ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID – 19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ (14) ၵေႃႉ၊ ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်း (12) ၵေႃႉ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 7 May 2020 (လိူၼ်ႁူၵ်းလွင်ႈ 1 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 20 : 00 မူင်း ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ လႄႈ ၽၢႆႇလဵၼ်ႈႁႅင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID – 19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ (14) ၵေႃႉ၊ ဢၼ်ယူတ်းယႃ ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်းသမ်ႉ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ (12) ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID – 19 ဢၼ်တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ၸၢႆး (8) ၵေႃႉ ယိင်း (6) ၵေႃႉ သေ ယူႇသဝ်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႇမူၺ်ႇ လႄႈ ၸႄႈဝဵင်းဢိၼ်းၸဵင်ႇ တိူင်းတႃႈၵုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ဢၼ်တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ (14) ၵေႃႉၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းယၢမ်ႈယူႇႁိမ်းၸမ်တုမ်ႉတိူဝ်ႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် ဢွၼ်တၢင်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉလႄႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းဢၼ်ထုၵ်ႇၵဵပ်းတူဝ် လူလွမ်ပႂ်ႉတူၺ်း ပၢႆးယူႇလီဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းပဵၼ် ၵေႃႉထီႉ (165) တေႃႇထိုင် ၵေႃႉထီႉ (176) ႁူမ်ႈ (12) ၵေႃႉ ၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၼႂ်းၼႃႈႁိူၼ်းလဵဝ်ၵၼ်။

ၸွမ်းၼင်ႇ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ လႄႈ ၽၢႆႇလဵၼ်ႈႁႅင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉသေ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID – 19 ဢၼ်ယူတ်းယႃၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်းထႅင်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်း ပဵၼ် ၵေႃႉထီႉ (26)၊ (46)၊ (62)၊ (63)၊ (66)၊ (69)၊ (72)၊ (79)၊ (84)၊ (118)၊ (120) လႄႈ (132) ႁူမ်ႈ (12) ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ၊ မေႃယႃၶဝ် ၵူတ်ႇထတ်းၸႅတ်ႈတူၺ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းထႅင်ႈ (2) ပွၵ်ႈၵေႃႈ ဢမ်ႇထူပ်းႁၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းယဝ်ႉလႄႈ ၸင်ႇမၵ်းမၼ်ႈဝႃႈ ႁၢႆလီၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်းယဝ်ႉ။

တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 8 May 2020 (လိူၼ်ႁူၵ်းလွင်ႈ 2 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 07 : 00 မူင်း ႁူမ်ႈၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID – 19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မီး (176) ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းဢၼ်လူႉသဵင်ႈတၢႆ မီး (6) ၵေႃႉ လႄႈ ၵူၼ်းဢၼ်ယူတ်းယႃၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်းသမ်ႉ မီး (62) ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ဢၼ်ယူတ်းယႃၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်း (62) ၵေႃႉၼၼ်ႉ တႃႇ (37) ၵေႃႉ တႄႉ လႆႈလူင်းႁူင်းယႃယဝ်ႉသေ မေႃယႃၶဝ် ၶိုၼ်းႁႂ်ႈမိူဝ်းၵဵပ်းတူဝ်ယူႇဝႆႉတီႈႁိူၼ်း လႄႈ လူလွမ်ပႂ်ႉတူၺ်း ပၢႆးယူႇလီၵႂႃႇထႅင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း