ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 1,509 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းပဵၼ်ဢၼ်လူႉသဵင်ႈတၢႆသမ်ႉ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 31 ၵေႃႉ

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 29 November 2020 (ဝၼ်းလိူၼ်သိပ်းသွင်မူၼ်း ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 20 : 00 မူင်း ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီလႄႈ ၽၢႆႇလဵၼ်ႈႁႅင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 1,509 ၵေႃႉ သေ ၵူၼ်းပဵၼ်ဢၼ်လူႉသဵင်ႈတၢႆသမ်ႉ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 31 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီၶဝ် ၵူတ်ႇထတ်းၸႅတ်ႈတူၺ်းၵူၼ်း 15,220 ၵေႃႉသေ ၸင်ႇထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ထႅင်ႈ 1,509 ၵေႃႉ လႄႈ ၵူၼ်းပဵၼ်ဢၼ်လူႉသဵင်ႈတၢႆထႅင်ႈ 31 ၵေႃႉၼၼ်ႉတႄႉ တႃႇ 26 ၵေႃႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းမီးတၢင်းပဵၼ်တၢင်ႇလွင်ႈပႃး ဢၼ်ပဵၼ်တၢင်းပဵၼ် ၶၢဝ်းယၢဝ်းၼႆယူႇ။

ၵူၼ်းပဵၼ်ဢၼ်ယူတ်းယႃၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်းသေ လႆႈလူင်းႁူင်းယႃသမ်ႉ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 1,322 ၵေႃႉ မိူၼ်ၵၼ်။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 28 November 2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 20 : 00 မူင်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 1,344 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်း 1,344 ၵေႃႉၼႆႉ ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီၶဝ် ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း 4 ၵေႃႉ၊ ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး 4 ၵေႃႉ၊ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး 2 ၵေႃႉ၊ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် 1 ၵေႃႉ၊ ၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် 1 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈတင်းမူတ်း ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ဢၼ်တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆး 12 ၵေႃႉသေ ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေၼၼ်ႉ ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီၶဝ် ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၼႂ်းတိူင်းတႃႈၵုင်ႈ 860 ၵေႃႉ၊ တိူင်းမၢၼ်းတလေး 142 ၵေႃႉ၊ တိူင်းပႃႇၵိူဝ် 103 ၵေႃႉ၊ တိူင်းဢေႇရႃႇဝတီႇ 72 ၵေႃႉ၊ တိူင်းမၵူၺ်း 66 ၵေႃႉ၊ မိူင်းရၶႅင်ႇ 20 ၵေႃႉ၊ မိူင်းမွၼ်း 18 ၵေႃႉ၊ တိူင်းၸႄႈၵႅင်း 14 ၵေႃႉ၊ ၼေႇပျီႇတေႃႇ 12 ၵေႃႉ၊ မိူင်းၶၢင် 8 ၵေႃႉ၊ မိူင်းၶျၢင်း 8 ၵေႃႉ၊ တိူင်းတၼိၼ်းတႃႇယီႇ 5 ၵေႃႉ လႄႈ မိူင်းယၢင်း 4 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တိူဝ်းၶိုၼ်ႈသုင်ႁႅင်းသေ တီႈမိူင်းတႆးၵေႃႈ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 တိူဝ်းၶိုၼ်ႈယူႇၵူႈဝၼ်းဝၼ်းလႄႈ ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ် ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၵေႃႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၸီႉသင်ႇ ႁၢမ်ႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈႁိူၼ်းယေး (Stay at Home) သဵၼ်ႈတၢင်းလႄႈ ပိုၼ်ႉတီႈၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢၼ်မီးတီႈပွၵ်ႉမင်ႇၵလႃႇဢူး ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီးသေ ၶေႃႈၸီႉသင်ႇ ႁၢမ်ႈဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈႁိူၼ်း ယေးၼႆႉ တႄႇမိူဝ်ႈဝႃး ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 06 : 00 မူင်း တေႃႇထိုင် ဝၼ်းထီႉ 13 December 2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 24 : 00 မူင်း သေ သင်ဝႃႈၽူႈလႂ်ၽႂ် ဢမ်ႇႁဵတ်းၸွမ်းၼႆ ၸွမ်းၼင်ႇမၢႆမီႈမီးၼၼ်ႉ တေဢဝ်တၢင်းၽိတ်းၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ပေႃးတေၸၢင်ႈၵႂႃႇ ၸၢႆႇၵၢတ်ႇသိုဝ်ႉၽၵ်းၼၼ်ႉတႄႉ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် ပၼ်ဝႂ်ၶႂၢင်ႉ တႃႇတေၵႂႃႇၸၢႆႇၵၢတ်ႇ သိုဝ်ႉၽၵ်း ၼိုင်ႈႁိူၼ်းၼိုင်ႈဢၼ်ယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉသၢႆငၢႆၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 သေ ဢွင်ႈတီႈဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ပွႆးၵထိၼ်ႇ လႄႈ ပၢင်ပွႆးပွႆႇႁူင်းၾႆးမိၼ် ၼႂ်းဝၼ်းလိူၼ်သိပ်းသွင်မူၼ်း ၵူႈပီႊပီႊၼၼ်ႉၵေႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ်ၵူၼ်းပေႃးတေ ဢမ်ႇၸူႉတုမ်ၶွၼ်ႈၵၼ်ၼၼ်ႉ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် လႆႈႁႄႉႁၢမ်ႈဝႆႉ မိူၼ်ၵၼ်။

တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 29 November  2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 20 : 00 မူင်း ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ႁူမ်ႈတင်းသဵင်ႈမီး 89,486 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းပဵၼ်ဢၼ်လူႉသဵင်ႈတၢႆ မီး 1,918 ၵေႃႉ လႄႈ ၵူၼ်းပဵၼ်ဢၼ်ယူတ်းယႃၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းသေ လႆႈလူင်းႁူင်းယႃသမ်ႉ မီး 68,910 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း