ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ် COVID-19 ပွၵ်ႈၵမ်း (3) တီႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် မီး 3,027 ၵေႃႉ

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ် COVID-19 ပွၵ်ႈၵမ်း (3) တီႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် မိူင်းတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 82 ဝၼ်း မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း  3,027 ၵေႃႉ လႄႈ လူႉသဵင်ႈတၢႆ မီး 60 ၵေႃႉယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်းၼင်ႇသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Tachileik News Agency ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 18 September 2021 ၼၼ်ႉဝႃႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ဝဵင်းၵဵင်းတုင် လႆႈဢဝ်တူဝ်ယၢင်ႇၼမ်ႉမုၵ်ႈသႂ် 208 ၵေႃႉသေ ၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်းလႄႈ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း တၢင်းပဵၼ် ထႅင်ႈ 33 ၵေႃႉ လႄႈ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆထႅင်ႈ 2 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ် COVID-19 33 ၵေႃႉၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းပွၵ်ႉ (1) ဝဵင်းၵဵင်းတုင် 4 ၵေႃႉ၊ ပွၵ်ႉ (2) ဝဵင်းၵဵင်းတုင် 6 ၵေႃႉ ၊ ပွၵ်ႉ (3) ဝဵင်းၵဵင်းတုင် 5 ၵေႃႉ ပွၵ်ႉ (4) ဝဵင်းၵဵင်းတုင် 1 ၵေႃႉ  ၊ ပွၵ်ႉ (5) ဝဵင်းၵဵင်းတုင် 2 ၵေႃႉ လႄႈ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ်တီႈႁူင်းၵူတ်ႇထတ်း 2 ၵေႃႉႁူမ်ႈပႃး ၵူၼ်းၸွမ်းဝၢၼ်ႈၸွမ်းဢိူင်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ထႅင်ႈ 13 ၵေႃႉ တင်းမူတ်းႁူမ်ႈမီး 33 ၵေႃႉဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ် COVID-19 ပွၵ်ႈၵမ်း (3) ၼႂ်းဝဵင်းၵဵင်းတုင်ၼႆႉ ၶၢဝ်းတၢင်း 82 ဝၼ်း ၵူတ်းတိတ်းၸပ်း မီး 3,027ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းဢၼ်ယူတ်းယႃၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းလႄႈလႆႈလူင်းႁူင်းယႃ သမ်ႉမီး 2,377ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆသမ်ႉမီး 60 ၵေႃႉ ၊ ၵူၼ်းပဵၼ်တိုၵ်ႉ သိုပ်ႇယူတ်းယႃတူဝ် မီး 596 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

လႆႈႁူႉထႅင်ႈဝႃႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီ 18 September 2021 ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ် COVID-19 ပွၵ်ႈၵမ်း (3) တီႈဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး တိူဝ်းၶိုၼ်ႈမႃးထႅင်ႈ 19 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း