ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၼႂ်းမိူင်းတႆး တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈတင်းၼမ်

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 27 December 2020 (လိူၼ်ၸဵင်မႂ်ႇ 13 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 24 ၸူဝ်ႈမူင်း ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၼႂ်းမိူင်းတႆး တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈတင်းၼမ် ဝႃႈၼႆ။

ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီၶဝ် ဢဝ်ၶိူင်ႈၵူတ်ႇထတ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း RDT Test ၵူတ်ႇထတ်းၸႅတ်ႈတူၺ်းၵူၼ်း 611 ၵေႃႉသေ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ထူပ်းႁၼ်ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 တီႈမိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ထႅင်ႈ 7 ၵေႃႉ၊ ပဵၼ်ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵၢတ်ႇလေႃႉ 2 ၵေႃႉ လႄႈ ၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ် 5 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေၼၼ်ႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ၵူတ်ႇထတ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း လႄႈ သၢႆငၢႆထူပ်းႁၼ် ၸိူဝ်ႉမႅင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈသေ  ၶွမ်ႇမတီႇၽၢႆႇၵုမ်းထိင်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 “ဝ” (UWSA) ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 26 December 2020 ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 တီႈဝဵင်းပၢင်သၢင်းထႅင်ႈ 5 ၵေႃႉ၊ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 27 December 2020 သမ်ႉ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ်တီႈ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပွၵ်ႉထႅင်ႈ 6 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 15 December 2020 ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19  ၼိုင်ႈၵေႃႉ တီႈႁိမ်းဝဵင်းပၢင်သၢင်း လႅၼ်လိၼ် မိူင်းတႆး-မိူင်းၶႄႇ ဢွၼ်တၢင်းသုတ်းယဝ်ႉ ယွၼ်ႉဝႃႈ ၵူၼ်းပဵၼ်ၵေႃႉၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၶႄႇ ၶဝ်ႈမႃးတၢင်းဝဵင်းမိူင်းလႃး ယဝ်ႉၵေႃႈ လုၵ်ႉတီႈ ဝဵင်းမိူင်းလႃး ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း လတ်းၽၢၼ်ႇ ၶဝ်ႈမႃးဝဵင်းပၢင်သၢင်းသေ ၽွင်းယၢမ်းတေပွၵ်ႈမိူဝ်းၶိုၼ်း မိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉ ၽၢႆႇမိူင်းၶႄႇ ၵူတ်ႇထတ်းၸႅတ်ႈတူၺ်းယဝ်ႉ ၸင်ႇႁူႉဝႃႈ တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၼႆလႄႈ ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီၶဝ်ၵေႃႈ ၵႅတ်ႇၶႄၵုမ်းထိင်း လွင်ႈၽႄႈလၢမ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 လႄႈ ၵူတ်ႇထတ်းၼႅၼ်ႈၼႃယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ဢူးၺီႇရၢၼ်း ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်း UWSA လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ 7 Day News ဝႃႈ ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၵုမ်းၵမ် “ဝ” ၼႆႉ တႄႇဝၼ်းထီႉ 15 December 2020 တေႃႇထိုင် ဝၼ်းထီႉ 27 December 2020 ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီၶဝ် လႆႈၵူတ်ႇထတ်းၸႅတ်ႈတူၺ်း တူဝ်ယၢင်ႇၼမ်ႉမုၵ်ႈသႂ် 7,943 ၵေႃႉသေ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 (38) ၵေႃႉယဝ်ႉလႄႈ ယၢမ်းၽွင်းတေႃႈလဵဝ် သဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း လႄႈ ႁူင်းႁဵၼ်း ပိၵ်ႉဢိုတ်းဝႆႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်းသေ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ်ၵေႃႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼႄႉၼမ်း ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈတႃႇၵႅတ်ႇၶႄၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19  ဢိၵ်ႇ ႁၢမ်ႈၵူၼ်းၸူႉတုမ်ၶွၼ်ႈၵမ်ၼမ် ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉယူႇ ဝႃႈၼႆ။ 

တႄႇဝၼ်းထီႉ 30 March 2020 တေႃႇထိုင် မိူဝ်ႈဝႃး ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11 : 00 မူင်း ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၼႂ်းမိူင်းတႆး ႁူမ်ႈတင်းသဵင်ႈ မီး 831 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းပဵၼ်ဢၼ်လူႉသဵင်ႈတၢႆ မီး 3 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းပဵၼ်ဢၼ်တိုၵ်ႉယူတ်းယႃတူဝ်တီႈႁူင်းယႃ မီး 177 ၵေႃႉ လႄႈ ၵူၼ်းပဵၼ်ဢၼ်ယူတ်းယႃၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်းသေ လႆႈလူင်းႁူင်းယႃသမ်ႉ မီး 651 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီလႄႈ ၽၢႆႇလဵၼ်ႈႁႅင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 27 December 2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 20 : 00 မူင်း ၼၼ်ႉသေ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 606 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းပဵၼ်ဢၼ်လူႉသဵင်ႈတၢႆသမ်ႉ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 22 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈဝႃး ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 20 : 00 မူင်း ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ႁူမ်ႈတင်းသဵင်ႈ မီး 121,886 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းပဵၼ်ဢၼ်လူႉသဵင်ႈတၢႆ မီး 2,601 ၵေႃႉ လႄႈ ၵူၼ်းပဵၼ်ဢၼ်ယူတ်းယႃၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းသေ လႆႈလူင်းႁူင်းယႃသမ်ႉ မီး 103,223 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း