ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 1,344 ၵေႃႉ ၵူၼ်းပဵၼ်ဢၼ်လူႉသဵင်ႈတၢႆ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 18 ၵေႃႉ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 12 October 2020 (လိူၼ်သိပ်းလွင်ႈ 11 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 20 : 00 မူင်း ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီလႄႈ ၽၢႆႇလဵၼ်ႈႁႅင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 1,344 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းပဵၼ်ဢၼ်လူႉသဵင်ႈတၢႆသမ်ႉ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 18 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 1,344 ၵေႃႉ ၵူၼ်းပဵၼ်ဢၼ်လူႉသဵင်ႈတၢႆ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 18 ၵေႃ

မေႃယႃၶဝ် ၵူတ်ႇထတ်းၸႅတ်ႈတူၺ်း 14,707 ၵေႃႉသေ ၸင်ႇထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ထႅင်ႈ 1,344 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ၼႂ်းမိူင်းလၢႆလၢႆဢၼ် ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဝႆႉတႄႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ဢၼ်တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 1,344 ၵေႃႉၼႆႉ ပႃးၵူၼ်းၸႃႇတိ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် 1 ၵေႃႉ၊ ပဵၼ်ၽူႈၸၢႆး ဢႃႇယု 27 ပီႊ ပဵၼ်ၵူၼ်းႁေႃႈလူတ်ႉၵႃး (လႅင်းၵႃးသျၢၼ်းမိၼ်းတႃး) လႄႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 12 October 2020 ၼၼ်ႉ မၼ်းၸၢႆး ဢဝ်လူတ်ႉၵႃး တေႃႉတၢင်ႇၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉသေ လုၵ်ႉတီႈဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး ပွၵ်ႈမႃးဝဵင်းမိူင်းတူၼ် လႄႈ ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ လၢၼ်ႇၵူတ်ႇထတ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်း ဢၼ်တေၶဝ်ႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် ဢဝ်ၶိူင်ႈၵူတ်ႇထတ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း (Antigen Test kit) ၵူတ်ႇထတ်းၸႅတ်ႈတူၺ်းလႄႈ ၸင်ႇႁူႉဝႃႈ မၼ်းၸၢႆး တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၽွင်းမၼ်းၸၢႆး လုၵ်ႉတီႈဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး ပွၵ်ႈမႃးဝဵင်းမိူင်းတူၼ်ၼၼ်ႉ မၼ်းၸၢႆးမႃးၵိုတ်းဝႄႉတီႈ ဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင်၊ သိုပ်ႇၼၼ်ႉ ၶဝ်ႈတႅၵ်ႈလူမ်းမႆႈ တီႈလၢၼ်ႇၵူတ်ႇထတ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ဢၼ်တေၶဝ်ႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ လႄႈ ၶဝ်ႈသိုဝ်ႉၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ တီႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်၊ ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈၽွင်းမၼ်းၸၢႆး တေႁွတ်ႈၽႅဝ် ဝဵင်းမိူင်းတူၼ်လႄႈ ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ လၢၼ်ႇၵူတ်ႇထတ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ဢၼ်တေၶဝ်ႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် ၵူတ်ႇထတ်းၸႅတ်ႈတူၺ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းသေတႃႉ ဢမ်ႇပႆႇႁူႉၶေႃႈတွပ်ႇဝႃႈ တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၵမ်းလဵဝ်၊ ယွၼ်ႉၼႆလႄႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် ပၼ်ၶႂၢင်ႉမၼ်းၸၢႆး ပူၼ်ႉၵႂႃႇသူင်ႇၵူၼ်း တီႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ဝၢႆးသေၵူတ်ႇထတ်းႁူႉဝႃႈ တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ယဝ်ႉ ႁိူၼ်းမၼ်းၸၢႆးလႄႈ သဵၼ်ႈတၢင်းၵဵဝ်ႇ ဢွင်ႈတီႈၸွမ်းတူင်ႇတၢင်ႇ ႁိူၼ်းမၼ်းၸၢႆးယူႇသဝ်းၼၼ်ႉ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် ပိၵ်ႉဢိုတ်း Lock Down ဝႆႉယူႇ၊ ၵူၼ်းၼႂ်းၼႃႈႁိူၼ်းမၼ်းၸၢႆး 3 ၵေႃႉတႄႉ ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီၶဝ် ဢဝ်ၶိူင်ႈၵူတ်ႇထတ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း (Test Kit) ၵူတ်ႇထတ်းၸႅတ်ႈတူၺ်းယဝ်ႉ ဢမ်ႇထူပ်းႁၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်း ၸိူဝ်ႉမႅင်း ဝႃႈၼႆ။  

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ်ၵေႃႈ ၸွမ်းသွၵ်ႈႁႃ ၵူၼ်းဢၼ်ယၢမ်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉ ယူႇႁိမ်းၸမ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ဢၼ်ပဵၼ်ၵူၼ်းၸႃႇတိ ဝဵင်းမိူင်းတူၼ်ၼႆႉ ၵူတ်ႇထတ်းၸႅတ်ႈတူၺ်းသေ ၸင်ႇလႆႈထူပ်းႁၼ်ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ဢၼ်ပဵၼ်ၵူၼ်းၸႃႇတိ ဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇထႅင်ႈ 1 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ၊ ၵူၼ်းဢၼ်ယၢမ်ႈယူႇႁိမ်း တုမ်ႉတိူဝ်ႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ဢၼ်ပဵၼ်ၵူၼ်းၸႃႇတိ ဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇၼႆႉၵေႃႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် တေၸွမ်းသွၵ်ႈႁႃၵူတ်ႇထတ်းၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ လႄႈ ၽၢႆႇလဵၼ်ႈႁႅင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 12  October 2020 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 17 : 30 မူင်းၼၼ်ႉသေ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ဢၼ်တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 11 October 2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 20 : 00 မူင်း 1,910 ၵေႃႉၼၼ် ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီလႄႈ ၽၢႆႇလဵၼ်ႈႁႅင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၶိုၼ်းမႄးသပ်းၸႅင်ႈဝႃႈ ၼႂ်းၵူၼ်းပဵၼ် 1,910 ၵေႃႉၼၼ်ႉ တႃႇ 4 ၵေႃႉ လႆႈသႂ်ႇသၢႆမၢႆ သွၼ်ႉၵၼ်ပဵၼ်သွင်ၵမ်းလႄႈ ႁူမ်ႈတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ဢၼ်တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 11 October 2020 မီး 1,906 ၵေႃႉၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း 1,906 ၵေႃႉၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸႃႇတိ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းယႂႃႇငၢၼ်ႇ မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း  1 ၵေႃႉ၊ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း 1 ၵေႃႉ၊ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ 1 ၵေႃႉ၊ တိူင်းတႃႈၵုင်ႈ 1,445 ၵေႃႉ၊ တိူင်းပႃႇၵိူဝ် 51 ၵေႃႉ၊ တိူင်းမၢၼ်းတလေး 42 ၵေႃႉ၊ မိူင်းမွၼ်း 12 ၵေႃႉ၊ တိူင်းမၵူၺ်း 22 ၵေႃႉ၊ တိူင်းဢေႇရႃႇဝတီႇ 33 ၵေႃႉ၊ မိူင်းရၶႅင်ႇ 238 ၵေႃႉ၊ တိူင်းၸႄႈၵႅင်း 35 ၵေႃႉ၊ မိူင်းယၢင်း 21 ၵေႃႉ၊ ၼေႇပျီႇတေႃႇ 3 ၵေႃႉ လႄႈ တိူင်းတၼိၼ်းတႃႇယီႇ 1 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ဢၼ်တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 1,906 ၵေႃႉၼႆႉ ပႃးၵူၼ်းဢၼ်ဢမ်ႇလႆႈ သႅဝ်ဢၢႆသင် တႃႇ 328 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 12 October  2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 20:00 မူင်း ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ႁူမ်ႈတင်းသဵင်ႈမီး 29,314 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းပဵၼ်ဢၼ်လူႉသဵင်ႈတၢႆ မီး 664 ၵေႃႉ လႄႈ ၵူၼ်းပဵၼ်ဢၼ်ယူတ်းယႃၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းသေ လႆႈလူင်းႁူင်းယႃသမ်ႉ မီး 10,260 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။  

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း