ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 1,400 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈ မီး 21,433 ၵေႃႉယဝ်ႉ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 7 October 2020 (လိူၼ်သိပ်းလွင်ႈ 6 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 20 : 00 မူင်း ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီလႄႈ ၽၢႆႇလဵၼ်ႈႁႅင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် (Ministry of Health and Sports, Myanmar) ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 1,400 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းပဵၼ်ဢၼ်လူႉသဵင်ႈတၢႆသမ်ႉ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 39 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ဢၼ်တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 1,400 ၵေႃႉၼႆႉ တႃႇ 12 ၵေႃႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းဢၼ်ထုၵ်ႇၵဵပ်းတူဝ်ဝႆႉတီႈ ဝဵင်းဢေးတႃႇယႃႇ၊ ဝဵင်းၵၢတ်ႇလေႃႉ၊ ဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ၊ ဝဵင်းဢွင်ႇပၢၼ်း လႄႈ ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်းသေ ၵူတ်ႇထတ်းႁူႉဝႃႈ တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ဝႃႈၼႆ၊ ၼႂ်းၵူၼ်းပဵၼ် 12 ၵေႃႉၼႆႉ မိူဝ်ႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် ႁႂ်ႈၶဝ်ႈၵဵပ်းတူဝ်ၼၼ်ႉ မၢင်ၵေႃႉသမ်ႉ ဢမ်ႇၶဝ်ႈၵဵပ်းတူဝ်ၵမ်းလဵဝ်၊ ယွၼ်ႉၼႆလႄႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ်ၵေႃႈ ၸွမ်းသွၵ်ႈႁႃ ၵူၼ်းဢၼ်ယၢမ်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉ ယူႇႁိမ်းၸမ် ၵူၼ်းပဵၼ် 12 ၵေႃႉၼႆႉသေ ႁႂ်ႈၵဵပ်းတူဝ် ဢိၵ်ႇ ဢဝ်တူဝ်ယၢင်ႇ ၼမ်ႉမုၵ်ႈသႂ် ၵူတ်ႇထတ်းၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းပဵၼ် 12 ၵေႃႉၼႆႉ ယၢမ်းၽွင်းတေႃႈလဵဝ် ယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉယူႇတီႈ ႁူင်းယႃၸဝ်ႈၸၢမ်ႇထုၼ်း ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။

ၸွမ်းၼင်ႇႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ လႄႈ ၽၢႆႇလဵၼ်ႈႁႅင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 7  October 2020 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 17 : 30 မူင်းၼၼ်ႉသေ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ဢၼ်တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 6 October 2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 20 : 00 မူင်း 1,252 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸႃႇတိၶူဝ်လမ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် 2 ၵေႃႉ၊ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵၢတ်ႇလေႃႉ မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း 1 ၵေႃႉ၊ တိူင်းတႃႈၵုင်ႈ 1,094 ၵေႃႉ၊ တိူင်းမၢၼ်းတလေး 29 ၵေႃႉ၊ မိူင်းရၶႅင်ႇ 18 ၵေႃႉ၊ တိူင်းပႃႇၵိူဝ် 73 ၵေႃႉ၊ တိူင်းဢေႇရႃႇဝတီႇ 6 ၵေႃႉ၊ မိူင်းမွၼ်း 10 ၵေႃႉ၊ တိူင်းမၵူၺ်း 6 ၵေႃႉ၊ ၼေႇပျီႇတေႃႇ 12 ၵေႃႉ လႄႈ မိူင်းၶၢင် 1 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တီႈၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 မၢင်ဝၼ်း တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထိုင်ႁဵင်ပၢႆ၊ ၵူၼ်းပဵၼ်ဢၼ်လူႉသဵင်ႈတၢႆသမ်ႉ မၢင်ဝၼ်း တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထိုင် 40 ပၢႆ သေ တွၼ်ႈတႃႇတေႁႄႉၵင်ႈ ၵုမ်းထိင်း ယူတ်းယႃ ၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၼၼ်ႉ ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ လႄႈ ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီၶဝ်ၵေႃႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၼႄႉၼမ်း၊ ၸီႉသင်ႇၼႅၼ်ႈၼႃ ႁႂ်ႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ႁဵတ်းသၢင်ႈၸွမ်းယူႇ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 တိုၵ်ႉတိတ်းၸပ်းၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ဢမ်ႇပႆႇၵုမ်းထိင်းလႆႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၼႆလႄႈ ယူႇတီႈၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS ၵေႃႈ တူၺ်းမုင်ႈႁၼ် ပုၼ်ႈပၢင်ႈၽွၼ်းလီ ပၢႆးယူႇလီ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ယူႇသၢင်ႈၵိၼ်သဝ်း ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ RCSS ဝႆႉပဵၼ်လွင်ႈယႂ်ႇလႄႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 5 October 2020 ၼၼ်ႉ ၸင်ႇလႆႈဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁၢမ်ႈၵူၼ်းတၢင်ႇတီႈသီႇလႅၼ် ဢမ်ႇပၼ်ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇမႃး ၸွမ်းဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈၼႃးပၢင်ႇ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းထီႉ 5 October 2020 တေႃႇထိုင် ဝၼ်းထီႉ 31 October 2020 ယူႇယဝ်ႉ၊ ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေၼၼ်ႉ ယင်းတိုၵ်းသူၼ်းထိုင် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းပႃးဝႃႈ ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေ မီးလွင်ႈယႂ်ႇ ဢမ်ႇၵႂႃႇဢမ်ႇပဵၼ်ယဝ်ႉ လူဝ်ႇလႆႈငိူင်ႉဝႄႈ လွင်ႈၵႂႃႇမႃးၼႂ်းၶူးၼႂ်းဝဵင်း ၼႆယဝ်ႉ။

တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 7 October  2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 20:00 မူင်း ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ႁူမ်ႈတင်းသဵင်ႈမီး 21,433 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းပဵၼ်ဢၼ်လူႉသဵင်ႈတၢႆ မီး 510 ၵေႃႉ လႄႈ ၵူၼ်းပဵၼ်ဢၼ်ယူတ်းယႃၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းသေ လႆႈလူင်းႁူင်းယႃသမ်ႉ မီး 6,084 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း