလႄႈ ၽၢႆႇလဵၼ်ႈႁႅင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 978 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းပဵၼ်ဢၼ်လူႉသဵင်ႈတၢႆသမ်ႉ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 18 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

မေႃယႃၶဝ် ၵူတ်ႇထတ်းၸႅတ်ႈတူၺ်း 8,195 ၵေႃႉသေ ၸင်ႇထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ထႅင်ႈ 978 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ လႄႈ ၽၢႆႇလဵၼ်ႈႁႅင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 3  October 2020 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 17 : 00 မူင်း ၼၼ်ႉသေ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ဢၼ်တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 2 October 2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 20 : 00 မူင်း 1,142 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸႃႇတိ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း 2 ၵေႃႉ၊ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းဢွင်ႇပၢၼ်း မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း 1 ၵေႃႉ၊ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းပၢင်းတရ မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း 1 ၵေႃႉ၊ တိူင်းတႃႈၵုင်ႈ 1,046 ၵေႃႉ၊ တိူင်းမၢၼ်းတလေး 22 ၵေႃႉ၊ မိူင်းၶၢင် 1 ၵေႃႉ၊ မိူင်းရၶႅင်ႇ 9 ၵေႃႉ၊ တိူင်းပႃႇၵိူဝ် 5 ၵေႃႉ၊ တိူင်းဢေႇရႃႇဝတီႇ 25 ၵေႃႉ၊ မိူင်းမွၼ်း 6 ၵေႃႉ၊ တိူင်းမၵူၺ်း 2 ၵေႃႉ၊ မိူင်းယၢင်း 1 ၵေႃႉ၊ ၼေႇပျီႇတေႃႇ 5 ၵေႃႉ လႄႈ တိူင်းၸႄႈၵႅင်း 16 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ဢၼ်ပဵၼ်ၵူၼ်းၸႃႇတိ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း 2 ၵေႃႉၼၼ်ႉတႄႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းႁေႃႈလူတ်ႉၵႃးတၢင်ႇၵုၼ်ႇ လႄႈ ၵူၼ်းၸွမ်းလူတ်ႉၵႃး ဢၼ်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီၶဝ် ဢဝ်ၶိူင်ႈၵူတ်ႇထတ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း (Test kit) ၵူတ်ႇထတ်းၸႅတ်ႈတူၺ်းသေ ႁူႉဝႃႈတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၼႆယဝ်ႉ။

တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 3 October  2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 20:00 မူင်း ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ႁူမ်ႈတင်းသဵင်ႈမီး 16,503 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းပဵၼ်ဢၼ်လူႉသဵင်ႈတၢႆ မီး 371 ၵေႃႉ လႄႈ ၵူၼ်းပဵၼ်ဢၼ်ယူတ်းယႃၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းသေ လႆႈလူင်းႁူင်းယႃသမ်ႉ မီး 4,795 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၼႂ်းဝူင်ႈဝၢင်ႈၼႆႉ ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီၶဝ် ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ပဵၼ်ၵူၼ်းႁေႃႈလူတ်ႉၵႃးတၢင်ႇၵုၼ်ႇ ဢိၵ်ႇ ၵူၼ်းၸွမ်းလူတ်ႉၵႃးလႄႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 1 October 2020 ၼၼ်ႉ ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၸီႉသင်ႇဝႃႈ ၵူၼ်းႁေႃႈလူတ်ႉၵႃးတေႃႉ တၢင်ႇၵုၼ်ႇ၊ ၵူၼ်းႁေႃႈလူတ်ႉၵႃးတေႃႉတၢင်ႇၵူၼ်း လႄႈ ၵူၼ်းၸွမ်းလူတ်ႉၵႃးၶဝ် ပေႃးတေၶဝ်ႈမႃး ၼႂ်းမိူင်းတႆးၼႆ တေလႆႈပႃးဝႂ် ၽိုၼ်လိၵ်ႈၵမ်ႉထႅမ် ၽၢႆႇပႃးယူႇလီ ဢၼ်ၵူတ်ႇထတ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းသွင်ဝူင်ႈယဝ်ႉသေ ဢမ်ႇမီးၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼၼ်ႉၵွၼ်ႇ ၸင်ႇတေပၼ်ၶဝ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ၼႆယဝ်ႉ။ ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ လၢၼ်ႇၵူတ်ႇထတ်းပၢႆးယူႇလီ သဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း ဢၼ်တေၶဝ်ႈၼႂ်းမိူင်းတႆး မိူၼ်ၼင်ႇ ဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ၊ ဝဵင်းပၢင်လွင်း မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း၊ ဝဵင်းယႂႃႇငၼ်ႇ မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း လႄႈ ဝဵင်းၵၢတ်ႇလေႃႉ မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ တေၵူတ်ႇထတ်းၵႂႃႇၼႅၼ်ႈၼႅၼ်ႈၼႃၼႃ ၼႆယဝ်ႉ။

တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 4 October 2020 (လိူၼ်သိပ်းလွင်ႈ 3 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 13 : 15 မူင်း ၸွမ်းၼင်ႇၶေႃႈမုၼ်း – www.worldometers.info/coronavirus/ ဢွၵ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၽႄႈလၢမ်းၸွတ်ႇတူဝ်ႈၵႂႃႇ (213) မိူင်း (213 countries and territories)၊ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 တူဝ်ႈတင်းလုမ်ႈၾႃႉ ႁူမ်ႈတင်းသဵင်ႈ မီး (35,139,699) ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ မီး (1,038,021) ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းဢၼ်ယူတ်းယႃသေ ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်းသမ်ႉ မီး (26,128,410) ၵေႃႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း