ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID – 19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်းထႅင်ႈ (6) ၵေႃႉ

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 2 May 2020 (လိူၼ်ႁူၵ်းမႂ်ႇ 11 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 20 : 00 မူင်း ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ လႄႈ ၽၢႆႇလဵၼ်ႈႁႅင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID – 19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ယူတ်းယႃၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်း တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ (6) ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID – 19 ဢၼ်ယူတ်းယႃၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်း ထႅင်ႈ (6) ၵေႃႉၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ၵေႃႉထီႉ (53)၊ (70)၊ (71)၊ (73)၊ (75) လႄႈ (85) သေ ၸိူဝ်းၶဝ်တင်း (6) ၵေႃႉၼႆႉ ၵူတ်ႇထတ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ထႅင်ႈ (2) ပွၵ်ႈၵေႃႈ ဢမ်ႇထူပ်းႁၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းယဝ်ႉလႄႈ မေႃယႃၶဝ် ၸင်ႇမၵ်းမၼ်ႈဝႃႈ ႁၢႆလီၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID – 19 ဢၼ်ယူတ်းယႃၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးတႄႉ မီး (2) ၵေႃႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ၵေႃႉထီႉ (14) ဢၼ်ယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉတီႈ ႁူင်းယႃဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ လႄႈ ၵေႃႉထီႉ (29) ဢၼ်ယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉတီႈ ႁူင်းယႃၸဝ်ႈၸၢမ်ႇထုၼ်း ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး၊ ယၢမ်းလဵဝ် ၸိူဝ်းၶဝ်တင်း (2) ၵေႃႉ လႆႈလူင်းႁူင်းယႃယဝ်ႉသေ မေႃယႃၶဝ် ၶိုၼ်းႁႂ်ႈၵဵပ်းတူဝ်ယူႇဝႆႉတီႈႁိူၼ်း။

ၸွမ်းၼင်ႇ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ လႄႈ ၽၢႆႇလဵၼ်ႈႁႅင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇၼၼ်ႉသေ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 1 May 2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 20 : 00 မူင်း တေႃႇထိုင် မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 3 May 2020 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 12 : 00 မူင်း ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 40 ၸူဝ်ႈမူင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢမ်ႇထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID – 19 ဝႃႈၼႆ။

တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 3 May 2020 (လိူၼ်ႁူၵ်းမႂ်ႇ 12 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 12 : 00 မူင်း ႁူမ်ႈၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID – 19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မီး (151) ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းဢၼ်လူႉသဵင်ႈတၢႆ မီး (6) ၵေႃႉ လႄႈ ၵူၼ်းဢၼ်ယူတ်းယႃၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်းသမ်ႉ မီး (37) ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID – 19 ဢၼ်ယူတ်းယႃၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်း (37) ၵေႃႉၼၼ်ႉ တႃႇ (27) ၵေႃႉ လႆႈလူင်းႁူင်းယႃယဝ်ႉသေ မေႃယႃၶဝ် ၶိုၼ်းႁႂ်ႈၸိူဝ်းၶဝ်တင်း (27) ၵေႃႉ ၵဵပ်းတူဝ်ယူႇဝႆႉ တီႈႁိူၼ်းၽႂ်မၼ်းလႄႈ လူလွမ်ပႂ်ႉတူၺ်းပၢႆးယူႇလီၵႂႃႇထႅင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း