ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 တီႈၼႂ်းမိူင်းထႆး ဝၼ်းလဵဝ်တိူဝ်းၶိုၼ်ႈ 3,226 ၵေႃႉ

တူဝ်ၼပ်ႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 တီႈၼႂ်းမိူင်းထႆး တိုၵ်ႉလႆႈမႆႈၸႂ် ထႅင်ႈၽၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လၵ်ႉၶဝ်ႈမိူင်းထႆး ဢမ်ႇထၢတ်ႇဢမ်ႇဝၢႆး ၵမ်ႈၽွင်ႈပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈ  CDM။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 25 May 2021 (ဝၼ်းလိူၼ်ႁူၵ်းမူၼ်း ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇထႆး ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉဝႃႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈတိုၵ်ႉသိုပ်ႇတီႉၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်လၵ်ႉၶဝ်ႈမိူင်းထႆး လူၺ်ႈၽိတ်းမၢႆမီႈ ယူႇၵူႈဝၼ်းဝၼ်းသေ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈ ဢိၵ်ႇတင်း ၽၢႆႇသိုၵ်း လႆႈၵူတ်ႇထတ်းလူတ်ႉၵႃး ၵႂႃႇမႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း လႄႈ  လႆႈတိူဝ်းဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် ၼႅၼ်ႈၼႃလိူဝ်သေၵဝ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉၵေႃႈ တီႉၺွပ်းလႆႈၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ထႅင်ႈ 17 ၵေႃႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸၢႆး 12 ၵေႃႉ လႄႈ ၼၢင်းယိင်း 5 ၵေႃႉ တီႈၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈ  ပရၸူပ်ႇၶီးရီးၶၼ် ဢၼ်လၵ်ႉပႆတၢင်း ၸွမ်းႁူၺ်ႈလွႆသေ ဢၢၼ်းၶဝ်ႈၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် တီႈႁူင်းၵၢၼ်ႁဵတ်းပႃဢႅပ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈ သမုတ်ႇသႃၶွၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းလၢတ်ႈဝႃႈ ပေႃးႁဝ်းၶႃႈလႆႈႁဵတ်းၵၢၼ်ယဝ်ႉ တေလႆႈသၢႆႈတႅၼ်းငိုၼ်း ပၼ်ၶိုၼ်းၽူႈဢွၼ်မႃး ဢၼ်ယူႇၽင်ႇမိူင်းမၢၼ်ႈ ၼိုင်ႈၵေႃႉလႂ် 15,000 ဝၢတ်ႇ တေလႆႈထုၵ်ႇႁၵ်းၵႃႈႁႅင်း ၼိုင်ႈဝၼ်းလႂ် 50 ဝၢတ်ႇ တႃႇပၼ်ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈမၢင်ၸုမ်း ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 22 May 2021 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉၵေႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸိူဝ်းလၵ်ႉၶဝ်ႈမိူင်းထႆး ၽိတ်းမၢႆမီႈ ဢၼ်တိုၵ်ႉၶီႇလူတ်ႉ လုၵ်ႉတီႈဝဵင်းမႄႈသၢႆ တေၵႂႃႇၸႄႈတွၼ်ႈၽယဝ်းၼၼ်ႉ လႆႈထုၵ်ႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈ တီႉၺွပ်းလႆႈ 42 ၵေႃႉ လႆႈပၼ်ၵႃႈလူတ်ႉၵႃႈ ၼိုင်ႈၵေႃႉလႂ် 5,000 ဝၢတ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ VOA ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉတႄႉ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် 42 ၵေႃႉ ဢၼ်ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းၼၼ်ႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းၶဝ်ႈပႃးၼႂ်း CDM၊ ပဵၼ်ၽူႈမီးပိုၼ်ႉႁူႉ ယွၼ်ႉၵူဝ်ဢမ်ႇလွတ်ႈၽေးသေ ပၢႆႈၶဝ်ႈမိူင်းထႆး ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈတင်ႈၸႂ် ၶဝ်ႈၵႂႃႇႁႃႁဵတ်းၵၢၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

ထႅင်ႈၽၢႆႇၼိုင်ႈတၢင်းၼိုင်ႈၵေႃႈ ယွၼ်ႉလွင်ႈၽႄႈလၢမ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 တီႈၼႂ်းမိူင်းထႆး ဢၼ်တိူဝ်းၶိုၼ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်း ယူႇၵူႈဝၼ်းဝၼ်းၼႆႉသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈပဵၼ်လွင်ႈ လႆႈမႆႈၸႂ် ယွၼ်ႉၸိူဝ်ႉမႅင်း တေၸၢင်ႈတိတ်းၸပ်းမႃးၸွမ်း ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸိူဝ်းလၵ်ႉၶဝ်ႈမိူင်းၼႆသေ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး တိူဝ်းဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႇ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် ဢၼ်တိတ်းၸပ်းတင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႅၼ်ႈၼႃ သင်ပိုၼ်ႉတီႈလႂ် တိုၵ်ႉသိုပ်ႇပွႆႇပၼ်မီး လွင်ႈတေႃႉတၢင်ႇ ၵူၼ်းလၵ်ႉၶဝ်ႈမိူင်းယူႇၼႆ ပွင်ႇဝႃႈ ဢမ်ႇႁဵတ်းၸွမ်းပုၼ်ႈၽွၼ်းတဵမ်ထူၼ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 24 ၸူဝ်ႈမူင်း ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 တီႈၼႂ်းမိူင်းထႆး တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ  3,226 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တင်းမူတ်းမီး 135,439 ၵေႃႉ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆတိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 26 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆမီး 832 ၵေႃႉ လႄႈ ယူတ်းယႃၶႅၼ်းၶိုၼ်း 89,194 ၵေႃႉ ဢၼ်တိုၵ်ႉယူတ်းယႃ 45,413 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း