ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID – 19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ (1) ၵေႃႉ၊ ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်း (1) ၵေႃႉ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 7 May 2020 (လိူၼ်ႁူၵ်းလွင်ႈ 1 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 07 : 00 မူင်း ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ လႄႈ ၽၢႆႇလဵၼ်ႈႁႅင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID – 19 တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ (1) ၵေႃႉ၊ ဢၼ်ယူတ်းယႃၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်းသမ်ႉ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ (1) ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID – 19 ထႅင်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ၽူႈယိင်း ဢႃႇယု (43) ပီႊ ယူႇသဝ်းၼႂ်း ၸႄႈဝဵင်းဢိၼ်းၸဵင်ႇ တိူင်းတႃႈၵုင်ႈ သေ ပဵၼ်ၵူၼ်းယၢမ်ႈယူႇႁိမ်းၸမ်တုမ်ႉတိူဝ်ႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်းမႅင်း ဢွၼ်တၢင်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ လႄႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းဢၼ်ထုၵ်ႇလူလွမ်ပႂ်ႉတူၺ်း ပၢႆးယူႇလီဝႆႉ တီႈႁူင်းယႃ ဝဵင်းဢိၼ်းၸဵင်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ လႄႈ ၽၢႆႇလဵၼ်ႈႁႅင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉသေ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID – 19 ဢၼ်ယူတ်းယႃၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ၵေႃႉထီႉ (96) ဢၼ်ယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉယူႇတီႈ ႁူင်းယႃဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ ဝႃႈၼႆ၊ မေႃယႃၶဝ် ၵူတ်ႇထတ်းၸႅတ်ႈတူၺ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းထႅင်ႈ (2) ပွၵ်ႈၵေႃႈ ဢမ်ႇထူပ်းႁၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းယဝ်ႉလႄႈ ၸင်ႇမၵ်းမၼ်ႈဝႃႈ ႁၢႆလီၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်းယဝ်ႉ။

တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 7 May 2020 (လိူၼ်ႁူၵ်းလွင်ႈ 1 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ႁူမ်ႈၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID – 19 ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး မီး (7) ၵေႃႉ၊ ဢၼ်ယူတ်းယႃ ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်းသမ်ႉ မီး (3) ၵေႃႉ၊ ပဵၼ်ၵူၼ်းပဵၼ် ၵေႃႉထီႉ (96) ဢၼ်ယူတ်းယႃၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်းထႅင်ႈၼႆႉလႄႈ ထႅင်ႈ (2) ၵေႃႉ တႄႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ၵေႃႉထီႉ (14) ဢၼ်ယူတ်းတူဝ်တီႈ ႁူင်းယႃဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ဢိၵ်ႇတင်း ၵူၼ်းပဵၼ် ၵေႃႉထီႉ (29) ဢၼ်ယူတ်းယႃတူဝ်တီႈ ႁူင်းယႃၸဝ်ႈၸၢမ်ႇထုၼ်း ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီးၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

တီႈၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID – 19 မီး (162) ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းဢၼ် လူႉသဵင်ႈတၢႆ မီး (6) ၵေႃႉ လႄႈ ၵူၼ်းဢၼ်ယူတ်းယႃၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်းသမ်ႉ မီး (50) ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း