ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တိူဝ်းၶိုၼ်ႈသုင်ႁႅင်းယူႇၵူႈဝၼ်း

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 18 November 2020 (လိူၼ်သိပ်းသွင်မႂ်ႇ 4 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 20 : 00 မူင်း ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီလႄႈ ၽၢႆႇလဵၼ်ႈႁႅင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 1,592 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းပဵၼ်ဢၼ်လူႉသဵင်ႈတၢႆသမ်ႉ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈ ထႅင်ႈ 25 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီလႄႈ ၽၢႆႇလဵၼ်ႈႁႅင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် Ministry of Health and Sports, Myanmar ၼၼ်ႉ ပႃးဝႆႉဝႃႈ တႄႇဝၼ်းထီႉ 17 November 2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 20 : 00 မူင်း တေႃႇထိုင် ဝၼ်းထီႉ 18 November 2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 20 : 00 မူင်း ၶၢဝ်းတၢင်း 24 ၸူဝ်ႈမူင်း ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီၶဝ် ၵူတ်ႇထတ်းၸႅတ်ႈတူၺ်းၵူၼ်း 21,232 ၵေႃႉသေ ၸင်ႇထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ထႅင်ႈ 1,592 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းပဵၼ်ဢၼ်ယူတ်းယႃၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်းသေ လႆႈလူင်းႁူင်းယႃသမ်ႉ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 490 ၵေႃႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီလႄႈ ၽၢႆႇလဵၼ်ႈႁႅင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝႃး ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 16 : 30 မူင်းၼၼ်ႉသေ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ဢၼ်တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 17 November 2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 20 : 00 မူင်း 1,569 ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸႃႇတိ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ 5 ၵေႃႉ၊ ၸႄႈဝဵင်းၵၢတ်ႇလေႃႉ 3 ၵေႃႉ၊ ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း 1 ၵေႃႉ၊ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး 1 ၵေႃႉ၊ ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး 1 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၼႂ်းမိူင်းတႆး ဢၼ်တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ မီး 11 ၵေႃႉသေ ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉသမ်ႉ ၼႂ်းတိူင်းတႃႈၵုင်ႈ 1,042 ၵေႃႉ၊ တိူင်းမၢၼ်းတလေး 223 ၵေႃႉ၊ တိူင်းပႃႇၵိူဝ် 89 ၵေႃႉ၊ တိူင်းမၵူၺ်း 80 ၵေႃႉ၊ တိူင်းဢေႇရႃႇဝတီႇ 49 ၵေႃႉ၊ မိူင်းမွၼ်း 21 ၵေႃႉ၊ မိူင်းယၢင်း 17 ၵေႃႉ၊ မိူင်းရၶႅင်ႇ 17 ၵေႃႉ၊ တိူင်းတၼိၼ်းတႃႇယီႇ 9 ၵေႃႉ၊ တိူင်းၸႄႈၵႅင်း 5 ၵေႃႉ၊ မိူင်းၶျၢင်း 2 ၵေႃႉ၊ မိူင်းယၢင်းလႅင် 2 ၵေႃႉ၊ ၼေႇပျီႇတေႃႇ 1 ၵေႃႉ လႄႈ မိူင်းၶၢင် 1 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ၽၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီးၵေႃႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ တႄႇဝၼ်းထီႉ 17 November 2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 20 : 00 မူင်း တေႃႇထိုင် ဝၼ်းထီႉ 18 November 2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 20 : 00 မူင်း ၶၢဝ်းတၢင်း 24 ၸူဝ်ႈမူင်း ၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်း 461 ၵေႃႉသေ ထူပ်းႁၼ်ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ထႅင်ႈ 10 ၵေႃႉ၊ ပဵၼ်ၵူၼ်းဢၼ်ထုၵ်ႇၵဵပ်းတူဝ်ဝႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵၢတ်ႇလေႃႉ 3 ၵေႃႉ၊ ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး 2 ၵေႃႉ၊ ၸႄႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ 1 ၵေႃႉ၊ ၸႄႈဝဵင်းပၢင်လွင်း 1 ၵေႃႉ၊ ၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး 1 ၵေႃႉ၊ ၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း 1 ၵေႃႉ လႄႈ ၸႄႈဝဵင်းယွင်ႁူၺ်ႈ 1 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼႂ်းမိူင်းလၢႆလၢႆဢၼ် ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဝႆႉတႄႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၽူႈၸၢႆး ဢႃႇယု 30 ပီႊ ၵူၼ်းၸႃႇတိ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ဢၼ်ယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉယူႇတီႈ ႁူင်းယႃ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၼၼ်ႉသမ်ႉ မီးတၢင်းပဵၼ်ပွတ်ႇဝႆႉလႄႈ လႆႈလူႉသဵင်ႈတၢႆၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝႃး ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း ၼႆယဝ်ႉ၊ ၵူၼ်းပဵၼ်ဢၼ်လူႉသဵင်ႈတၢႆထႅင်ႈ တီႈႁူင်းယႃဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၼႆႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 16 November 2020 ၼၼ်ႉ ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီၶဝ် ဢဝ်ၶိူင်ႈၵူတ်ႇထတ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း Rapid Test Kit ၵူတ်ႇထတ်းၸႅတ်ႈတူၺ်းလႄႈ ၸင်ႇႁူႉဝႃႈ မၼ်းၸၢႆး တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၼႆယဝ်ႉ။

တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 18 November  2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 20 : 00 မူင်း ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ႁူမ်ႈတင်းသဵင်ႈမီး 73,322 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းပဵၼ်ဢၼ်လူႉသဵင်ႈတၢႆ မီး 1,650 ၵေႃႉ လႄႈ ၵူၼ်းပဵၼ်ဢၼ်ယူတ်းယႃၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းသေ လႆႈလူင်းႁူင်းယႃသမ်ႉ မီး 54,764 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း