ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထိုင် ပႅတ်ႇမိုၼ်ႇပၢႆယဝ်ႉ

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 23 November 2020 (လိူၼ်သိပ်းသွင်မႂ်ႇ 9 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 20 : 00 မူင်း ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီလႄႈ ၽၢႆႇလဵၼ်ႈႁႅင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် Ministry of Health and Sports, Myanmar ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 1,259 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းပဵၼ်ဢၼ်လူႉသဵင်ႈတၢႆသမ်ႉ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 26 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီၶဝ် ၵူတ်ႇထတ်းၸႅတ်ႈတူၺ်း ၵူၼ်း 18,212 ၵေႃႉသေ ၸင်ႇထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ထႅင်ႈ 1,259 ၵေႃႉသေ ၼႂ်းၵူၼ်းပဵၼ်ဢၼ်လူႉသဵင်ႈတၢႆထႅင်ႈ 26 ၵေႃႉၼၼ်ႉသမ်ႉ တႃႇ 21 ၵေႃႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းမီးတၢင်းပဵၼ်တၢင်ႇလွင်ႈပႃး ဢၼ်ပဵၼ်တၢင်ပဵၼ် ၶၢဝ်းယၢဝ်း ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းပဵၼ်ဢၼ်ယူတ်းယႃၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်းသေ လႆႈလူင်းႁူင်းယႃသမ်ႉ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 1,130 ၵေႃႉ။

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ဢၼ်တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 1,259 ၵေႃႉၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸႃႇတိ တီႈလႂ်လၢႆလၢႆဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇပႆႇႁၼ် ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီလႄႈ ၽၢႆႇလဵၼ်ႈႁႅင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁူဝ်ယွႆႈမၼ်း။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 22 November 2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 20 : 00 မူင်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 1,398 ၵေႃႉ၊ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸႃႇတိ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် 2 ၵေႃႉ၊ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ 1 ၵေႃႉ၊ ၸႄႈဝဵင်းပၢင်လွင်း 1 ၵေႃႉ၊ ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး 1 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈတင်းမူတ်း ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ဢၼ်တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆး မီး 5 ၵေႃႉသေ ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉသမ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸႃႇတိ ၼႂ်းတိူင်းတႃႈၵုင်ႈ 858 ၵေႃႉ၊ တိူင်းမၢၼ်းတလေး 196 ၵေႃႉ၊ တိူင်းပႃႇၵိူဝ် 178 ၵေႃႉ၊ တိူင်းဢေႇရႃႇဝတီႇ 74 ၵေႃႉ၊ မိူင်းရၶႅင်ႇ 41 ၵေႃႉ၊ မိူင်းယၢင်း 11 ၵေႃႉ၊ မိူင်းမွၼ်း 10 ၵေႃႉ၊ တိူင်းၸႄႈၵႅင်း 7 ၵေႃႉ၊ တိူင်းတၼိၼ်းတႃႇယီႇ 6 ၵေႃႉ၊ မိူင်းၶၢင် 5 ၵေႃႉ၊ တိူင်းမၵူၺ်း 5 ၵေႃႉ လႄႈ ၼေႇပျီႇတေႃႇ 2 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 23 November  2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 20 : 00 မူင်း ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ႁူမ်ႈတင်းသဵင်ႈမီး 80,505 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းပဵၼ်ဢၼ်လူႉသဵင်ႈတၢႆ မီး 1,765 ၵေႃႉ လႄႈ ၵူၼ်းပဵၼ်ဢၼ်ယူတ်းယႃၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းသေ လႆႈလူင်းႁူင်းယႃသမ်ႉ မီး 59,888 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း