ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၸွတ်ႇတူဝ်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ၸမ်ထိုင် 100 လၢၼ်ႉၵေႃႉ

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း ၼိုင်ႈပီႊ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၸွတ်ႇတူဝ်ႈတင်းလုမ်ႈၾႃႉ ၸမ်ထိုင် 100 လၢၼ်ႉၵေႃႉ လႄႈ တီႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၵူၼ်းပဵၼ်တိူဝ်းၶိုၼ်ႈၼိုင်ႈဝၼ်းလႂ် ၼပ်ႉႁူဝ်သႅၼ်။

ပူၼ်ႉမႃးပႆႇႁိုင်သင် မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ14 January 2021 (လိူၼ်ၵမ်မႂ်ႇ 2 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၼၼ်ႉ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၸၼ်ႉသုင် ၼႂ်းၸုမ်းပၢႆးယူႇလီလုမ်ႈၾႃႉ (WHO) မႆႉ ရႆႇယၼ် (Mike Ryan) ယၢမ်ႈလၢတ်ႈပၼ်ၾၢင်ႉဝႆႉဝႃႈ ၼႂ်းပီႊ 2021 ၼႆႉ ၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 တေၽႄႈလၢမ်းႁၢႆႉႁႅင်း လိူဝ်သေ မိူဝ်ႈပီႊပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉၼႆလႄႈ ပေႃးမႃးတူၺ်း မိူင်းဢၼ်မီး ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၵေႃႈ ပေႃးမီးၵႂႃႇ 219 မိူင်းဝႆႉယဝ်ႉ။

မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ပဵၼ်မိူင်းဢၼ်မီး ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ၼမ်သုတ်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ ယူႇတီႈ ၸွမ်ၸိုင်ႈၵေႃႉမႂ်ႇ ၵျူဝ်း ပၢႆႇတႅၼ်ႇ ဢၼ်လႆႈၶိုၼ်ႈႁပ်ႉတၼ်းႁဵင်းၸွမ်ၸိုင်ႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 20 January 2021 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉၵေႃႈ လၢတ်ႈဝႃႈ တေၶတ်းၸႂ် ႁဵတ်းသၢင်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်း ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ လွင်ႈၵုမ်းထိင်း ၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၼႂ်းမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ႁႂ်ႈပဵၼ်ၼႃႈၵၢၼ် ဢၼ်ႁိပ်ႈၼႅတ်ႈသုတ်း ၶွင်ၸွမ်ၸိုင်ႈၵေႃႉမႂ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 24 ၸူဝ်ႈမူင်း ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တီႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 135,182 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတင်းမူတ်းမီး 25,702,125 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 1,844 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ တင်းမူတ်းမီး 429,490 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းဢၼ် ယူတ်းယႃၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်းမီး 15,409,639 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

THOPO – REUTERS

တီႈမိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တင်းမူတ်းမီး 10,668,674 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ မီး  153,508 ၵေႃႉ  လႄႈ ၵူၼ်းယူတ်းယႃ ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်းမီး 10,330,084 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။ တီႈမိူင်းပရႃႇသီးလ် ႁူမ်ႈၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တင်းမူတ်းမီး 8,844,600 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ မီး 217,081 ၵေႃႉ၊ ယူတ်းယႃၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်းမီး 7,653,770 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 25 January 2021 (လိူၼ်ၵမ်မႂ်ႇ 13 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၽႄႈလၢမ်းၸွတ်ႇတူဝ်ႈၵႂႃႇ (219) မိူင်း (219 countries and territories)၊ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတင်းပဵၼ် COVID-19 တင်းလုမ်ႈၾႃႉ ႁူမ်ႈတင်းသဵင်ႈမီး (99,782,678) ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆမီး (2,139,214) ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းဢၼ်ယူတ်းယႃသေ ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်း သမ်ႉမီး (71,776,547) ၵေႃႉ ၸွမ်းၼင်ႇၶေႃႈမုၼ်း − www.worldometers.info/coronavirus/ ဝၼ်းထီႉ 25 January 2021 ၶၢဝ်းယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 15:30 မူင်း။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း