ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 1,180 ၵေႃႉ၊ ႁူမ်ႈတင်းသဵင်ႈ မီး 37,205 ၵေႃႉယဝ်ႉ

ၸွမ်းၼင်ႇ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီလႄႈ ၽၢႆႇလဵၼ်ႈႁႅင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇၼၼ်ႉသေ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 19 October 2020 (လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းမႂ်ႇ 3 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 20 : 00 မူင်း ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 1,180 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းပဵၼ်ဢၼ်လူႉသဵင်ႈတၢႆသမ်ႉ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 34 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

မေႃယႃၶဝ် ၵူတ်ႇထတ်းၸႅတ်ႈတူၺ်း 19,103 ၵေႃႉသေ ၸင်ႇထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ထႅင်ႈ 1,180 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းပဵၼ်ဢၼ်လူႉသဵင်ႈတၢႆထႅင်ႈ 34 ၵေႃႉၼႆႉ တႃႇ 30 ၵေႃႉ မီးတၢင်းပဵၼ်ထႅင်ႈ တၢင်ႇလွင်ႈပႃး ၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ လႄႈ ၽၢႆႇလဵၼ်ႈႁႅင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 19  October 2020 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 17 : 30 မူင်းၼၼ်ႉသေ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ဢၼ်တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 18 October 2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 20 : 00 မူင်း 1,150 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸႃႇတိ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ 3 ၵေႃႉ၊ ဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ 1 ၵေႃႉ၊ တိူင်းတႃႈၵုင်ႈ 841 ၵေႃႉ၊ တိူင်းပႃႇၵိူဝ် 112 ၵေႃႉ၊ တိူင်းမၢၼ်းတလေး 44 ၵေႃႉ၊ တိူင်းဢေႇရႃႇဝတီႇ 49 ၵေႃႉ၊ မိူင်းရၶႅင်ႇ 55 ၵေႃႉ၊ တိူင်းမၵူၺ်း 9 ၵေႃႉ၊ တိူင်းၸႄႈၵႅင်း 6 ၵေႃႉ၊ မိူင်းမွၼ်း 1 ၵေႃႉ၊ မိူင်းယၢင်း 17 ၵေႃႉ၊ တိူင်းတၼိၼ်းတႃႇယီႇ 5 ၵေႃႉ လႄႈ မိူင်းၶၢင် 7 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ဢၼ်ပဵၼ်ၵူၼ်းၸႃႇတိ ဝဵင်းၵျွၵ်းမႄးၼႆႉ ပဵၼ်ၽူႈယိင်း ဢႃႇယု 24 ပီႊ မၼ်းၼၢင်းၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ယဵပ်ႉၶူဝ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသူၺ်ႇပျီႇတႃႇ တိူင်းတႃႈၵုင်ႈသေ ၶိုၼ်းပွၵ်ႈမႃးဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး ၸွမ်းၵၼ်တင်း ၽူႈယိင်းထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 9 October 2020 လႄႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းဢၼ်ထုၵ်ႇၵဵပ်းတူဝ် ဢွင်ႈတီႈဢၼ်ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် တမ်းဝၢင်းဝႆႉပၼ်ၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ၊ မိူဝ်ႈၽွင်းထုၵ်ႇၵဵပ်းတူဝ်ယူႇၼၼ်ႉ ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီၶဝ် ဢဝ်တူဝ်ယၢင်ႇ ၼမ်ႉမုၵ်ႈသႂ် ၵူတ်ႇထတ်းၸႅတ်ႈတူၺ်းယဝ်ႉ ၸင်ႇႁူႉဝႃႈ မၼ်းၼၢင်း တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၼႆယဝ်ႉ၊ ယၢမ်းၽွင်းတေႃႈလဵဝ် ယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉယူႇတီႈ ႁူင်းယႃဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်းမႄး မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ဢၼ်ပဵၼ်ၵူၼ်းၸႃႇတိ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ 3 ၵေႃႉၼၼ်ႉတႄႉ တႃႇ 2 ၵေႃႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ် ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ တီႈႁူင်းယႃ ဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ဝႃႈၼႆ၊ ယၢမ်းၽွင်းတေႃႈလဵဝ် ယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉယူႇတီႈ ႁူင်းယႃဝဵင်းမူႇၸေႊ မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 19 October  2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 20 : 00 မူင်း ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ႁူမ်ႈတင်းသဵင်ႈမီး 37,205 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းပဵၼ်ဢၼ်လူႉသဵင်ႈတၢႆ မီး 914 ၵေႃႉ လႄႈ ၵူၼ်းပဵၼ်ဢၼ်ယူတ်းယႃၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းသေ လႆႈလူင်းႁူင်းယႃသမ်ႉ မီး 17,568 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း