ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 1,294 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းပဵၼ်ဢၼ်လူႉသဵင်ႈတၢႆသမ်ႉ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 41 ၵေႃႉ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 4 October 2020 (လိူၼ်သိပ်းလွင်ႈ 3 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 20 : 00 မူင်း ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီလႄႈ ၽၢႆႇလဵၼ်ႈႁႅင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် (Ministry of Health and Sports, Myanmar) ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 1,294 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းပဵၼ်ဢၼ်လူႉသဵင်ႈတၢႆသမ်ႉ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 41 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

မေႃယႃၶဝ် ၵူတ်ႇထတ်းၸႅတ်ႈတူၺ်း 8,107 ၵေႃႉသေ ၸင်ႇထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ထႅင်ႈ 1,294 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ လႄႈ ၽၢႆႇလဵၼ်ႈႁႅင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 4  October 2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 19 : 00 မူင်း ၼၼ်ႉသေ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ဢၼ်တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 3 October 2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 20 : 00 မူင်း 978 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ လႄႈ ၽၢႆႇလဵၼ်ႈႁႅင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၶိုၼ်းမႄးသပ်းၸႅင်ႈဝႃႈ ၼႂ်းၵူၼ်းပဵၼ် 978 ၵေႃႉၼၼ်ႉ တႃႇ 3 ၵေႃႉ လႆႈသႂ်ႇသၢႆမၢႆသွၼ်ႉၵၼ်ဝႆႉပဵၼ် 2 ၵမ်းလႄႈ ႁူမ်ႈၵူၼ်းပဵၼ် မီး 975 ၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ၊ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း 975 ၵေႃႉၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸႃႇတိ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းဢွင်ႇပၢၼ်း မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း 2 ၵေႃႉ၊ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းပင်းတရ မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း 1 ၵေႃႉ၊ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵၢတ်ႇလေႃႉ မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း 1 ၵေႃႉ၊ တိူင်းတႃႈၵုင်ႈ 711 ၵေႃႉ၊ တိူင်းမၢၼ်းတလေး 57 ၵေႃႉ၊ မိူင်းရၶႅင်ႇ 115 ၵေႃႉ၊ တိူင်းပႃႇၵိူဝ် 55 ၵေႃႉ၊ တိူင်းဢေႇရႃႇဝတီႇ 2 ၵေႃႉ၊ မိူင်းမွၼ်း 9 ၵေႃႉ၊ တိူင်းမၵူၺ်း 9 ၵေႃႉ၊ ၼေပျီႇတေႃႇ 9 ၵေႃႉ လႄႈ တိူင်းတၼိၼ်းတႃႇယီႇ 4 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ဢၼ်ပဵၼ်ၵူၼ်းၸႃႇတိ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းဢွင်ႇပၢၼ်း မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း 2 ၵေႃႉ၊ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းပင်းတရ မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း 1 ၵေႃႉ လႄႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵၢတ်ႇလေႃႉ မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း 1 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈ 4 ၵေႃႉ ၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းႁေႃႈလူတ်ႉၵႃးတၢင်ႇၵုၼ်ႇ လႄႈ ၵူၼ်းၸွမ်းလူတ်ႉၵႃး ဢၼ်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီၶဝ် ၵူတ်ႇထတ်းၸႅတ်ႈတူၺ်းသေ ႁူႉဝႃႈတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၼႆယဝ်ႉ။

တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 4 October  2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 20:00 မူင်း ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ႁူမ်ႈတင်းသဵင်ႈမီး 17,794 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းပဵၼ်ဢၼ်လူႉသဵင်ႈတၢႆ မီး 412 ၵေႃႉ လႄႈ ၵူၼ်းပဵၼ်ဢၼ်ယူတ်းယႃၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းသေ လႆႈလူင်းႁူင်းယႃသမ်ႉ မီး 5,195 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၼႂ်းဝူင်ႈဝၢင်ႈၼႆႉ ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီၶဝ် ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ပဵၼ်ၵူၼ်းႁေႃႈလူတ်ႉၵႃးတၢင်ႇၵုၼ်ႇ ဢိၵ်ႇ ၵူၼ်းၸွမ်းလူတ်ႉၵႃးလႄႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 1 October 2020 ၼၼ်ႉ ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၸီႉသင်ႇဝႃႈ ၵူၼ်းႁေႃႈလူတ်ႉၵႃးတေႃႉ တၢင်ႇၵုၼ်ႇ၊ ၵူၼ်းႁေႃႈလူတ်ႉၵႃးတေႃႉတၢင်ႇၵူၼ်း လႄႈ ၵူၼ်းၸွမ်းလူတ်ႉၵႃးၶဝ် ပေႃးတေၶဝ်ႈမႃး ၼႂ်းမိူင်းတႆးၼႆ တေလႆႈပႃးဝႂ် ၽိုၼ်လိၵ်ႈၵမ်ႉထႅမ် ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ဢၼ်ၵူတ်ႇထတ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းသွင်ဝူင်ႈယဝ်ႉသေ ဢမ်ႇမီးၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼၼ်ႉၵွၼ်ႇ ၸင်ႇတေပၼ်ၶဝ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ၼႆယဝ်ႉ။ ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ လၢၼ်ႇၵူတ်ႇထတ်းပၢႆးယူႇလီ သဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း ဢၼ်တေၶဝ်ႈၼႂ်းမိူင်းတႆး မိူၼ်ၼင်ႇ ဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ၊ ဝဵင်းပၢင်လွင်း မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း၊ ဝဵင်းယႂႃႇငၼ်ႇ မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း လႄႈ ဝဵင်းၵၢတ်ႇလေႃႉ မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ တေၵူတ်ႇထတ်းၵႂႃႇၼႅၼ်ႈၼႅၼ်ႈၼႃၼႃ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 4 October 2020 သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Tachileik News Agency ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဝႆႉ ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး ၶိုၼ်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၸီႉသင်ႇဝႃႈ တႄႇဢဝ် မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 5 October 2020 ၵူၼ်းႁေႃႈလူတ်ႉၵႃး တေႃႉတၢင်ႇၵုၼ်ႇ လႄႈ ၵူၼ်းၸွမ်းလူတ်ႉၵႃး ဢၼ်တေႃႉတၢင်ႇၵုၼ်ႇ ၼႂ်းမိူင်းတႆးသေ ၶႂ်ႈၵႂႃႇၵႃႉၶၢႆတၢင်ႇတီႈတၢင်ႇမိူင်းၼၼ်ႉ ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီၶဝ် တေဢဝ်ၶိူင်ႈၵူတ်ႇထတ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း RDT (Rapid Antigen Diagnostic Test Kit) ၵူတ်ႇထတ်းပၼ် ၸွမ်းလၢၼ်ႇၵူတ်ႇထတ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ဢၼ်မီးၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵၢတ်ႇလေႃႉ မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း၊ ၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ၊ ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဢိၵ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းၶျိၼ်းသူၺ်ႇႁေႃႇ မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇသေ တေႁဵတ်းပၼ်ဝႂ် ၽိုၼ်လိၵ်ႈႁပ်ႉႁွင်း ပၢႆးယူႇလီ တွၼ်ႈတႃႇတေလတ်းၽၢၼ်ႇလႆႈ တၢင်ႇၸႄႈမိူင်း လႄႈ တိူင်း ဝႃႈၼႆ၊ သင်ဝႃႈ ၵူၼ်းႁေႃႈလူတ်ႉၵႃးတၢင်ႇၵုၼ်ႇ လႄႈ ၵူၼ်းၸွမ်းလူတ်ႉၵႃး ၵႂႃႇၵႃႉၶၢႆယဝ်ႉ ပွၵ်ႈမႃးၶိုၼ်း မိူင်းတႆးၼႆ တေလႆႈၶဝ်ႈၵဵပ်းတူဝ် ဢွင်ႈတီႈဢၼ် ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် တမ်းဝၢင်းဝႆႉပၼ်ၼၼ်ႉ တႃႇ 14 ဝၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 5 October 2020 (လိူၼ်သိပ်းလွင်ႈ 4 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 13 : 15 မူင်း ၸွမ်းၼင်ႇၶေႃႈမုၼ်း – www.worldometers.info/coronavirus/ ဢွၵ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၽႄႈလၢမ်းၸွတ်ႇတူဝ်ႈၵႂႃႇ (213) မိူင်း (213 countries and territories)၊ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 တူဝ်ႈတင်းလုမ်ႈၾႃႉ ႁူမ်ႈတင်းသဵင်ႈ မီး (35,400,897) ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ မီး (1,041,829) ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းဢၼ်ယူတ်းယႃသေ ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်းသမ်ႉ မီး (26,629,310) ၵေႃႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း