ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 1,026 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈ မီး (32,351) ၵေႃႉယဝ်ႉ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 15 October 2020 (လိူၼ်သိပ်းလွင်ႈ 14 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 20 : 00 မူင်း ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီလႄႈ ၽၢႆႇလဵၼ်ႈႁႅင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 1,026 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းပဵၼ်ဢၼ်လူႉသဵင်ႈတၢႆသမ်ႉ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 33 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းပဵၼ်ဢၼ်လူႉသဵင်ႈတၢႆထႅင်ႈ 33 ၵေႃႉၼႆႉ တႃႇ 23 ၵေႃႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းဢၼ် မီးတၢင်းပဵၼ်ထႅင်ႈတၢင်ႇလွင်ႈပႃး ဝႃႈၼႆ။

မေႃယႃၶဝ် ၵူတ်ႇထတ်းၸႅတ်ႈတူၺ်း 12,975 ၵေႃႉသေ ၸင်ႇထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ထႅင်ႈ 1,026 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ လႄႈ ၽၢႆႇလဵၼ်ႈႁႅင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 15  October 2020 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 18 : 00 မူင်းၼၼ်ႉသေ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ဢၼ်တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 14 October 2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 20 : 00 မူင်း 888 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸႃႇတိ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းပၢင်လွင်း 1 ၵေႃႉ၊ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းပင်းတရ မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း 1 ၵေႃႉ၊ တိူင်းတႃႈၵုင်ႈ 596 ၵေႃႉ၊ တိူင်းမၢၼ်းတလေး 45 ၵေႃႉ၊ မိူင်းရၶႅင်ႇ 49 ၵေႃႉ၊ တိူင်းပႃႇၵိူဝ် 142 ၵေႃႉ၊ တိူင်းဢေႇရႃႇဝတီႇ 3 ၵေႃႉ၊ မိူင်းမွၼ်း 2 ၵေႃႉ၊ တိူင်းမၵူၺ်း 4 ၵေႃႉ၊ ၼေႇပျီႇတေႃႇ 1 ၵေႃႉ၊ တိူင်းၸႄႈၵႅင်း 10 ၵေႃႉ၊ တိူင်းတၼိၼ်းတႃႇယီႇ 11 ၵေႃႉ၊ မိူင်းယၢင်း 22 ၵေႃႉ လႄႈ မိူင်းၶျၢင်း 1 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ဢၼ်တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ  မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 14 October 2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 20 : 00 မူင်း 888 ၵေႃႉၼႆႉ ပႃးၵူၼ်းဢၼ်ဢမ်ႇလႆႈ သႅဝ်ဢၢႆသင် တႃႇ 180 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 15 October  2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 20 : 00 မူင်း ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ႁူမ်ႈတင်းသဵင်ႈမီး 32,351 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းပဵၼ်ဢၼ်လူႉသဵင်ႈတၢႆ မီး 765 ၵေႃႉ လႄႈ ၵူၼ်းပဵၼ်ဢၼ်ယူတ်းယႃၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းသေ လႆႈလူင်းႁူင်းယႃသမ်ႉ မီး 14,706 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ လႄႈ ၽၢႆႇလဵၼ်ႈႁႅင်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝႃး ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 20 : 00 မူင်းၼၼ်ႉသေ ၽၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ဢၼ်ပဵၼ်ၵူၼ်းၸႃႇတိ မိူင်းယၢင်းလႅင် 1 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းပဵၼ်ၵေႃႉၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်း ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ ပွၵ်ႈမႃးၶိုၼ်းမိူင်းယၢင်းလႅင်သေ ၶဝ်ႈၵဵပ်းတူဝ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလွႆၵေႃႇ မိူင်းယၢင်းလႅင်လႄႈ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 14 October 2020 တေႃႇထိုင် ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 20 : 00 မူင်းၼၼ်ႉ ၽၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး ၵူတ်ႇထတ်းၸႅတ်ႈတူၺ်း ဢၼ်ပဵၼ်ၵူၼ်းၸႃႇတိ မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း လႄႈ မိူင်းယၢင်းလႅင် ႁူမ်ႈတင်းသဵင်ႈ 277 ၵေႃႉသေ ၸင်ႇလႆႈထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းပဵၼ်ထႅင်ႈ 1 ၵေႃႉ ၵူၼ်းၸႃႇတိ မိူင်းယၢင်းလႅင်ၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းၸႃႇတိ မိူင်းယၢင်းလႅင် ဢၼ်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီၶဝ် ၵူၼ်းထတ်းႁူႉဝႃႈ တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၼႆႉ တေလႆႈဝႃႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၵေႃႉဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ၼႂ်းမိူင်းယၢင်းလႅင် ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 15 October 2020 ၼႆႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းတႆးၵေႃႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တွၼ်ႈတႃႇလွင်ႈတေႃႉသူင်ႇၵုၼ်ႇၵႃႉၶၢႆ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပေႃးတေၵႂႃႇမႃးလႆႈငၢႆႈ လူမ်ၸႂ်လီၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းပၼ်ၶႂၢင်ႉ လူတ်ႉၵႃးတေႃႉတၢင်ႇၵူၼ်း (မၢၼ်ႇလူင်ႇဢွၼ်ႇ ဢၼ်တေႃႉတၢင်ႇၵူၼ်းလႆႈ 17 ၵေႃႉ) တေႃႉတၢင်ႇၵုၼ်ႇၵႂႃႇမႃးၼႂ်းမိူင်းတႆးယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

တွၼ်ႈတႃႇတေၵုမ်းထိင်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႆလႄႈ လွင်ႈဢဝ်လူတ်ႉၵႃးတေႃႉ တၢင်ႇၵူၼ်း (မၢၼ်ႇလူင်ႇဢွၼ်ႇ) သေ တေႃႉတၢင်ႇၵုၼ်ႇၵႂႃႇမႃးၼႂ်းမိူင်းတႆးၼႆႉ ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းတႆး ဢွၵ်ႇၶေႃႈၸီႉသင်ႇ ႁႄႉႁၢမ်ႈဝႆႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 9 October 2020 ၼၼ်ႉသေ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 15 October 2020 ၼႆႉ ၸင်ႇၶိုၼ်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပၼ်ၶႂၢၼ်ႉတေႃႉသူင်ႇၵုၼ်ႇၵႂႃႇမႃး ၼႆယဝ်ႉ။

ပဵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈလီ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေဢမ်ႇတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၼၼ်ႉ တိုၵ်းသူၼ်းထိုင် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈ  ႁႂ်ႈလုမ်းလႃး ပၢႆးယူႇလီတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ႁႂ်ႈတဵမ်ထူၼ်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇ ၵႆႉသုၵ်ႈလၢင်ႉပၼ်မိုဝ်း ႁႂ်ႈမူတ်းသႂ်၊ ယႃႇယူႇတီႈၵူၼ်းၵိုၼ်းၶွၼ်ႈၼမ်၊ ပေႃးဢမ်ႇလွင်ႈယႂ်ႇ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈႁိူၼ်းယေး၊ သင်ဝႃႈမီးလွင်ႈယႂ်ႇႁိပ်ႈၼႅတ်ႈ ဢမ်ႇၵႂႃႇဢမ်ႇပဵၼ် ပေႃးၼႆၸိုင် ႁႂ်ႈသႂ်ႇၽႃႈတူမ်းသူပ်းသေ ၸင်ႇၵွႆႈ ဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈႁိူၼ်းယေး၊ ပေႃးမီးသၢႆငၢႆ ဢမ်ႇယူႇလီၼႆၵေႃႈ ႁႂ်ႈၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်းပၢႆးယူႇလီ တီႈႁူင်းယႃၵမ်းလဵဝ်၊ ႁႂ်ႈႁဵတ်းၸွမ်းၼင်ႇ ၶေႃႈၼႄႉၼမ်း ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၽဵၼ်ႈၽဵၼ်ႈ၊ သင်ဝႃႈမီး ၵူၼ်းတၢင်ႇတီႈတၢင်ႇမိူင်း ႁွတ်ႈၽႅဝ်မႃး ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ၊ ပွၵ်ႉ တီႈႁဝ်းယူႇသဝ်းၼၼ်ႉပေႃးၼႆ ႁႂ်ႈပွင်ႇလႅင်းပၼ်တီႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် ၵမ်းလဵဝ် ၼႆယဝ်ႉ။ 

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း