ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 888 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းပဵၼ်ဢၼ်လူႉသဵင်ႈတၢႆသမ်ႉ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 39 ၵေႃႉ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 14 October 2020 (လိူၼ်သိပ်းလွင်ႈ 13 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 20 : 00 မူင်း ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီလႄႈ ၽၢႆႇလဵၼ်ႈႁႅင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 888 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းပဵၼ်ဢၼ်လူႉသဵင်ႈတၢႆသမ်ႉ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 39 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းပဵၼ်ဢၼ်လူႉသဵင်ႈတၢႆ 39 ၵေႃႉၼႆႉ တႃႇ 28 ၵေႃႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းဢၼ် မီးတၢင်းပဵၼ်ထႅင်ႈတၢင်ႇလွင်ႈပႃး ဝႃႈၼႆ။

မေႃယႃၶဝ် ၵူတ်ႇထတ်းၸႅတ်ႈတူၺ်း 9,656 ၵေႃႉသေ ၸင်ႇထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ထႅင်ႈ 888 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ လႄႈ ၽၢႆႇလဵၼ်ႈႁႅင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 14  October 2020 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 18 : 30 မူင်းၼၼ်ႉသေ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ဢၼ်တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 13 October 2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 20 : 00 မူင်း 1,123 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸႃႇတိ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် 1 ၵေႃႉ၊ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ မိူင်းတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ 1 ၵေႃႉ၊ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး 1 ၵေႃႉ၊ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ 1 ၵေႃႉ၊ ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ  မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ 1 ၵေႃႉ၊ တိူင်းတႃႈၵုင်ႈ 915 ၵေႃႉ၊ တိူင်းပႃႇၵိူဝ် 57 ၵေႃႉ၊ တိူင်းမၢၼ်းတလေး 60 ၵေႃႉ၊ မိူင်းမွၼ်း 3 ၵေႃႉ၊ တိူင်းမၵူၺ်း 9 ၵေႃႉ၊ တိူင်းဢေႇရႃႇဝတီႇ 12 ၵေႃႉ၊ မိူင်းရၶႅင်ႇ 34 ၵေႃႉ၊ တိူင်းၸႄႈၵႅင်း 6 ၵေႃႉ၊ မိူင်းယၢင်း 5 ၵေႃႉ၊ ၼေႇပျီႇတေႃႇ 7 ၵေႃႉ လႄႈ တိူင်းတၼိၼ်းတႃႇယီႇ 10 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ဢၼ်တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ  မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 13 October 2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 20 : 00 မူင်း 1,123 ၵေႃႉၼႆႉ ပႃးၵူၼ်းဢၼ်ဢမ်ႇလႆႈ သႅဝ်ဢၢႆသင် တႃႇ 116 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 14 October  2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 20 : 00 မူင်း ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ႁူမ်ႈတင်းသဵင်ႈမီး 31,325 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းပဵၼ်ဢၼ်လူႉသဵင်ႈတၢႆ မီး 732 ၵေႃႉ လႄႈ ၵူၼ်းပဵၼ်ဢၼ်ယူတ်းယႃၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းသေ လႆႈလူင်းႁူင်းယႃသမ်ႉ မီး 13,866 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။  

ၸွမ်းၼင်ႇသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ၼႂ်းမိူင်း လၢႆလၢႆဢၼ် ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဝႆႉတႄႉ ၵူၼ်းဢၼ်ယၢမ်ႈယူႇႁိမ်းၸမ် တုမ်ႉတိူဝ်ႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၽူႈၸၢႆး ဢႃႇယု 27 ပီႊ ၵူၼ်းၸႃႇတိ ဝဵင်းမိူင်းတူၼ် ဢၼ်ပဵၼ်ၵူၼ်းႁေႃႈလူတ်ႉၵႃး (လႅင်းၵႃးသျၢၼ်းမိၼ်းတႃး) ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် ၸွမ်းသွၵ်ႈႁႃယဝ်ႉ ႁႂ်ႈၶဝ်ႈၵဵပ်းတူဝ်သေ ဢဝ်ၶိူင်ႈၵူတ်ႇထတ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်း (RDT Test Kit) ၵူတ်ႇထတ်းၸႅတ်ႈတူၺ်းလႄႈ  မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 12 October 2020 ၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ် 1 ၵေႃႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸႃႇတိ ဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ၊ ထိုင်မႃး ဝၼ်းထီႉ 14 October 2020 ၶိုၼ်းၵူတ်ႇထတ်းႁၼ်ထႅင်ႈ 1 ၵေႃႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ် ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ဝဵင်းမိူင်းတူၼ် ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ဢၼ်ပဵၼ်ၵူၼ်းႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ် ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ဝဵင်းမိူင်းတူၼ်ၼႆႉ မီးတၢင်းပဵၼ် ယဵဝ်ႈဝၢၼ်ပႃးလႄႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 15 October 2020 (လိူၼ်သိပ်းလွင်ႈ 14 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် တေဢဝ်သူင်ႇ ယူတ်းယႃတီႈ ႁူင်းယႃဝဵင်းၵဵင်းတုင် မိူင်းတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း