ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထိုင် 7 မိုၼ်ႇပၢႆ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 16 November 2020 (လိူၼ်သိပ်းသွင်မႂ်ႇ 2 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 20 : 00 မူင်း ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 1,167 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းပဵၼ်ဢၼ်လူႉသဵင်ႈတၢႆသမ်ႉ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈ ထႅင်ႈ 22 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထိုင် 7 မိုၼ်ႇပၢႆ

တႄႇဝၼ်းထီႉ 15 November 2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 20 : 00 မူင်း တေႃႇထိုင် ဝၼ်းထီႉ 16 November 2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 20 : 00 မူင်း ၶၢဝ်းတၢင်း 24 ၸူဝ်ႈမူင်း ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီၶဝ် ၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်း 14,387 ၵေႃႉသေ ၸင်ႇထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ထႅင်ႈ 1,167 ၵေႃႉလႄႈ ၼႂ်းၵူၼ်းပဵၼ် ဢၼ်လူႉသဵင်ႈတၢႆထႅင်ႈ 22 ၵေႃႉၼၼ်ႉသမ်ႉ တႃႇ 19 ၵေႃႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းမီးတၢင်းပဵၼ် တၢင်ႇလွင်ႈပႃး မိူၼ်ၼင်ႇ တၢင်းပဵၼ်ယဵဝ်ႈဝၢၼ်၊ တၢင်းပဵၼ်လိူတ်ႈသုင် လႄႈ တၢင်းပဵၼ်ပွတ်ႇ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းပဵၼ်ဢၼ်ယူတ်းယႃၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်းသေ လႆႈလူင်းႁူင်းယႃသမ်ႉ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 948 ၵေႃႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 15 November 2020 (လိူၼ်သိပ်းသွင်မႂ်ႇ 1 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၼၼ်ႉၵေႃႉ ၵူၼ်း တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 983 ၵေႃႉ၊ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸႃႇတိ ၼႂ်း ၸႄႈဝဵင်းယႂႃႇငၢၼ်ႇ မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း 10 ၵေႃႉသေ ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉသမ်ႉ တိူင်းတႃႈၵုင်ႈ 618 ၵေႃႉ၊ တိူင်းမၢၼ်းတလေး 116 ၵေႃႉ၊ တိူင်းပႃႇၵိူဝ် 86 ၵေႃႉ၊ တိူင်းၸႄႈၵႅင်း 56 ၵေႃႉ၊ တိူင်းဢေႇရႃႇဝတီႇ 32 ၵေႃႉ၊ မိူင်းရၶႅင်ႇ 25 ၵေႃႉ၊ မိူင်းမွၼ်း 12 ၵေႃႉ၊ တိူင်းမၵူၺ်း 10 ၵေႃႉ၊ မိူင်း ယၢင်း 8 ၵေႃႉ၊ မိူင်းၶျၢင်း 5 ၵေႃႉ၊ တိူင်းတၼိၼ်းတႃႇယီႇ 3 ၵေႃႉ၊ ၼေႇပျီႇတေႃႇ 1 ၵေႃႉ လႄႈ မိူင်းၶျၢင်း 1 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 16 November  2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 20 : 00 မူင်း ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ႁူမ်ႈတင်းသဵင်ႈမီး 70,161 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းပဵၼ်ဢၼ်လူႉသဵင်ႈတၢႆ မီး 1,599 ၵေႃႉ လႄႈ ၵူၼ်းပဵၼ်ဢၼ်ယူတ်းယႃၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းသေ လႆႈလူင်းႁူင်းယႃသမ်ႉ မီး 53,299 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈသုင်ႁႅင်းယူႇၵူႈဝၼ်းသေ ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ လႄႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶဝ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇပႆႇၵုမ်းထိင်းလႆႈ၊ ၸွမ်းၼင်ႇၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီၶဝ် ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဝႆႉတႄႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ မၢင်ၵေႃႉ တိတ်းၸပ်းတီႈ ၵူၼ်းပဵၼ်ဢွၼ်တၢင်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ၊ မၢင်ၵေႃႉသမ်ႉ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉ ယူႇႁိမ်းၸမ် ၵူၼ်းပဵၼ်ဢွၼ် တၢင်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉလႄႈ ဢမ်ႇႁူႉငိူၼ်ႈငဝ်ႈမၼ်းဝႃႈ တိတ်းၸပ်း တီႈလႂ်ၼႆယူႇ။

ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၼႆလႄႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 23 September 2020 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ၶွမ်ႇမတီႇ ၽၢႆႇၵုမ်းထိင်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 မိူင်းတႆးၵေႃႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ လၢၼ်ႉၶၢႆတၢင်းၵိၼ်တၢင်းယႅမ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ လၢၼ်ႉၶၢႆၼမ်ႉၼဵင်ႈၸဵမ်းတင်းသဵင်ႈ ၵူၼ်းၵိၼ်တေလႆႈသိုဝ်ႉမိူဝ်းၵိၼ်တီႈႁိူၼ်းၵူၺ်း ၸဝ်ႈလၢၼ်ႉၵေႃႈတိုၼ်းတေဢမ်ႇလႆႈပၼ်ၵူၼ်း မႃးသိုဝ်ႉၵိၼ်ၼၼ်ႉ ၼင်ႈၵိၼ်တီႈၼႂ်းလၢၼ်ႉ လႃးလႃးၼႆသေ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းတေႃႈလဵဝ်ၵေႃႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် ဢမ်ႇပႆႇပၼ်ၶႂၢင်ႉ ၵူၼ်းသိုဝ်ႉတၢင်းၵိၼ် ၼင်ႈၵိၼ်ၸွမ်းလၢၼ်ႉ ဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းၸူႉတုမ်ၶွၼ်ႈၵၼ်ၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း