ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 1,411 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းပဵၼ်ဢၼ်လူႉသဵင်ႈတၢႆသမ်ႉ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 26 ၵေႃႉ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 2 December 2020 (လိူၼ်သိပ်းသွင်လွင်ႈ 3 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 20 : 00 မူင်း ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီလႄႈ ၽၢႆႇလဵၼ်ႈႁႅင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 1,411 ၵေႃႉ သေ ၵူၼ်းပဵၼ်ဢၼ်လူႉသဵင်ႈတၢႆသမ်ႉ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 26 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီလႄႈ ၽၢႆႇလဵၼ်ႈႁႅင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် (Ministry of Health and Sports, Myanmar) ၼၼ်ႉ ပႃးဝႆႉဝႃႈ တႄႇဝၼ်းထီႉ 1 December 2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 20 : 00 မူင်း တေႃႇထိုင် ဝၼ်းထီႉ 2 December 2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 20 : 00 မူင်း ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 24 ၸူဝ်ႈမူင်း ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီၶဝ် လႆႈၵူတ်ႇထတ်းၸႅတ်ႈတူၺ်း ၵူၼ်း 19,680 ၵေႃႉသေ ၸင်ႇထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ထႅင်ႈ 1,411 ၵေႃႉလႄႈ ၵူၼ်းပဵၼ်ဢၼ်လူႉသဵင်ႈတၢႆထႅင်ႈ 26 ၵေႃႉၼၼ်ႉ တႃႇ 22 ၵေႃႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းမီးတၢင်းပဵၼ်တၢင်ႇလွင်ႈပႃး ဢၼ်ပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်ၶၢဝ်းယၢဝ်း ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းပဵၼ်ဢၼ်ယူတ်းယႃၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်းသေ လႆႈလူင်းႁူင်းယႃသမ်ႉ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈယူႇ 1,258 ၵေႃႉ မိူၼ်ၵၼ်။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 1 December 2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 20 : 00 မူင်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 1,476 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းပဵၼ် 1,476 ၵေႃႉၼႆႉ ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီၶဝ် ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း 13 ၵေႃႉ၊ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ 2 ၵေႃႉ၊ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် 2 ၵေႃႉ၊ ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး 1 ၵေႃႉ၊ ၸႄႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ 1 ၵေႃႉ၊ ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ 1 ၵေႃႉ၊ ၸႄႈဝဵင်းမၢၼ်ႈပဵင်း 1 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈတင်းမူတ်း ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ဢၼ်တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆး မီး 21 ၵေႃႉ၊ ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉသမ်ႉ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၼႂ်းတိူင်းတႃႈၵုင်ႈ 886 ၵေႃႉ၊ တိူင်းမၢၼ်းတလေး 299 ၵေႃႉ၊ တိူင်းပႃႇၵိူဝ် 92 ၵေႃႉ၊ မိူင်းရၶႅင်ႇ 57 ၵေႃႉ၊ မိူင်းမွၼ်း 32 ၵေႃႉ၊ တိူင်းၸႄႈၵႅင်း 25 ၵေႃႉ၊ တိူင်းဢေႇရႃႇဝတီႇ 23 ၵေႃႉ၊ မိူင်းၶၢင် 15 ၵေႃႉ၊ တိူင်းမၵူၺ်း 15 ၵေႃႉ၊ ၼေႇပျီႇတေႃႇ 6 ၵေႃႉ၊ တိူင်းတၼိၼ်းတႃႇယီႇ 2 ၵေႃႉ၊ မိူင်းၶျၢင်း 1 ၵေႃႉ၊ မိူင်းယၢင်း 1 ၵေႃႉ လႄႈ မိူင်းယၢင်းလႅင် 1 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝႃး ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 20 : 00 မူင်းၼႆႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ၽၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး (Public Health Laboratory – Taunggyi) မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၵေႃႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 24 ၸူဝ်ႈမူင်း လႆႈၵူတ်ႇထတ်းၸႅတ်ႈတူၺ်း ၵူၼ်း 538 ၵေႃႉသေ ထူပ်းႁၼ်ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ထႅင်ႈ 9 ၵေႃႉ၊ ပဵၼ်ၵူၼ်းဢၼ်ထုၵ်ႇၵဵပ်းတူဝ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး 4 ၵေႃႉ၊ ၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း 1 ၵေႃႉ၊ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပဵင်း 1 ၵေႃႉ၊ ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် 1 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈတင်းမူတ်း ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ဢၼ်တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆး 7 ၵေႃႉ လႄႈ ၸႄႈဝဵင်းလွႆၵေႃႇ မိူင်းယၢင်းလႅင် 2 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

တႄႇဝၼ်းထီႉ 23 March 2020 တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 2 December 2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 20 : 00 မူင်း ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ႁူမ်ႈတင်းသဵင်ႈ မီး 93,600 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းပဵၼ်ဢၼ်လူႉသဵင်ႈတၢႆ မီး 1,998 ၵေႃႉ လႄႈ ၵူၼ်းပဵၼ်ဢၼ်ယူတ်းယႃၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းသေ လႆႈလူင်းႁူင်းယႃသမ်ႉ မီး 72,601 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း