ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID – 19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ (4) ၵေႃႉ ႁူမ်ႈ (155) ၵေႃႉယဝ်ႉ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 3 May 2020 (လိူၼ်ႁူၵ်းမႂ်ႇ 12 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 20 : 00 မူင်း ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ လႄႈ ၽၢႆႇလဵၼ်ႈႁႅင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID – 19 တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ (4) ၵေႃႉ လႄႈ ႁူမ်ႈၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID – 19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မီး (155) ၵေႃႉယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID – 19 ထႅင်ႈ (4) ၵေႃႉၼႆႉ ပဵၼ်ၸၢႆး (1) ၵေႃႉ ယိင်း (3) ၵေႃႉသေ ပဵၼ်ၵူၼ်းယူႇသဝ်းၼႂ်းတိူင်းတႃႈၵုင်ႈ ဝႃႈၼႆ၊ ဝၢႆးသေၵူတ်ႇထတ်းႁူႉဝႃႈ တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID – 19 ယဝ်ႉ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် ဢဝ်တူဝ်ၸိူဝ်းၶဝ်တင်း (4) ၵေႃႉ သူင်ႇယူတ်းယႃဝႆႉတီႈ ႁူင်းယႃတွင်ႇဢူၵ်ႉၵလႃႇပယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်းၼင်ႇ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ လႄႈ ၽၢႆႇလဵၼ်ႈႁႅင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇၼၼ်ႉသေ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID – 19 ဢၼ်ယူတ်းယႃၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်း တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ (6) ၵေႃႉ လႄႈ ႁူမ်ႈၵူၼ်းဢၼ်ယူတ်းယႃၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်း မီး (43) ၵေႃႉ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉႁူဝ်ယွႆႈမၼ်းဝႃႈ ၵူၼ်းဢၼ်ယူတ်းယႃသေၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၽႂ်လႂ်၊ ပဵၼ်ၵူၼ်းပဵၼ် ၵေႃႉထီႉထူၼ်ႈၵႃႈႁိုဝ်။

တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 4 May 2020 (လိူၼ်ႁူၵ်းမႂ်ႇ 13 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11 : 00 မူင်း ႁူမ်ႈၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID – 19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မီး (155) ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းဢၼ်လူႉသဵင်ႈတၢႆ မီး (6) ၵေႃႉ လႄႈ ၵူၼ်းဢၼ်ယူတ်းယႃၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်းသမ်ႉ မီး (43) ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID – 19 ဢၼ်ယူတ်းယႃၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်း (43) ၵေႃႉၼၼ်ႉ တႃႇ (29) ၵေႃႉ လႆႈလူင်းႁူင်းယႃယဝ်ႉသေ မေႃယႃၶဝ် ၶိုၼ်းႁႂ်ႈၸိူဝ်းၶဝ်တင်း (29) ၵေႃႉ ၵဵပ်းတူဝ်ယူႇဝႆႉ တီႈႁိူၼ်းၽႂ်မၼ်းလႄႈ လူလွမ်ပႂ်ႉတူၺ်းပၢႆးယူႇလီၵႂႃႇထႅင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း