ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID – 19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ (6) ၵေႃႉ ပႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ (1) ၵေႃႉ

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 4 May 2020 (လိူၼ်ႁူၵ်းမႂ်ႇ 13 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 20 : 00 မူင်း ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ လႄႈ ၽၢႆႇလဵၼ်ႈႁႅင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID – 19 တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ (6) ၵေႃႉ၊ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ (1) ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID – 19 ဢၼ်တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ ၼႆႉ ပဵၼ်ၸၢႆး (1) ၵေႃႉ ယိင်း (5) ၵေႃႉ သေ ပဵၼ်ၵူၼ်းယူႇသဝ်းၼႂ်း တိူင်းတႃႈၵုင်ႈ လႄႈ ၼေႇပျီႇတေႃႇ၊ ၼႂ်းၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID – 19 ဢၼ်တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ (6) ၵေႃႉၼႆႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ၵေႃႉထီႉ (156) ဢၼ်ပဵၼ်ၵူၼ်းၸၢႆးၼၼ်ႉ ပဵၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈ ငဝ်ႈငုၼ်းတိူင်းသိုၵ်း ၼေႇပျီႇတေႃႇ ဝႃႈၼႆ။ ယၢမ်းၽွင်းတေႃႈလဵဝ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID – 19 ဢၼ်ပဵၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉယူႇတီႈ ႁူင်းယႃတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႈ ၼေႇပျီႇတေႃႇ၊ ထႅင်ႈ (5) ၵေႃႉသမ်ႉ ယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉယူႇတီႈ ႁူင်းယႃတွင်ႇဢူၵ်ႉၵလႃႇပ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ လႄႈ ၽၢႆႇလဵၼ်ႈႁႅင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇၼၼ်ႉသေ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် ၵေႃႉထီႉ (51)၊ (99)၊ (103)၊ (104)၊ (105) လႄႈ (109) တႄႉ ၵူတ်ႇထတ်းၸႅတ်ႈတူၺ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းထႅင်ႈ (2) ပွၵ်ႈၵေႃႈ ဢမ်ႇထူပ်းႁၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းယဝ်ႉလႄႈ မေႃယႃၶဝ် ၸင်ႇမၵ်းမၼ်ႈဝႃႈ ႁၢႆလီၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 5 May 2020 (လိူၼ်ႁူၵ်းမႂ်ႇ 14 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11 : 00 မူင်း ႁူမ်ႈၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID – 19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မီး (161) ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းဢၼ်လူႉသဵင်ႈတၢႆ မီး (6) ၵေႃႉ လႄႈ ၵူၼ်းဢၼ်ယူတ်းယႃၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်းသမ်ႉ မီး (49) ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း