ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၼႂ်းမိူင်းတႆး တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 3 ၵေႃႉ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 3 January 2021 (လိူၼ်ၸဵင်လွင်ႈ 5 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 24 ၸူဝ်ႈမူင်း ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီၶဝ် ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ထႅင်ႈ 3 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၼႂ်းမိူင်းတႆး တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 3 ၵေႃႉ

ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီၶဝ် ဢဝ်ၶိူင်ႈၵူတ်ႇထတ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း  RDT Test ၵူတ်ႇထတ်းၸႅတ်ႈတူၺ်းၵူၼ်း 712 ၵေႃႉသေ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ထူပ်းႁၼ်ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ထႅင်ႈ 3 ၵေႃႉ၊ ပဵၼ်ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး 1 ၵေႃႉ လႄႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵၢတ်ႇလေႃႉ 2 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တေႃႇထိုင်ဝၼ်းထီႉ 3 January 2021  ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11 : 00 မူင်း ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၼႂ်းမိူင်းတႆး ႁူမ်ႈတင်းသဵင်ႈ မီး 937 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းပဵၼ်ဢၼ်လူႉသဵင်ႈတၢႆ မီး 3 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းပဵၼ်ဢၼ်တိုၵ်ႉယူတ်းယႃတူဝ်တီႈႁူင်းယႃ မီး 222 ၵေႃႉ လႄႈ ၵူၼ်းပဵၼ်ဢၼ်ယူတ်းယႃ ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်းသေ လႆႈလူင်းႁူင်းယႃသမ်ႉ မီး 712 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Mekong News ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 4 January 2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ႁူင်းယႃဢွၼ်ႇ Fever Clinic ဢၼ်ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇဝႆႉတီႈ ႁူင်းယႃၵဝ်ႇ ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ထႅင်ႈ 1 ၵေႃႉ ပဵၼ်ၽူႈယိင်း ဝႃႈၼႆ။ မၼ်းၼၢင်းၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းဢၼ်ယၢမ်ႈတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 လႄႈ ယူတ်းယႃၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းသေ လႆႈလူင်းႁူင်းယႃယဝ်ႉပွၵ်ႈၼိုင်ႈ ၵူၺ်းၵႃႈ ၶိုၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းၽွင်းတေႃႈလဵဝ် မၼ်းၼၢင်း ယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉယူႇတီႈ ႁူင်းယႃၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ဢၼ်ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇဝႆႉတီႈ ၵျွင်းမိူင်းၵုတ်ႈ (မိုးကုတ်ဝိပဿနာရိပ်သာ) ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီလႄႈ ၽၢႆႇလဵၼ်ႈႁႅင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 3 January 2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 20 : 00 မူင်း ၼၼ်ႉသေ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 729 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းပဵၼ်ဢၼ်လူႉသဵင်ႈတၢႆသမ်ႉ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 17 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းပဵၼ်ဢၼ်ယူတ်းယႃ ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်းသေ လႆႈလူင်းႁူင်းယႃသမ်ႉ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 888 ၵေႃႉ မိူၼ်ၵၼ်။

တေႃႇထိုင် ဝၼ်းထီႉ 3 January 2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 20 : 00 မူင်း ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ႁူမ်ႈတင်းသဵင်ႈ မီး 126,345 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းပဵၼ်ဢၼ်လူႉသဵင်ႈတၢႆ မီး 2,728 ၵေႃႉ လႄႈ ၵူၼ်းပဵၼ်ဢၼ်ယူတ်းယႃၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းသေ လႆႈလူင်းႁူင်းယႃသမ်ႉ မီး 109,548 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း