ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တိူဝ်းၶိုၼ်ႈယူႇၼိုင်ႈဝၼ်းႁဵင်ပၢႆ

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 22 November 2020 (လိူၼ်သိပ်းသွင်မႂ်ႇ 8 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 20 : 00 မူင်း ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီလႄႈ ၽၢႆႇလဵၼ်ႈႁႅင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 1,398 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းပဵၼ်ဢၼ်လူႉသဵင်ႈတၢႆသမ်ႉ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 17 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီလႄႈ ၽၢႆႇလဵၼ်ႈႁႅင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼၼ်ႉ ပႃးဝႆႉဝႃႈ တႄႇဝၼ်းထီႉ 21 November 2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 20 : 00 မူင်း တေႃႇထိုင် ဝၼ်းထီႉ 22 November 2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 20 : 00 မူင်း ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 24 ၸူဝ်ႈမူင်း ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီၶဝ် ၵူတ်ႇထတ်းၸႅတ်ႈတူၺ်းၵူၼ်း 14,881 ၵေႃႉသေ ၸင်ႇထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ထႅင်ႈ 1,398 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ ၼႂ်းၵူၼ်းပဵၼ်ဢၼ်လူႉသဵင်ႈတၢႆ ထႅင်ႈ 17 ၵေႃႉၼၼ်ႉသမ်ႉ တႃႇ 14 ၵေႃႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းမီးတၢင်းပဵၼ်တၢင်ႇလွင်ႈပႃး မိူၼ်ၼင်ႇ တၢင်းပဵၼ်လိူတ်ႈသုင်၊ တၢင်းပဵၼ်ယဵဝ်ႈဝၢၼ်ႈ လႄႈ တၢင်းပဵၼ်ပွတ်ႇ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၵူၼ်းပဵၼ်ဢၼ်ယူတ်းယႃၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်းသေ လႆႈလူင်းႁူင်းယႃသမ်ႉ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 1,079 ၵေႃႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 21 November 2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 20 : 00 မူင်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 1,434 ၵေႃႉ၊ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸႃႇတိ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ 1 ၵေႃႉ၊ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် 1 ၵေႃႉ၊ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ 1 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈတင်းမူတ်း ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ဢၼ်တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆး မီး 3 ၵေႃႉ။ ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉသမ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸႃႇတိ ၼႂ်းတိူင်းတႃႈၵုင်ႈ 912 ၵေႃႉ၊ တိူင်းမၢၼ်းတလေး 194 ၵေႃႉ၊ တိူင်းပႃႇၵိူဝ် 83 ၵေႃႉ၊ တိူင်းဢေႇရႃႇဝတီႇ 58 ၵေႃႉ၊ တိူင်းမၵူၺ်း 53 ၵေႃႉ၊ မိူင်းရၶႅင်ႇ 48 ၵေႃႉ၊ မိူင်းမွၼ်း 36 ၵေႃႉ၊ မိူင်းယၢင်း 18 ၵေႃႉ၊ တိူင်းၸႄႈၵႅင်း 11 ၵေႃႉ၊ ၼေႇပျီႇတေႃႇ 10 ၵေႃႉ၊ မိူင်းၶၢင် 4 ၵေႃႉ၊ တိူင်းတၼိၼ်းတႃႇယီႇ 2 ၵေႃႉ၊ မိူင်းၶျၢင်း 1 ၵေႃႉ လႄႈ မိူင်းယၢင်းလႅင် 1 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ဢၼ်ပဵၼ်ၵူၼ်းၸႃႇတိ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇၼႆႉ ပဵၼ်ၽူႈယိင်းသေ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 16 November 2020 ၼၼ်ႉ မၼ်းၼၢင်း လႄႈ ၵူၼ်းၼႂ်းၼႃႈႁိူၼ်းမၼ်းၼၢင်း ႁူမ်ႈ 6 ၵေႃႉ လုၵ်ႉတီႈ ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ ပွၵ်ႈမႃးဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း၊ မိူဝ်ႈၽွင်းၶဝ် ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းပွၵ်ႈမႃးၼၼ်ႉ မႃးဝႄႈၼွၼ်ႈတီႈ ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး ၼိုင်ႈၶိုၼ်းယဝ်ႉ ၸင်ႇသိုပ်ႇဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းႁွတ်ႈၽႅဝ် ဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 17 November 2020 ၼၼ်ႉသေ ဝၢႆးၼၼ်ႉ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် ႁႂ်ႈၸိူဝ်းၶဝ်တင်း 6 ၵေႃႉ ၶဝ်ႈၵဵပ်းတူဝ်တီႈ ႁူင်းယႃတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇလႄႈ ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ဢဝ်တူဝ်ယၢင်ႇၼမ်ႉမုၵ်ႈသႂ် ၵူတ်ႇထတ်းၸႅတ်ႈတူၺ်းယဝ်ႉ ၸင်ႇႁူႉဝႃႈ ၼႂ်းၶဝ် 6 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ၽူႈယိင်းတႃႇၵေႃႉၼိုင်ႈ တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ဝႃႈၼႆ၊ ယၢမ်းၽွင်းတေႃႈလဵဝ် မၼ်းၼၢင်းယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉယူႇတီႈ ႁူင်းယႃတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ။

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၼႂ်းမိူင်းတႆးၼႆႉ ၵမ်ႉၼမ်ၼမ် ပဵၼ်ၵူၼ်းဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်ႇ မိူင်း တၢင်ႇတိူင်းသေ ပွၵ်ႈမႃးၼႂ်းမိူင်းတႆး၊ လုၵ်ႉတီႈၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၼၼ်ႉသေ ၶိုၼ်းတိတ်းၸပ်း ၵူၼ်းၼႂ်းၼႃႈႁိူၼ်း လႄႈ ၵူၼ်းဢၼ်ယၢမ်ႈယူႇႁိမ်းၸမ် တုမ်ႉတိူဝ်ႉၵၼ်။ ဝၢႆးလင်မႃးသမ်ႉ ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃးတၢင်ႇၵုၼ်ႇ လႄႈ ၵူၼ်းၸွမ်းၵႃးၶဝ်ၵေႃႈ လႆႈႁၼ်တိတ်းၸပ်းမႃးတိၵ်းတိၵ်းလႄႈ ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆးၵေႃႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမၵ်းမၼ်ႈဝႃႈ တႄႇဝၼ်းထီႉ 23 November 2020 ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃးတၢင်ႇၵုၼ်ႇ လႄႈ ၵူၼ်းၸွမ်းၵႃး ၸိူဝ်းဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်း ၼေႇပျီႇတေႃႇ၊ တိူင်း လႄႈ တၢင်ႇၸႄႈမိူင်းသေ တေၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းမိူင်းတႆးၼၼ်ႉ ပေႃးဢမ်ႇပႃး လိၵ်ႈႁပ်ႉႁွင်း လွင်ႈဝႃႈဢမ်ႇမီး ၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ပေႃးၼႆၸိုင် တိုၼ်းတေဢမ်ႇပၼ် လတ်းၽၢၼ်ႇၶဝ်ႈၼႂ်းမိူင်းတႆးလႃးလႃး ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 21 November 2020 ၼၼ်ႉၵေႃႈ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ VOA ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီၶဝ် ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၼိုင်ႈၵေႃႉ တီႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၶဝ်ယူႇသဝ်း ဢၼ်မီးတီႈ လႅၼ်လိၼ် မိူင်းယၢင်း လႄႈ မိူင်းထႆး ဝႃႈၼႆ၊ ဝၢႆးၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၼိုင်ႈၵေႃႉယဝ်ႉ ဢွင်ႈတီႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၶဝ်ယူႇသဝ်းၼၼ်ႉ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် ႁၢမ်ႈၵူၼ်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇမႃး တင်းမူတ်းလႄႈ ဢဝ်တူဝ်ႇယၢင်ႇၼမ်ႉမုၵ်ႈသႂ်ႇ ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ် ယၢမ်ႈယူႇႁိမ်းၸမ် ၵူၼ်းပဵၼ်ၼၼ်ႉလႄႈ ၵူၼ်းဢၼ်မီးလွင်ႈထၢင်ႇထိူမ်ဝႃႈ တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ၵူတ်ႇထတ်းၸႅတ်ႈတူၺ်းၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။ ဢွင်ႈတီႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးယူႇသဝ်းၼႆႉ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး တေမီးယူႇ 8,000 ပၢႆ ဝႃႈၼႆ။   

တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 22 November  2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 20 : 00 မူင်း ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ႁူမ်ႈတင်းသဵင်ႈမီး 79,246 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းပဵၼ်ဢၼ်လူႉသဵင်ႈတၢႆ မီး 1,739 ၵေႃႉ လႄႈ ၵူၼ်းပဵၼ်ဢၼ်ယူတ်းယႃၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းသေ လႆႈလူင်းႁူင်းယႃသမ်ႉ မီး 58,758 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း